Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening marktgelden 2015’ van 8 december 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 9 bevat overgangsrecht.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2017jaarlijkse aanpassing

07-12-2015

Uitkijkpost, 23 december 2015

15-11229
20-12-201201-01-2014nieuwe regeling

05-11-2012

Uitkijkpost, 19-12-2012

12 12082

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

De raad van de gemeente Heiloo;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van de openbare gemeentegrond om daarop tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen te plaatsen. Hieronder worden ook de door burgemeester en wethouders toegestane jaarmarkten verstaan.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een marktplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is het aantal volle strekkende meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1

  De rechten worden geheven naar het tarief van € 2,35 per strekkende meter, dat wordt ingenomen.

 • 2

  Het minimum tarief bedraagt € 7,00 per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1

  De voor een kwartaal of jaar verschuldigde marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2

  De overige verschuldigde marktgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  Het marktgeld moet worden betaald zodra een marktplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de marktgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtscheling verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2015’ van 8 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening marktgelden 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 7 december 2015.