Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en invor-dering van afvalstoffenheffing 2020. (Verordening afvalstoffenheffing 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en invor-dering van afvalstoffenheffing 2020. (Verordening afvalstoffenheffing 2020)
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpafvalstoffen heffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201901-01-2020Nieuwe regeling, oude regeling OBM-18001168 vervalt

07-11-2019

gmb-2019-298373

OBM-19000017

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de heffing en invor-dering van afvalstoffenheffing 2020. (Verordening afvalstoffenheffing 2020)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder "gebruik maken": gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplich-ting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente, naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 5 Reductie heffing medisch afval

 • 1.

  De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3 komt in aanmerking voor vermindering van de belas-ting als bedoeld in hoofdstuk 1, leden 2, 3 en 4 van de in artikel 4 bedoelde tarieventabel, in-dien de belastingplichtige als gevolg van chronische ziekte of handicap dan wel chronische ziek-te of handicap van personen die behoren tot zijn of haar huishouden, extra afval moeten aanbie-den aan de gemeentelijke inzameldienst.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vermindering bedraagt 60 % van de totaal verschuldigde belasting als gevolg van het aantal aangeboden ledigingen of aanbiedingen, met een maximum van € 80,00 per belastingjaar voor een huishouden met één bewoner die onder de categorie in lid één valt, met een maximum van € 110,00 per belastingjaar bij een huishouden met meerdere bewoners die onder de categorie in lid één vallen.

 • 3.

  De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor vermindering op grond van het eerste lid, dient uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de opgelegde belasting, zoals bedoeld in het eerste lid, een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de heffingsambtenaar. Bij dit ver-zoek dient een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist te worden overge-legd, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aan-geboden.

 • 4.

  De berekening van de vermindering als bedoeld in het eerste en tweede lid vindt plaats na afloop van het betreffende belastingjaar.

 • 5.

  Er wordt slechts één vermindering per huishouden verleend.

 

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mon-delinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de be-lastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1 van de tarieventabel verschuldigd, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting bedoeld hoofdstuk 1, lid 1 als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden over-blijven

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de ge-meente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen bedoeld in hoofdstuk 1, leden 1 tot en met 6a van de tarieventabel als volgt worden betaald:

 • Bij niet automatische incasso:

 • in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand vol-gend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn één maand later.

 • Bij automatische incasso:

 • in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termij-nen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, onder b, geldt dat de aanslagen moeten worden betaald in twee ge-lijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aansla-gen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,00. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden betaald bij de aanvang van de dienstverlening.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Verordening afvalstoffenheffing 2019" van november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing 2020".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2019.

 

Tarieventabel

Behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

a.indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon

€ 158,52

b.indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee personen

€ 196,56

c. ndien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door drie of meer personen

€ 234,61

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting per lediging van:

 

a. een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 140 liter

€ 0,00

b. een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 240 liter

€ 0,00

c. een mini-container, bestemd voor rest-afval met een inhoud van 140 liter

€ 6,45

d. een mini-container, bestemd voor rest-afval met een inhoud van 240 liter

€ 8,75

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het ondergrondse inzamelsysteem per aanbieding:

 

 

a. bij een 60 liter trommel

€ 1,60

b. bij een 30 liter trommel

€ 0,80

4.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting aanbieding van een gekenmerkte vuilniszak

€ 1,60

5. a. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting voor de aanbieding van een gekenmerkte afvalzak voor de verpakkingsmaterialen kunststof, drankenkartons en blik

€ 0,00

b. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting voor de aanbieding van de BEST zak

€ 0,00

6. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 t/m 5 bedraagt het tarief voor

 

a. het in gebruik hebben van een extra restafval container of meer     dan twee GFT containers, per container per jaar of een gedeelte daarvan

€ 10,00

b. het op aanvraag omwisselen van één of meer containers, per keer

€ 25,00

c. het op aanvraag leveren van één of meer extra containers per keer

€ 25,00

7. In afwijking van het bepaalde in het zesde lid, onderdelen b. en c. kan:

 

a. een nieuw ingezetene van de gemeente, die als belastingplichtige wordt aangemerkt, gedurende een periode van zes maanden nadat de belastingplicht is ontstaan, kosteloos éénmaal van containervolume wisselen;

 

b. de belastingplichtige, die binnen de gemeente verhuist gedurende een periode van zes maanden nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden, kosteloos éénmaal van containervolume wisselen.

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van de volgende (grove) huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

a.

Papier en karton

gratis

b.

Glas

gratis

c.

Klein chemisch afval

gratis

d.

Vet en (motor) olie maximaal volume 20 liter

gratis

e.

Metaal

gratis

f.

Textiel

gratis

g.

Kringloopgoederen

gratis

 

Best-tassen

gratis

h.

Elektrische apparaten

gratis

i.

Asbesthoudend afval

gratis

j.

Auto- of motorband zonder velg (max 20 inch, 4 stuks)

gratis

k.

Tuinafval

gratis

l.

Snoeiafval/kerstbomen

gratis

m.

Gips (geen cel- of gasbeton)

gratis

n.

Verpakkingsafval (plastic, metaal, drankenkartons)

gratis

o.

Harde kunststoffen

gratis

p.

Gasflessen en gastanks (explosie veilig aangeleverd)

gratis

 

2. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van de volgende (grove) huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

a.

Grof huisvuil/grote huisraad/C hout

€ 25,00

b.

Restafval (zak 50 liter)

€ 1,25

c.

Hout kwaliteit A,B,(eerste twee keer gratis)

€ 15,00

d.

Auto- of motorband met velg, per stuk (maximaal 4 stuks)

€ 1,60

e.

Bestelwagenband > 20” per stuk (maximaal 4 stuks)

€3,50

f.

Vrachtwagenband, per stuk (maximaal 2 stuks)

€ 15,00

g.

Tractorband, per stuk (maximaal 2 stuks)

€ 22,00

h.

Schone grond, per m3

€ 10,00

i.

Vervuilde grond, per m3

€ 90,00

j.

Schoon puin, per m3

€ 10,00

k.

Vervuild puin, per m3

€ 90,00

l.

Dakleer/bitumenhoudend afval per m3

€ 25,00

m.

Ongesorteerd bouwafval

€ 90,00

n.

1 persoons matras per stuk

 

o.

2 persoons matras per stuk

€ 12,50

 

3. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het van gemeentewege ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen en houtafval aan huis:

a.

per keer

€ 35,00

Hoofdstuk 3 Inwerkingtreding

Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2019.

 

voorzitter,

E.G.M. Roemer

griffier,

drs. T.W. Zwemmer

 

voorzitter,

E.G.M. Roemer

griffier,

drs. T.W. Zwemmer