Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAmbtelijke bijstand en fractieondersteuning, verordening
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2008) wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201029-03-2018nieuwe regeling

14-06-2010

Onbekend.

12-8517

Tekst van de regeling

Intitulé

Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, verordening

 

 

Deel 1  

Paragraaf 1 AMBTELIJKE BIJSTAND

Artikel 1 Verzoek om informatie

 • 1

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2

  Het raadslid dat een verzoek indient om ambtelijke bijstand maakt een grondige afweging of het een reeel verzoek betreft en realiseert zich dat het verzoek beslag legt op ambtelijke capaciteit die op dat moment niet elders ingezet kan worden.

 • 3

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 4

  lndien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris neemt het besluit.

 • 5

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. lndien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2 Verlenen van ambtelijke bijstand

 • 1

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de secretaris ambtelijke bijstand aan een raadslid tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • 2

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3

  lndien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4

  De secretaris verstrekt het college desgewenst een afschrift van het verzoek.

Artikel 3 Weigering verzoek ambtelijke ondersteuning

 • 1

  lndien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgerneester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1

  lndien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende ambtelijke bijstand kan hiervan mededeling worden gedaan aan de secretaris;

 • 2

  lndien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Paragraaf 2 FRACTIEONDERSTEUNING

Artikel 5 Recht op financiële vergoeding

 • 1

  De fracties ontvangen jaarlijks een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

Artikel 6 Besteding financiële vergoeding

 • 1

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Minimumeis is dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden;

 • 2

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   verkiezingscampagnes: 60 dagen voor en 60 dagen na de dag van de verkiezingen;

  • d.

   giften;

  • e.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • f.

   opleidingen voor raads- en cornmissieleden voor zover deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

Artikel 7 Voorschot bijdrage fractieondersteuning

 • 1

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, na vaststelling van de verantwoording financiële bijdrage van het vorige kalenderjaar;

 • 2

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de raad de bedragen heeft vastgesteld.

Artikel 8 Tijdstip verstrekken voorschot in verkiezingsjaar

 • 1

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 9 Gevolgen splitsen fractie

 • 1

  Bij afsplitsing van een fractie wordt de vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 2

  Bij afsplitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het eerste lid.

Artikel 10 Reserve

 • 1

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2

  De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam op grond van artikel6.

 • 3

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de verrekening over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan we1 voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 11 Verantwoording en controle

 • 1

  Elke fractie legt voor 1 februari van elk jaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. De griffie attendeert de raadsleden hierop in de eerste week van het nieuwe kalenderjaar.

 • 2

  De verantwoording wordt ingediend in een bij deze verordening opgenomen formatverslag. Dit verslag wordt voor 1 februari ingediend bij de griffier. lndien deze datum niet valt op een werkdag, wordt het verslag de eerste werkdag na 31 januari ingediend.

 • 3

  Wordt het verslag te laat en incompleet ingediend, dan wordt het verslag niet in behandeling genomen en leidt dit tot volledige temgbetaling van het voorschot.

 • 4

  De griffier controleert of de uitgaven van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie ingediend zijn en of het verslag voldoet aan de eisen.

 • 5

  De commissie Bestuurlijke Zaken bespreekt de verslagen en adviseert de raad of de uitgaven we1 of niet verantwoord zijn en vastgesteld kunnen worden door de raad.

 • 6

  De raad stelt de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Artikel 12 Toepassing Awb

 • 1

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiele middelen die een fractie ontvangt.

Paragraaf 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Intrekking oude verordening

 • 1

  De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2008) wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 15 juni 2010.

Artikel 15 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2010.

Toelichting 1 TOELICHTING