Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Reglement betalingsregeling / uitstel van betaling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betalingsregeling / uitstel van betaling
CiteertitelReglement betalingsregeling / uitstel van betaling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBetalingsregeling / uitstel van betaling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit reglement komt het reglement betalingsregeling/uitstel van betaling van 21-03-2006 te vervallen, met dien verstande dat het reglement van toepassing blijft op feiten die zich voor onderstaande vaststellingsdatum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2011nieuwe regeling

13-09-2011

Uitkijkpost, 28-09-2011

11-11239

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betalingsregeling / uitstel van betaling

Een betalingsregeling is een individuele afspraak tussen de gemeente en een burger of een ondernemer met een betalingsachterstand (schuldenaar). Deze is niet in staat om de schuld in één keer of binnen de gestelde betalingstermijn te betalen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Schuldenaar: een natuurlijk- of een rechtspersoon met een openstaande schuld bij de gemeente Heiloo;

 • b.

  Betalingsregeling: afspraak tussen een schuldenaar en de gemeente om een openstaande schuld, die niet binnen de gestelde betalingstermijn kan worden betaald, in termijnen te betalen en hier langer over te doen dan de oorspronkelijke betalingstermijn;

 • c.

  Oorspronkelijke betalingstermijn: de periode waarbinnen een door de gemeente Heiloo in rekening gebracht bedrag volgens de originele aanslag of factuur moet worden betaald;

 • d.

  Schuld / vordering: Bedrag dat schuldenaar aan de gemeente Heiloo moet betalen;

 • e.

  Looptijd: Totale duur van de betalingsregeling;

 • f.

  Betalingsfrequentie: Aantal malen dat betaald moet worden binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld eenmaal per maand of eenmaal per kwartaal).

Artikel 2 Doel van de betalingsregeling

De betalingsregeling heeft tot doel:

 • 1.

  Burgers met betalingsproblemen in staat te stellen hun schuld alsnog in termijnen te betalen;

 • 2.

  Openstaande schulden zo volledig mogelijk te innen;

 • 3.

  De kosten van de invordering van de gemeentelijke belastingen en overige inkomsten zo laag mogelijk te houden.

Artikel 3 Wanneer wordt een betalingsregeling aangegaan

 • 1

  Een betalingsregeling wordt alleen aangegaan als blijkt dat de schuldenaar in betalingsproblemen verkeert en niet in staat is de betalingsachterstand in één keer te betalen.

 • 2

  Een betalingsregeling kan betrekking hebben op zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen.

 • 3

  Een betalingsregeling wordt niet aangegaan voor de gecombineerde belastingaanslag wanneer deze via de normale automatische incassoregeling kan worden betaald.

 • 4

  Een betalingsregeling wordt in principe niet aangegaan met een onderneming.

 • 5

  Een betalingsregeling is een hulpmiddel bij de invordering, waarvan de gemeente per individueel geval mag bepalen of het wordt ingezet. In geen enkel geval heeft een burger of ondernemer automatisch recht op een betalingsregeling.

Artikel 4 Betalingsregeling voor ondernemers

Een betalingsregeling wordt in principe niet aangegaan met een onderneming. De gemeente zou in een dergelijk geval het ondernemingsrisico op zich nemen. Bovendien zou zij optreden als oneigenlijke kredietverstrekker wat concurrentievervalsend werkt. Als toch een betalingsregeling wordt aangegaan dan zal dit voor een zo kort mogelijke periode worden gedaan en zal de onderneming een zekerheid moeten stellen die even hoog is als de vordering.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1

  De schuldenaar moet zelf telefonisch of schriftelijk een betalingsregeling aanvragen.

 • 2

  In overleg met het team financiën van de gemeente Heiloo worden de voorwaarden (zoals looptijd, betalingsfrequentie en moment van betalen) van de betalingsregeling bepaald.

 • 3

  Bij bedragen boven de € 200 en/of met een looptijd langer dan 4 maanden mag het team financiën een inkomenscheck en/of een vermogenscheck uitvoeren.

 • 4

  De schuldenaar ontvangt een schriftelijke bevestiging van de betalingsregeling die hij voor akkoord moet ondertekenen en terugsturen. De gemeente Heiloo kan verzoeken hierbij een kopie van een bankafschrift of loonstrook mee te sturen.

Artikel 6 Redenen voor afwijzing

Ongeacht de vraag of het verzoek om een betalingsregeling inhoudelijk voor toewijzing in aanmerking komt kan het verzoek worden afgewezen als:

 • 1.

  De schuldenaar onvoldoende medewerking verleent;

 • 2.

  De schuldenaar onjuiste gegevens verstrekt;

 • 3.

  De gevraagde gegevens niet (volledig) binnen de door de gemeente gestelde termijn worden verstrekt;

 • 4.

  De gevraagde zekerheid (ondernemingen) niet wordt gesteld;

 • 5.

  Zonder bezwaar elders krediet kan worden verkregen om de schuld te voldoen, dan wel zonder bezwaar vermogensobjecten te gelde kunnen worden gemaakt;

 • 6.

  De berekende betalingscapaciteit zodanig is dat de schuld direct kan worden betaald;

 • 7.

  De betalingregeling slechts mogelijk is als deze zich over een voor de gemeente onaanvaardbare termijn uitstrekt;

 • 8.

  De betalingsproblemen structureel zijn en een betalingsregeling volgens de gemeente geen uitkomst zal bieden.

Artikel 7 Looptijd en betalingsfrequentie

 • 1

  Per individueel geval wordt de looptijd, betalingsfrequentie en hoogte van de te betalen bedragen van een betalingsregeling bepaald. In de regel is de looptijd van een betalingsregeling niet langer dan 12 maanden vanaf het moment van het ontstaan van de vordering (dagtekening aanslag of factuur).

 • 2

  De schuldenaar mag de schuld sneller aflossen dan in de betalingsregeling is afgesproken.

Artikel 8 Uitstel van betaling

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Alleen voor het bestreden deel van de aanslag/nota kan uitsluitend op schriftelijk verzoek, om uitstel van betaling worden verzocht. De ambtenaar belast met de invordering beslist op het ingediende verzoek. Voor bezwaarschriften gericht tegen de WOZ-waarde wordt uitstel van betaling verleend voor 1/3 deel van de OZB-belasting.

Artikel 9 Beëindiging

 • 1

  De betalingsregeling eindigt automatisch wanneer de volledige schuld is afbetaald.

 • 2

  Als de schuldenaar achterblijft met betalen ten opzichte van de afspraak die gemaakt is in de betalingsregeling dan is de gemeente gerechtigd de betalingsregeling te laten vervallen en het normale invorderingsproces in gang te zetten. De gemeente moet de schuldenaar hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

 • 3

  De schuldenaar kan de betalingsregeling voortijdig beëindigen door de volledige schuld in één keer af te lossen.

Artikel 10 Overlijden

Bij overlijden van de schuldenaar vervalt de betalingsregeling en gaat de nog resterende schuld van rechtswege over naar de erven.

Artikel 11 Echtscheiding

Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige heeft geen gevolg voor de betalingsregeling.

Artikel 12 Bezwaar of beroep

De betalingsregeling is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen schuldenaar en gemeente. Daarom is geen bezwaar of beroep tegen deze regeling mogelijk.

Artikel 13 Slotbepaling

Dit reglement treedt onmiddellijk na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders in werking en is van toepassing op alle op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke vorderingen. Tegelijkertijd komt het reglement betalingsregeling/uitstel van betaling van 21-03-2006 te vervallen, met dien verstande dat het reglement van toepassing blijft op feiten die zich voor onderstaande vaststellingsdatum hebben voorgedaan.