Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen 2020 (Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen 2020 (Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2020)
CiteertitelVerordening rechten algemene begraafplaatsen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffing gebruik algemene begraafplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021nieuwe verordening, algemene begraafplaatsen, oude verordening 2019 vervalt

07-11-2019

gmb-2019-296733

OBM-19000011

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen 2020 (Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2020)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  algemene begraafplaatsen van de gemeente Heerlen:

  • a.

   de begraafplaats Akerstraat;

  • b.

   de begraafplaats Heerlerheide;

  • c.

   de begraafplaats Imstenrade;

  • d.

   de begraafplaats Randweg;

  • e.

   de begraafplaats St. Jan;

  • f.

   de begraafplaats Mariarade;

  • g.

   de begraafplaats Nieuw Lotbroek;

 • 2.

  grafruimte: tevens een nis in een urnenmuur en een urnengraf;

 • 3.

  algemene grafruimte: een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten, waarop geen grafrecht (uitsluitend recht) gevestigd is. Een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • 4.

  keuze grafruimte: een graf gelegen op een uitgekozen plek op de begraafplaats. Het is mogelijk een bestaand graf waarvan de grafrechten verlopen zijn te reserveren of door nabestaanden uit te laten zoeken.

 • 5.

  galerij grafruimte: een huurgraf waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 6.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 7.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • 8.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid;

 • 9.

  algemeen erkende feestdag: de nieuwjaarsdag, de tweede paas en pinkster¬dag, de Hemelvaartsdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.

 

Artikel 2 Aard van de belasting

Ter zake van het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van asbussen en het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Heerlen en het gebruik van die begraafplaatsen, alsmede voor de diensten, die in verband daarmee door de gemeente worden verleend, worden onder de naam begraafplaatsrechten, rechten geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van de aanvrager van de in deze verordening omschreven bevoegdheden en diensten, dan wel van hen die van die bevoegdheden en diensten gebruik maken.

 

Artikel 4 Grafruimten

1.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 2.030,50

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 2.763,5

 

 

 

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 3.496,70

2.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe grafruimte voor een kind jonger dan 12 jaar:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 1.128,10

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 1.579,20

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 2.030,50

3.

Het recht voor het bijzetten van asbussen in een urnenmuur of een urnengraf bedraagt per nieuwe grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 914,90

4.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe algemene grafruimte welk niet te verlengen is:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 572,30

5.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een keuze grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 3.609,20

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 4.343,60

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 5.075,80

6.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een galerij grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 4.342,70

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 5.075,80

7.

Verlenging van de ingebruikgeving grafruimte bedraagt voor een periode van 5, 10, 15 en/of 20 achtereenvolgende jaren, per jaar:

 

a.

volwassenengraf / urnennis / urnenvloer

€ 73,60

b.

kindergraf (voor een kind jonger dan 12 jaar)

€ 45,6

c.

keuze grafruimte

€ 73,60

d.

galerij grafruimte

€ 101,90

8.

Het recht op het reserveren voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een nieuwe keuze grafruimte

 

a.

Voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 1.692,20

 

Artikel 5 Overboeking grafruimten

1.

Het recht voor de overboeking van het recht op een particulier graf op een andere gerechtigde bedraagt

€ 8,30

2.

Indien binnen vier weken na begraving de naam van de rechthebbende wordt gewijzigd, gebeurt dit kosteloos (conform beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen art. 17 derde lid)

€ 0,00

3.

Indien er geen rechthebbende is en nabestaande pro-forma bereid is de grafrechten over te nemen en gelijktijdig afstand te

doen van deze grafrechten vindt overschrijving kosteloos plaats (conform beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen art. 17 vijfde lid)

€ 0,00

 

Artikel 6 Begraven/bijzetten

1.

Het tarief voor het begraven tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen bedraagt voor het stoffelijk overschot:

 

a.

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 677,20

b.

van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 282,30

c.

van een kind tot 1 jaar of een doodgeboren kind, of meerlingen in dezelfde kist

€ 141,40

d.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, eerste lid, sub a t/m c genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 141,40

e.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, eerste lid, sub d verder verhoogd met

€ 27,30

f.

van een doodgeboren meerling of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling wordt slechts eenmaal het tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, eerste lid, sub c, mits in dezelfde kist

 

g.

van doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden kinderen wordt geen tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, eerste lid, sub c, mits in dezelfde kist als moeder

 

2.

Het tarief voor het bijzetten van asbussen (bovengronds of ondergronds) tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen bedraagt voor de as:

 

a.

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 282,3

b.

van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 113,20

c.

van een kind tot 1 jaar of een doodgeboren kind

€ 56,80

d.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, tweede lid, sub a t/m c genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 141,40

e.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, tweede lid, sub d verder verhoogd met

€ 27,30

f.

van een doodgeboren meerling of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling wordt slechts eenmaal het tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, tweede lid, sub c, mits in dezelfde asbus

 

g.

van doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden kinderen wordt geen tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, tweede lid, sub c, mits in dezelfde asbus als moeder

 

3.

Het tarief voor het verstrooien van as tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen op de algemene begraafplaatsen op de verstrooiingsplaats waarbij familie en/of nabestaanden:

 

a.

wel aanwezig zijn:

€ 163,90

b.

niet aanwezig zijn:

€ 79,20

c.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, derde lid, sub a t/m b genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 141,40

d.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, derde lid, sub c verder verhoogd met

€ 27,30

4.

De extra rechten zoals bedoeld in artikel 6, eerste t/m derde lid worden niet geheven wanneer de begraving, bijzetting of verstrooiing:

 

a.

geschiedt op een door de burgemeester in het belang van de openbare orde gegeven last;

 

b.

geschiedt op een door het college van burgemeester en wethouders in het belang van de volksgezondheid gegeven last;

 

c.

op grond van wettelijke bepalingen op geen ander tijdstip dan het gevraagde kan plaatsvinden;

 

d.

een herbegraving is als bedoeld in artikel 7.

 

 

Artikel 7 Opgraven en herbegraven

1.

Het tarief voor het recht:

 

a.

om een asbus op te graven (roeren van de asbus):

€ 282,30

b.

het in behandeling nemen van een verzoek tot opgraving als bedoeld in artikel 29 van de wet op de lijkbezorging:

€ 68,00

c.

de tarieven zoals genoemd onder artikel 7, eerste lid, sub a en b zijn niet van toepassing indien dit geschiedt op rechterlijk gezag.

 

d.

in de tarieven genoemd onder artikel 7, eerste lid, sub a en b zijn niet opgenomen het tarief voor eventueel herbegraven, bijzetten of verstrooien. Voor herbegraven cq bijzetten in dezelfde grafruimte wordt geen nieuw recht of bijbetaling geheven.

 

 

Artikel 8 Plaatsen van graf- of gedenkteken

1.

Het tarief voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkplaatje op de afdekking van een nis in een urnenmuur bedraagt voor alle algemene begraafplaatsen:

 

a.

tot maximaal 40 tekens

€ 147,00

b.

meerprijs per teken

€ 1,70

c.

het gedenkplaatje wordt uitsluitend door de gemeente Heerlen geleverd en geplaatst.

 

 

Artikel 9 Wijze van heffing, betaling

1.

De in deze verordening geregelde rechten worden geheven d.m.v. een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld, alsmede de aard van de dienstverlening of van het gebruik.

2.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de rechten worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding, citeertitel, overgangsbepaling

 • 1.

  De "Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2019" van november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2020’.

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 7 november 2019.

 

voorzitter,

E.G.M. Roemer

griffier,

drs. T.W. Zwemmer