Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2012
CiteertitelVerordening standplaatsgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpStandplaatsgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening wordt vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

05-11-2012

Uitkijkpost, 19-12-2012

12-12081
22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

07-11-2011

Uitkijkpost, 21-12-2011

11-13385

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2012

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam 'standplaatsgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de openbare gemeentegrond om daarop goederen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen en voor het daarop plaatsen van tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1

  Belastingplichtig is degene die een standplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1

  De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1

  De eerste tien vierkante meter bedraagt € 4,10 per dag of gedeelte daarvan.

 • 2

  Het restant vierkante meters bedraagt € 0,41 per vierkante meter per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1

  De voor een dag, kwartaal of jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2

  De overige verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  Het standplaatsgeld moet worden betaald zodra een standplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de standplaatsgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

 • 1

  Bij de invordering van standplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van standplaatsgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De Verordening standplaatsgelden 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening standplaatsgelden 2012’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 7 november 2011.