Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Leidraad privaatrechtelijke invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLeidraad privaatrechtelijke invordering
CiteertitelLeidraad privaatrechtelijke invordering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLeidraad privaatrechtelijke invordering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2011nieuwe regeling

13-09-2011

Uitkijkpost, 28-09-2011

11-11240

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad privaatrechtelijke invordering

Een gemeente treedt soms op als privaatrechtelijke dienstverlener. Het invorderingsproces dat hiermee verbonden is verloopt anders dan de publiekrechtelijke invordering (belastingen, heffingen, leges). De gemeente heeft juridisch gezien geen bijzondere bevoegdheden voor het innen van vorderingen uit privaatrechtelijke overeenkomsten, zoals dat bij het publiekrechtelijke invorderingsproces wel het geval is.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Debiteur / Schuldenaar: Natuurlijk- of rechtspersoon met openstaande vordering aan de gemeente;

 • b.

  Betalingstermijn: Op een factuur vermelde periode waarbinnen de factuur betaald moet worden;

 • c.

  Dwanginvordering: Invordering via een incassobureau, waarbij indien nodig gerechtelijke stappen worden ondernomen. Dwanginvordering wordt ingezet wanneer de debiteur niet betaalt naar aanleiding van de factuur en herinneringen;

 • d.

  Openstaande post: Een op een bepaalde overeenkomst toe te rekenen geldsom.

Artikel 2 Doel van het privaatrechtelijke invorderingsproces

Het privaatrechtelijke invorderingsproces heeft tot doel:

 • 1.

  De opbrengsten voortkomend uit gemeentelijke dienstverlening, vallend onder het privaatrecht, op een efficiënte en effectieve manier te incasseren zonder de klantgerichtheid uit het oog te verliezen;

 • 2.

  Het totaal aan langer dan 1 maand openstaande vorderingen zo laag mogelijk te houden.

Artikel 3 Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen

Voor de privaatrechtelijke vorderingen gelden het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen en het Burgerlijk Wetboek (BW) als wettelijk kader. De gemeente heeft in dit proces geen bijzondere bevoegdheden ten opzichte van andere natuurlijke- en rechtspersonen, zoals dat bij het publiekrechtelijke invorderingsproces wel het geval is.

Eén van de belangrijkste gevolgen hiervan is dat de gemeente in het invorderingsproces geen recht van parate executie heeft (tenzij hypotheek- of pandrecht), maar gewoon gebruik zal moeten maken van gerechtsdeurwaarders en gerechtelijke vonnissen.

Artikel 4 Bevoegdheid invorderingsambtenaar

De invordering geschiedt centraal en wordt uitgevoerd door de ambtenaar belast met de invordering zoals bedoeld in de gemeentewet artikel 231 lid 2 onderdeel c en zoals aangewezen bij aanwijzingsbesluit.

De medewerker invordering is bevoegd om zowel telefonisch, mondeling als schriftelijk op te treden namens de invorderingsambtenaar, waarbij op dezelfde wijze dient te worden opgetreden als ware hij/zij de invorderingsambtenaar met uitzondering van de functiespecifieke taken.

Artikel 5 Ontstaan van de vordering

De gemeente levert diverse diensten die vallen onder het privaatrecht. Op het moment van het opstellen en versturen van de factuur ontstaat de vordering van de gemeente op de debiteur. Dit bedrag is opeisbaar vanaf het moment dat als vervaldatum op de factuur staat vermeld.

Artikel 6 Inhoud factuur

In de factuur staan tenminste de volgende gegevens:

 • 1.

  Factuurdatum

 • 2.

  Betalingstermijn

 • 3.

  Bedrag (eventueel met specificatie van de BTW)

 • 4.

  Omschrijving geleverde dienst

 • 5.

  Rekeningnummer gemeente

Artikel 7 Betalingstermijn

De betalingstermijn wordt aangegeven op de factuur. De betalingstermijn bedraagt doorgaans 6 weken. De betalingstermijn wordt altijd gerekend vanaf de factuurdatum. De betaling moet binnen de betalingstermijn zijn bijgeschreven op onze hoofdbankrekening van de BNG of op (één van) de overige bankrekening(en) van de gemeente. Als de debiteur niet in staat is de vordering binnen de betalingstermijn te betalen kan hij/zij de gemeente verzoeken om een betalingsregeling. De procedure staat omschreven in het ”reglement betalingsregeling/uitstel van betaling” van de gemeente Heiloo.

Artikel 8 Herinnering

Als de betaling 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn niet is ontvangen wordt overgegaan tot het versturen van een herinnering.

Artikel 9 Dwanginvordering

Wanneer de betaling 30 dagen na het versturen van de herinnering nog altijd niet is ontvangen en ook geen afwijkende afspraken zijn gemaakt met de debiteur dan wordt over gegaan tot dwanginvordering. Dit bestaat uit de volgende stappen:

 • 1.

  Versturen van vooraankondiging (2e en tevens laatste herinnering): hierin wordt gesommeerd binnen tien werkdagen na dagtekening van de vooraankondiging te betalen. Tevens worden hierin de eventuele vervolgstappen vermeld.

 • 2.

  Als binnen tien dagen na het versturen van de vooraankondiging niet is betaald wordt onderzoek verricht naar de verhaalsmogelijkheden van de vordering. Als deze zeer laag worden geacht wordt de vordering afgeboekt. Als er wel verhaalmogelijkheden zijn wordt de vordering uit handen gegeven aan een extern incassobureau.

 • 3.

  Bij elke eventuele vervolgstap wordt afgewogen of de opbrengsten van de te innen vordering opwegen tegen de extra kosten die gemaakt moeten worden. Ook wordt de mogelijkheid van verhaal van de invorderingskosten zo veel mogelijk benut.

 • 4.

  Vanaf de fase van het incassobureau worden de vervolgingskosten bij de debiteur in rekening gebracht. De incasso van de nota(s) zal zich niet beperken tot de hoofdsom, maar zal ook gaan over alle bijkomende incassokosten.

Artikel 10 Betalingen

 • 1

  Als tijdstip van de betaling geldt de datum van bijschrijving op de rekening van de gemeente dan wel de datum van contante betaling.

 • 2

  Als bestemming (openstaande post) geldt de in de omschrijving van de betaling aangegeven bestemming. Indien dit ontbreekt wordt de betaling afgeboekt behandeld volgens artikel 43 uit het Burgerlijk Wetboek Boek 6, dat de volgorde aangeeft van afboeking van een betaling van meer openstaande vorderingen.

 • 3

  Conform artikel 44 van het Burgerlijk Wetboek Boek 6 wordt een betaling van een openstaande schuld in de eerste plaats afgeboekt van de kosten, vervolgens de rente en als laatste van de hoofdsom.

Artikel 11 Te veel betaalde bedragen

Als te hoge of onverschuldigde betalingen worden ontvangen dan streeft de gemeente ernaar deze binnen 1 maand terug te storten. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 12 Kwijtschelding

Voor privaatrechtelijke vorderingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Bezwaar of beroep

De betalingsregeling is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen schuldenaar en gemeente. Derhalve is geen bezwaar of beroep tegen deze regeling mogelijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo, d.d. 13 september 2011