Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening handhaving Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening handhaving Wet werk en bijstand
CiteertitelVerordening handhaving Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2015nieuwe regeling

09-11-2004

Onbekend.

09-4223

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening handhaving Wet werk en bijstand

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand (Wwb)

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

  • c.

   bijstand: de bijstand zoals genoemd onder artikel 5 onder b van de Wet werk en bijstand;

  • d.

   afstemmingsverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8 lid 1 onder b van de Wet werk en bijstand;

  • e.

   inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17 lid 1, 2 en 4 van de Wet werk en bijstand en de artikelen 28 lid 2 en 29 lid 1 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • f.

   beleidsplan: plan als bedoeld in artikel 110 van de Gemeentewet gericht op de uitvoering van de Wet werk en bijstand;

  • g.

   beleidsregels terugvordering: de regels zoals opgenomen in het Beleidsplan Handhaving

Artikel 2 Handhavingsplan

 • 1

  Het college draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet tweejaarlijks zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

Artikel 3 Inhoud handhavingsplan

 • 1

  In het in artikel 2 genoemde handhavingsplan komt in ieder geval tot uitdrukking:

  • a.

   de visie van de gemeente op handhaving;

  • b.

   het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (fraudepreventie);

  • c.

   het opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (frauderepressie).

Artikel 4 Afstemming en terugvordering

 • 1

  Bij ten onrechte ontvangen bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet verlaagt het college de bijstand, conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand.

 • 2

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand vindt plaats overeenkomstig de wet en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5 Verantwoording

 • 1

  Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad door middel van een verslag over de handhaving. In dit verslag rapporteert het college in ieder geval over:

  • a.

   het aantal gevallen waarin preventief onderzoek heeft geleid tot het niet behandelen of afwijzen van de aanvraag;

  • b.

   het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

  • c.

   de aard van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand;

  • d.

   de hoogte van de ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand;

  • e.

   in hoeveel gevallen is ingevorderd en tot welk bedrag;

  • f.

   in hoeveel gevallen proces-verbaal is opgemaakt.

Artikel 6 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

 • 1

  In alle gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: verordening handhaving Wet werk en bijstand”

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Heiloo in zijn openbare vergadering van 9 november 2004.

Toelichting 1 Toelichting verordening handhaving Wet werk en bijstand 2004

Algemeen

In het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Wet werk en bijstand JWB) was geen bepaling opgenomen over de plicht tot het vaststellen van een verordening gericht op fraudebestrijding. Via een amendement is hierover een bepaling opgenomen in artikel 8a B. In dit artikel is namelijk de verplichting opgenomen om in het kader van het financiële beheer bij verordening regels op te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand.

Afgezien van de korte bepaling van artikel 8a van de Wet werk en bijstand, zijn er geen nadere aanduidingen over wat nu precies in die verordening moet worden geregeld. In de Algemene bijstandswet was bepaald dat er in het jaarlijks verplicht gestelde beleidsplan aandacht besteed moest worden aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. De WWB kent geen verplichting meer om jaarlijks een beleidsplan vast te stellen. In de gemeente Heiloo wordt er echter voor gekozen om de cyclus van een beleidsplan en beleidsverslag te handhaven. In het verlengde hiervan wordt er in deze verordening voor gekozen om de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet jaarlijks aandacht te geven in het beleidsplan handhaving.

Er is bewust voor gekozen deze verordening niet de naam fraudeverordening te geven maar om te spreken van handhaving. Door deze naamgeving wordt benadrukt dat het niet alleen gaat om de opsporing van fraude maar dat het voorkomen van fraude een aspect is dat minstens zo belangrijk is. Handhaving is namelijk niet alleen gericht op de opsporing van gepleegde fraude maar gaat meer uit van de spontane naleving van de wet- en regelgeving.

Artikelgewiize toelichting

Artikel 1 BegripsomschrijvingDe begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de WWB en de beleidsnota inkomen algemeen 2004.

Artikel 2 HandhavingsplanHet college stelt jaarlijks een handhavingsplan vast waarin maatregelen en methoden staan opgenomen gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude.

Artikel 3 Inhoud handhavingsplanIn dit artikel is aangegeven welke onderwerpen in het gemeentelijke handhavingsplan op zijn minst aan bod moeten komen.

Artikel 4 Afstemming en terugvorderingIn dit artikel wordt verwezen naar de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5 VerantwoordingIn dit artikel wordt invulling gegeven aan de opdracht die door de raad, in het kader van haar kaderstellende en controlerende taak, aan het college is opgedragen. In dit artikel worden de onderdelen genoemd waarover in ieder geval verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 6 SlotbepalingDit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7 CiteertitelDit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 InwerkingtredingDe verordening handhaving Wet werk en bijstand is op grond van artikel S Tijdelijke referendumwet referendabel. De datum van de inwerkingtreding van de verordening moet daarom, met in acht name van artikel 22 Tijdelijke referendumwet, op tenminste 6 weken na datum publicatie gesteld worden.