Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Reglement van orde op de Heilooër Monumentencommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde op de Heilooër Monumentencommissie
CiteertitelReglement van orde voor de Heilooër Monumentencommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAdviescommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde van 9 mei 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2013nieuwe regeling

18-12-2012

Uitkijkpost, 20-03-2013

13-

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde op de Heilooër Monumentencommissie

 

 

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Heilooër Monumentencommissie (HMC): de volgens de Monumentenwet verplicht gestelde, door Burgemeester en wethouders ingestelde, onafhankelijke commissie die tot taak heeft burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren. Meer specifiek wordt de taak omschreven als:

 • ·

  Adviseren over het te voeren monumentenbeleid;

 • ·

  Adviseren ten aanzien van de inventarisatie van gemeentelijke panden en elementen;

 • ·

  Adviseren over plaatsing van onroerende monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst;

 • ·

  Adviseren over het voornemen tot wijzigen van de gemeentelijke monumentenlijst;

 • ·

  Adviseren over het afbreken, verstoren, verplaatsen, wijzigen, herstellen en wijze van gebruiken van onroerende monumenten;

 • ·

  Adviseren over de wijze van voorlichting over het monumentenbeleid;

 • ·

  Adviseren, volgens de door de gemeente goedgekeurde nota Cultuurhistorie, over andere, meer algemene aspecten met betrekking tot de cultuurhistorie, welstandszorg en monumentenzorg, zoals: het begeleiden van monumenteigenaren voordat zij tot een definitief plan komen, meedenken omtrent de jaarlijkse Open Monumentendag, het fungeren als waakhond in de gemeente (proactief), het ondersteunen van de monumentenambtenaar en het meedenken over de archeologie als onderdeel van cultuurhistorie.

Hoofdstuk II Benaming van de commissie

Artikel 2

De adviescommissie met de hierboven beschreven taken wordt aangeduid als de Heilooër Monumentencommissie (HMC), hierna te noemen “de commissie”.

Hoofdstuk III Samenstelling van de commissie

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf leden, te weten in elk geval een voorzitter, een restauratiearchitect, een historisch geograaf en een adviseur archeologie, of mensen die deze kennis aantoonbaar bezitten. Daarnaast wordt aan één lid uit de plaatselijke erfgoedverenigingen de gelegenheid geboden om als een gezamenlijke vertegenwoordiging uit de Vereniging Oud Heiloo en De Stichting Regionale Archeologie Baduhenna een zetel te bezetten. De leden van de commissie worden door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 2.

  De restauratiearchitect is tevens lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo (CRKH), welke per 1 november 2012 functioneert onder de vlag van Welstandszorg Noord-Holland (WZNH). Op deze wijze kan het voortraject van bouwplannen aangaande monumenten, met de nodige voorkennis, worden toegelicht aan de overige leden van de CRKH.

 • 3.

  De leden hebben bij voorkeur een grote plaatselijk kennis van de gemeente Heiloo.

 • 4.

  Indien nodig, kan ad hoc een andere specialist worden ingehuurd.

 • 5.

  Het voorzitterschap wordt bekleed door een niet aan het gemeentebestuur gelieerde persoon, die bekend is met bestuurlijke verhoudingen en die een brede maatschappelijke kennis bezit.

 • 6.

  De leden van de commissie wijzen zelf uit hun midden een vice-voorzitter aan.

Artikel 4  

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die door het college van burgemeester en wethouders wordt aangewezen.

Artikel 5  

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie hebben in principe een zittingstermijn van vier jaar. Het is mogelijk dat de leden worden herbenoemd voor wederom een periode van vier jaar.

 • 2.

  Bij tussentijds aftreden van een van de adviserende leden kan een nieuw lid worden aangetrokken, die dan wederom voor vier jaar benoemd wordt.

 • 3.

  Na instemming van de leden van de commissie kunnen burgemeester en wethouders van deze zittingsbepalingen afwijken.

Hoofdstuk IV Besluitvorming

Artikel 6  

 • 1.

  Met uitzondering van de voorzitter zijn alle leden stemgerechtigd.

 • 2.

  Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

 • 3.

  Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De minderheid kan vorderen, dat van haar mening in het advies aan burgemeester en wethouders melding wordt gemaakt.

 • 4.

  Indien de stemmen staken worden in het advies aan burgemeester en wethouders de zienswijzen van voor- en tegenstanders medegedeeld.

Hoofdstuk V Vergaderingen

Artikel 7 Frequentie

 • 1.

  De commissie vergadert 4 maal per jaar; indien de voorzitter het nodig acht kan hiervan afgeweken worden.

 • 2.

  De commissie mag niet beraadslagen of besluiten, indien behalve de voorzitter niet tenminste twee stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Artikel 8 Openbaarheid van vergaderen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  In de week voordat de vergaderingen worden gehouden zal de agenda van de commissie worden gepubliceerd.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1.

  Van iedere vergadering wordt een schriftelijk verslag door de secretaris gemaakt.

 • 2.

  Na afloop van iedere vergadering zendt de secretaris de notulen ter kennisname aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college dat nodig acht, kan gemotiveerd worden afgeweken van de door de commissie gegeven adviezen.

Artikel 10 Vergoeding

Aan ieder der leden, met uitzondering van degene die in dienst van de gemeente Heiloo is, wordt een geldelijke vergoeding per bijgewoonde vergadering toegekend. Deze vergoeding wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld. Bovendien worden de reis- en verblijfskosten van de leden tot door burgemeester en wethouders te bepalen bedragen vergoedVI

Hoofdstuk VI Verslag

Artikel 11  

De commissie brengt regelmatig verslag uit van haar werkzaamheden aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk VII Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Reglement van orde voor de Heilooër Monumentencommissie" en vervangt het Reglement van orde van 9 mei 2006.

Vastgesteld 18 december 2012