Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds
CiteertitelUitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidie verordening, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201701-01-201601-01-2019Schrappen van 1 zin in eerste alinea

28-03-2017

Publicatie via www.officielebekendmakingen.nl d.d. 6-4-2017

BW17-0101
27-08-201601-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

22-09-2015

Publicatie via www.officielebekendmakingen.nl d.d. 19-8-2016

BW15-0380

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds

 

 

Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds

Algemeen

Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken hebben. Deze regeling voorziet in het ondersteunen van op de lokale gemeenschap gerichte activiteiten. Na een looptijd van maximaal vier jaar wordt de activiteit als structureel van aard gezien en komt deze activiteit zo mogelijk in aanmerking om geplaatst te worden op de lijst van “beschermde activiteiten”. De gemeente draagt minimaal € 100 tot maximaal € 10.000 bij, in de vorm van een subsidie, aan de kosten van een activiteit.

 

In 2016 stelt de gemeente in totaal € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag geldt tevens als plafond.

 

De subsidie kan alleen aangevraagd worden door natuurlijke personen . Rechtspersonen (bijvoorbeeld een plaatselijke niet-commerciële vereniging en/of stichting) worden verwezen naar een reeds bestaande deel subsidieverordening anticipatie en Sociale samenhang.

 

Bestedingsdoel Leefbaarheidsfonds

Een subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds dient de sociale cohesie en/of de leefbaarheid te bevorderen doordat bewoners vanuit Heerhugowaard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. De subsidie dient zichtbaar besteed te worden aan activiteiten in en voor Heerhugowaarders..

 

Bij het aannemen van de subsidie verlangt de gemeente, afhankelijk van de te organiseren activiteit, een tegenprestatie. Hierbij kan gedacht worden aan de kleinere activiteiten op straat- en buurtniveau, zoals: barbecueën en straatfeesten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een sociale tegenprestatie in de vorm van tuinonderhoud of als vrijwilliger helpen bij activiteiten, kleine schilderklusjes bij ouderen, een fysieke bijdrage in de vorm van zwerfvuil opruimen, grofvuil inzamel actie etc. Bij de grotere activiteiten is het helpen organiseren door vele vrijwilligers al als een tegenprestatie te zien.

In ieder geval wordt aan de initiatiefnemer gevraagd om in de publiciteit en op http://leefbaarheidsfonds-heerhugowaard.nl/ aandacht te vestigen op het feit dat er vanuit het Leefbaarheidsfonds een subsidie is verkregen.

 

Aanvraag en draagvlak

Een eerste aanvraag voor een zich nog te bewijzen activiteit dient, afhankelijk van de grootte van de activiteit, ondersteund te worden door minimaal 10 buurtbewoners.

 

Alle andere (herhalings) aanvragen kunnen door middel van handtekeningen ondersteund worden. Ook andere middelen, bijvoorbeeld persberichten, evaluaties, bezoekersaantallen etc kunnen worden meegestuurd ter ondersteuning.

 

Gedurende een kalenderjaar komt een activiteit in principe slechts eenmalig in aanmerking voor een subsidie.

Als voor het zelfde initiatief een subsidie wordt aangevraagd bij een of meer andere instellingen of overheden dan dient dat bij deze aanvraag worden vermeld.

 

Wanneer en hoe kan ik de aanvraag indienen ?

Het indienen van “beschermde activiteiten” dient voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar plaats te vinden. Alle overige activiteiten kunnen vanaf 1 november in het voorafgaande kalenderjaar aanvragen indienen. Voor het indienen van de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het “aanvraagformulier subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds”.

 

Een aantal activiteiten wordt aangemerkt als “beschermde activiteiten” dat wil zeggen activiteiten die zich in de afgelopen vier jaren reeds hebben bewezen als succesvol. Deze activiteiten verdienen voor een periode van vier jaar een voorkeurspositie, er vanuit gaande dat deze uitvoeringsregeling nog bestaat. Na deze periode worden deze activiteiten niet langer meer voorzien van een beschermde status. De aanvragen dienen voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar te zijn ingediend en worden vooruitlopend op “nieuwe” activiteiten beoordeeld.

 

In bijgevoegd overzicht staan deze beschermde activiteiten weergegeven.

We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als u een aanvraag indient nadat het subsidieplafond is bereikt, kunnen wij u geen subsidie meer verstrekken.

 

Indien blijkt dat u voor de activiteit een omgevingsvergunning nodig hebt dan wordt toekenning van een subsidie onder voorbehoud van het vooraf overleggen van de omgevingsvergunning verstrekt.

 

Beoordelen en advies

 • 1.

  Aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan de adviescommissie. Deze adviescommissie toetst een verzoek op de inhoudelijke voorwaarden zoals verwoord in de betreffende subsidieregeling. De adviescommissie baseert zich uitsluitend op de informatie die de indiener beschikbaar heeft gesteld of op verzoek van de adviescommissie aanvullend nog beschikbaar stelt.

 • 2.

  Op basis van het advies van de adviescommissie en het beschikbare budget, neemt degemeente Heerhugowaard een besluit over het al dan niet verlenen van een subsidie en de hoogte van de subsidie. De hoogte van de subsidie wordt mede vastgesteld aan de hand van de overlegde begroting.

   

Bepalen van de te verlenen subsidie

 • 1.

  Voor het bepalen van de maximale subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds wordt een onderscheid gemaakt naar de grootte van de activiteit:

  • a.

   Een kleine activiteit is een activiteit dat maximaal 20 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie van € 100 tot maximaal € 1.000 wordt verstrekt;

  • b.

   Een middelgrootte activiteit is een activiteit dat minimaal 21 tot 50 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie van € 100 tot maximaal € 2.500 wordt verstrekt;

  • c.

   Een groot activiteit is een activiteit dat minimaal 51 tot 100 deelnemers heeft en waarvoor een subsidie van € 100 tot maximaal € 5.000 wordt verstrekt;

  • d.

   Een bijzondere activiteit is een activiteit met 100 deelnemers of meer en waarvoor een subsidie van € 100 tot maximaal € 10.000 wordt verstrekt.

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een subsidie wordt uitgegaan van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan bestaan uit: financiële bijdrage deelnemers, sponsoring, fondsen werving etc.

   

Uitgesloten kosten

Administratieve kosten, arbeidsloon en kosten van alcoholische dranken komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Beschikking

De indiener van de aanvraag wordt van het besluit per brief op de hoogte gesteld. De gemeente Heerhugowaard streeft ernaar de aanvraag uiterlijk binnen acht weken te hebben afgehandeld. De gemeente kan deze termijn met ten hoogste twaalf weken verlengen. Indien besloten wordt de termijn te verlengen, wordt de aanvrager hierover tijdig geïnformeerd.

 

Het ter beschikking stellen van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie tot maximaal € 5.000 wordt vooraf beschikbaar gesteld aan de aanvrager.

 • 2.

  Een subsidie vanaf € 5.000 tot maximaal € 10.000 wordt in overleg met de aanvrager in twee termijnen beschikbaar gesteld. Een eerste termijn voorafgaand aan de activiteit. Een tweede termijn na ontvangst van de eindverantwoording. De tweede termijn zal uiterlijk binnen 8 weken na afsluiting van de activiteit worden uitbetaald.

   

Eindverantwoording

a. Eindverantwoording van een subsidie tot maximaal € 5.000

 • 1.

  Een subsidie tot maximaal € 5.000 wordt direct verleend;

 • 2.

  Aanvragers van een subsidie tot maximaal € 5.000 dienen uiterlijk 4 weken na afloop van de activiteit een afrekening in.

 • 3.

  De afrekening bevat een inhoudelijk- en een financieel verslag waaruit blijkt op welke wijze de activiteit het initiatief heeft plaats gevonden.

 • 4.

  Eventuele niet uitgegeven subsidie dient op basis van de afrekening te worden terugbetaald aan de gemeente. In de vaststellingsbeschikking wordt een acceptgiro ter terugbetaling aangekondigd.

b. Eindverantwoording van een subsidie tussen € 5.000 tot maximaal € 10.000

 • 1.

  Bij een subsidie van meer dan € 5.000 doch maximaal € 10.000 dient de ontvanger uiterlijk 4 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden, een afrekening in.

 • 2.

  De afrekening bevat een inhoudelijk- en een financieel verslag waaruit blijkt op welke wijze de activiteit heeft plaats gevonden.

 • 3.

  Eventuele niet uitgegeven subsidie bedragen dient op basis van de afrekening te worden terugbetaald aan de gemeente. In de vaststellingsbeschikking wordt een acceptgiro ter terugbetaling aangekondigd.

   

Weigeringsgronden

Naast de algemeen geldende weigeringsgronden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:25 lid 2 en 4:35) en de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (art. 9) gelden de volgende weigeringsgronden.

 

De subsidie kan worden geweigerd als die wordt aangevraagd voor een activiteit:

 • 1.

  die erop gericht is het gemeentelijk beleid te ondermijnen

 • 2.

  die voornamelijk betrekking heeft op prive-belangen van de aanvrager of op de belangen van een commerciële onderneming;

 • 3.

  welke als niet haalbaar of uitvoerbaar wordt beoordeelt binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • 4.

  waarvoor de gemeente reeds op een andere wijze een subsidieregeling heeft opengesteld;

 • 5.

  waaruit structurele verplichtingen voor de gemeente Heerhugowaard voortkomen;

 • 6.

  die niet gericht is op de Heerhugowaardse samenleving.

   

Ingangsdatum

Deze uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds gaat in per 1 januari 2016.

 

Duur van de regeling

Deze uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds geldt tot 1 januari 2018. De regeling wordt tijdig geëvalueerd en eventueel in aangepaste vorm voortgezet.

 

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds”.

 

Bijlage 1:

Aanvraagformulier subsidie vanuit Leefbaarheidsfonds

1. Aanvrager

Naam van de activiteit …………………………………………………………………………...

Naam contactpersoon ……………………………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………………………………………….

Postcode ……………………………………………………………………………………………...

Plaats ………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………..

Leeftijd aanvrager …………………………………………………………………………………….

Evt. functie binnen de organisatie …………………………………………………………………..

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………

2. Betaalbaarstelling

Giro / banknummer (IBAN) ……………………………………………………………………

Ten name van ……………………………………………………………………

Plaats ……………………………………………………………………

3. Omschrijving van de activiteit

De activiteit dient in overwegende mate gericht te zijn op de lokale gemeenschap en/of de buurt en ten goede te komen aan die gemeenschap/buurt of haar inwoners. De activiteit vereist een breed draagvlak van de lokale gemeenschap/buurt.

Hieronder kunt u de activiteit omschrijven waarvoor u een subsidie vraagt en kunt u aangeven in welke mate de activiteit is gericht op de leefbaarheid binnen de Heerhugowaardse samenleving.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Vermeld hier in grote lijnen het verloop van de uitvoering van de activiteit en het tijdsverloop. ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Heeft u toestemming van de gemeente en/of de eigenaar voor het organiseren van de activiteit en/of gebruik van de grond? Ja/ Nee

Indien nee; uw aanvraag kan niet in behandeling worden genomen.

4. Zijn er nog andere partijen betrokken bij de uitvoering van de activiteit waarvan u een subsidie en/of financiële bijdrage ontvangt?

Ja / nee (graag doorstrepen wat niet van toepassing is)

Indien ja graag omschrijven welke andere partijen betrokken zijn en welke bijdrage u hiervan ontvangt

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

5. Omgevingsvergunning

Is voor uw initiatief een omgevingsvergunning vereist ?Ja / nee (graag doorstrepen wat niet van toepassing is).

Om te kunnen beoordelen of u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u op http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/inwonersloket/producten-en-diensten/product-detail/evenementenvergunning/ controleren of dit het geval is. Indien u twijfelt kunt u contact opnemen met de frontdesk van Omgevingsvergunning (via het algemene nummer 14072).

Het aantal verwachte bezoekers is:…………………..

6. Begroting van de activiteit

Uitgaven* Inkomsten

 • -

  ……………………………€……………. …………………………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. …………………………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. …………………………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. …………………………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. …………………………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. eigen bijdrage deelnemers….€………….

 • -

  ……………………………€……………. eigen middelen …………………€………….

 • -

  ……………………………€……………. fondsen ………………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. sponsoren……………………….€………….

 • -

  ……………………………€……………. …………………………………….€………….

 • -

  --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Uitgaven …………………€……………. Inkomsten ……………………….€…………

Voor het verkrijgen van een subsidie wordt uitgegaan van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan bestaan uit: financiële bijdrage deelnemers, sponsoring, fondsen werving etc.

Denkt u ook aan het toevoegen van begroting(en) voorgaande jaren, persberichten, evaluaties, bezoekersaantallen, draaiboeken enz

Ruimte om de begroting toe te lichten (eventueel op apart blad):

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

7. Gevraagde subsidie

Aangevraagd wordt een subsidie van € ………………………………

Als voor dezelfde activiteit een subsidie/bijdrage wordt aangevraagd bij een of meer andere instellingen of overheden dan dient dat hier te worden vermeld.

Aanvraag tevens ingediend bij …………………………………………… c.q. toezegging voor een subsidie/bijdrage ter grootte ad € ……………. verkregen van ……………………………………….

8. Ondertekening

Naar waarheid ingevuld door:

Naam …………………………………………………………………………………………….

Datum ………………………………………………………………………………………………………………

Plaats ……………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening ……………………………………………………………………………………………………...

De aanvrager verklaard door ondertekening niet failliet verklaard te zijn of aan hem is geen surséance van betaling verleend of is ten aanzien van hem de regeling schuldsanering natuurlijke personen niet van toepassing verklaard, dan wel een verzoek tot faillissement, surséance van betaling of schuldsanering daartoe niet bij de rechtbank ingediend.

9. Mede-ondertekening door 10 buurtbewoners

Indien de aanvraag voor ’t eerst wordt ingediend door een inwoner dan dient, afhankelijk van de grootte van het initiatief, minimaal 10 handtekeningen te worden geplaatst van 10 buurtbewoners.

Ondertekening door 10 buurtbewoners

Naam Adres Handtekening

 • 1.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 2.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 3.

  …………………………………………..….……………………………. ………………………...............

 • 4.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 5.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 6.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 7.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 8.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 9.

  ………………………………. ……………………………………………………. ………………………...

 • 10.

  ……………………………….……………………………………………………. ………………………...

 

Verzending

U kunt het formulier opsturen naar

Gemeente Heerhugowaard

T.a.v. Leefbaarheidsfonds/afdeling Wijkbeheer

Postbus 390

1700 AJ Heerhugowaard

 

Informatie

Voor informatie of hulp bij het invullen kunt u contact opnemen met de heer D. Jepma, bereikbaar op telefoonnummer 06-53377841 en/of post@heerhugowaard.nl