Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2011
CiteertitelVerordening standplaatsgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpStandplaatsgelden 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

07-11-2011

Uitkijkpost, 21-12-2011

11-13385
16-12-201001-01-2012nieuwe regeling

01-11-2010

Uitkijkpost, 15-12-2010

Standplaatsgelden 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2011

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam 'standplaatsgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de openbare gemeentegrond om daarop goederen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen en voor het daarop plaatsen van tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1

  Belastingplichtig is degene die een standplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1

  De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1

  De eerste tien vierkante meter bedraagt € 4,- per dag of gedeelte daarvan.

 • 2

  Het restant vierkante meters bedraagt € 0,40 per vierkante meter per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1

  De voor een dag, kwartaal of jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2

  De overige verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  Het standplaatsgeld moet worden betaald zodra een standplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de standplaatsgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

 • 1

  Bij de invordering van standplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van standplaatsgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening standplaatsgelden 2011’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 1 november 2010.