Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012-2 gemeente Heiloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning 2012-2 gemeente Heiloo
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2012-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBesluit maatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2012 per welke datum het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2012 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit maatschappelijke ondersteuning, hoofdstuk IV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201223-12-2013nieuwe regeling

27-03-2012

Uitkijkpost, 28-03-2012

12-9821

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012-2 gemeente Heiloo

 

 

Hoofdstuk 1 ZORG IN NATURA

Artikel 1.1 Zorg in natura voor diensten

 • 1

  Het college heeft met meerdere aanbieders contracten afgesloten voor de levering van zorg in natura voor diensten. Belanghebbende maakt de keuze voor de aanbieder.

Artikel 1.2 Zorg in natura voor voorzieningen

 • 1

  Voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. Als zij niet meer nodig zijn, kunnen zij ingezet worden voor een andere belanghebbende.

 • 2

  Voorzieningen die verstrekt worden zijn als gevolg van lid 1 niet altijd nieuw.

Hoofdstuk 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording

 • 1

  Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget (Pgb) vindt plaats op verzoek van de aanvrager.

 • 2

  Verstrekking als Pgb vindt niet plaats indien:

  • a.

   op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een Pgb; Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin de aanvrager in staat van faillissement verkeert, handelingsonbekwaam is, onder budgetbeheer valt of onder (financiële) bewindvoering, bekend is met verslavingsproblematiek, of met problematiek van psychosociale aard.

  • b.

   kan worden aangetoond dat de aanvrager eerder misbruik heeft gemaakt van een Pgb;

  • c.

   kan worden aangetoond dat de aanvrager eerder een Pgb onverantwoord heeft gebruikt;

  • d.

   eerder is gebleken dat met een pgb adequate compensatie niet wordt gerealiseerd.

 • 3

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kan aan een gemachtigde van de aanvrager een pgb verstrekt worden, waarbij de gemachtigde optreedt als budgethouder. De budgethouder dient een ander persoon te zijn dan de zorgverlener.

 • 4

  Het Pgb moet altijd door de budgethouder aan het college van burgemeester en wethouders worden verantwoord.

 • 5

  Ten aanzien van de verantwoording van een Pgb gelden de volgende regels:De budgethouder dient de volgende stukken te bewaren en op verzoek te overleggen:

  • a.

   De nota / factuur van de aangeschafte voorziening;

  • b.

   Een betalingsbewijs van aanschaf van de voorziening;

  • c.

   Of een overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen.

Artikel 2.2 Pgb voor diensten

 • 1

  Het verantwoordingsvrij te besteden bedrag is voor een budgethouder maximaal € 50,- per jaar bij een Pgb voor dienstverlening. Dit bedrag is vrij besteedbaar voor onder meer eigen kosten van werkgeverschap, administratie, inhuren van ondersteuning. Over het vrij besteedbare bedrag hoeft geen verantwoording te worden afgelegd.

 • 2

  Bij verstrekking van een Pgb voor dienstverlening wordt door de gemeente met de budgethouder een overeenkomst gesloten met daarin de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het budget wordt alleen besteed om het beoogde resultaat te bereiken;

  • b.

   Veranderingen in handicap / verhuizing / gezinssituatie worden tijdig doorgegeven;

  • c.

   De budgethouder zorgt voor een schriftelijke overeenkomst met de ingeschakelde zorgverlener;

  • d.

   Met de zorgverlener wordt afgesproken dat binnen vier weken na afloop van iedere kalendermaand een declaratie wordt ontvangen;

  • e.

   Op de ondertekende declaratie staat in ieder geval:(i) het burgerservicenummer (BSN) en de naam, het adres en de woonplaats van de zorgverlener ;(ii) het uurtarief;(iii) de tijden waarop is gewerkt;(iv) het aantal betaalde uren.

 • 3

  De overeenkomsten en declaraties worden zeven jaar bewaard. Dit is de periode waarin de Belastingdienst gegevens kan opvragen.

 • 4

  Het Pgb wordt per kwartaal uitbetaald.

Artikel 2.2.1 Hoogte Pgb voor diensten

 • 1

  De vaststelling van een Pgb vindt ten aanzien van hulp bij het huishouden als volgt plaats:

  Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld op jaarbasis, ingedeeld naar uren. De bedragen zijn:

  Categorie 1: per uur: € 15,71

  Categorie 2: per uur: € 18,86

 • 2

  Voor de hoogte van het Pgb wordt uitgegaan van 52 weken per jaar maal het aantal uren en minuten geïndiceerde hulp per week (afgerond op halve uren).

 • 3

  Indien dienstverlening (hulp bij huishouden) bij een thuiszorgorganisatie wordt ingekocht kan het Pgb worden opgehoogd naar het bedrag dat de gemeente aan de gecontracteerde organisaties voor zorg in natura betaalt.

Artikel 2.2.2 SVB

 • 1

  De budgethouder kan kosteloos gebruik maken van de producten en diensten van het servicecentrum van de Sociale verzekeringsbank (SVB). Deze producten en diensten houden in: Salarisadministratie, vergoeding loonbetaling bij ziekte en aanvullende arbodienstverlening. De gemeente heeft in dit kader een overeenkomst afgesloten met de SVB en financiert deze dienstverlening.

Artikel 2.2.3 Overgangsregeling

 • 1

  Bij wijze van overgangsregeling zullen de bestaande indicaties voor dienstverlening (hulp bij huishouden) blijven bestaan in klassen. Bij herindicatie zal in uren geïndiceerd worden. De gemeente kan besluiten vervroegd te herindiceren.

 • 2

  Bij (vervroegde) herindicatie zal een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd worden.

Artikel 2.3 Pgb voor voorzieningen

 • 1

  Indien het een voorziening betreft die in één keer moet worden betaald (b.v. een rolstoel), dan wordt het Pgb ook in één keer uitbetaald.

Artikel 2.3.1 Hoogte Pgb voor voorzieningen

 • 1

  Het Pgb voor voorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopstcompenserende voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie, zoals dat door het college van burgemeester en wethouders aan de leverancier wordt betaald.

Hoofdstuk 3 FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN

Artikel 3.1 Financiële tegemoetkomingen voor diensten

 • 1

  Voor diensten is geen financiële tegemoetkoming mogelijk. Er kan altijd gebruik worden gemaakt van een dienst in natura of een Pgb.

Artikel 3.2 Financiële tegemoetkomingen voor voorzieningen

 • 1

  Bij verlening van een financiële tegemoetkoming wordt de ontvanger van een financiële tegemoetkoming de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   De financiële tegemoetkoming mag uitsluitend gebruikt worden voor betaling van een compenserende voorziening en de daarmee verbonden kosten;

  • b.

   De ontvanger van een tegemoetkoming deelt het college op diens verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mee waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de verlening van de tegemoetkoming;

  • c.

   De ontvanger van een tegemoetkoming bewaart de rekening(en) en betalingsbewijs/betalingsbewijzen gedurende een periode van 7 jaar en stelt deze, desgevraagd ter beschikking van het college.

Artikel 3.2.1 Financiële tegemoetkoming woningaanpassingen

 • 1

  Er wordt een afschrijvingstermijn van tien jaar gehanteerd voor financiële tegemoetkomingen voor woningaanpassingen die in eigendom zijn verstrekt.

 • 2

  Indien de woning binnen tien jaar wordt verkocht dient de restwaarde van de financiële tegemoetkoming te worden terugbetaald. Het eigen aandeel wordt hierbij verrekend.

 • 3

  De restitutie als bedoeld in lid 2 bedraagt bij verkoop:

  • a.

   vóór het tweede jaar 100% van de verstrekte tegemoetkoming;

  • b.

   vóór het vierde jaar 80% van de verstrekte tegemoetkoming;

  • c.

   vóór het zesde jaar 60% van de verstrekte tegemoetkoming;

  • d.

   vóór het achtste jaar 40% van de verstrekte tegemoetkoming;

  • e.

   vóór het tiende jaar 20% van de verstrekte tegemoetkoming.

 • 4

  In afwijking van het bovenstaande behoeft de verstrekte tegemoetkoming niet te worden terugbetaald, indien deze niet meer dan € 10.000,- heeft bedragen; of wanneer de eigenaar-bewoner aantoont dat de meerwaarde niet kan worden teruggehaald bij de verkoop van de woning.

Artikel 3.2.2 Financiële tegemoetkoming verhuizing

 • 1

  Het forfaitaire bedrag van de financiële tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing en herinrichting bedraagt:

  Voor minder dan 3 kamers in de toekomstige woning van maximaal € 1.750,-.

  Indien de toekomstige woning 3 kamers of meer heeft bedraagt de vergoeding maximaal € 2.500,-.

Artikel 3.2.3 Financiële tegemoetkoming bezoekbaar maken

 • 1

  Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning als genoemd in artikel 19 lid 2 tot en met 5 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Heiloo 2007 bedraagt € 2.500,-

Artikel 3.2.4 Financiële tegemoetkoming vervoer

 • 1

  Met inachtneming van hetgeen in de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo is bepaald, wordt bij de vaststelling van een financiële tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening uitgegaan van de volgende bedragen:

  De financiële tegemoetkoming voor vervoer bedraagt per jaar maximaal:

  • a.

   voor gebruik van een (eigen) auto bedraagt € 0,33 per kilometer.

  • b.

   voor gebruik van een taxi bedraagt € 0,50 per kilometer.

  • c.

   voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 0,80 per kilometer.

  Het vaststellen van de hoogte van het bedrag wordt op grond van de individuele vervoersbehoefte bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele combinatie van verschillende vervoersvoorzieningen.

Artikel 3.2.5 Overgangsregeling

 • 1

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor vervoerskosten voor belanghebbenden die op basis van de oude verordening deze tegemoetkoming hebben gekregen, zal pas per 1 januari 2013 worden aangepast. Belanghebbenden zullen minimaal 3 maanden voor 1 januari 2013 op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen.

Artikel 3.2.6 Financiële tegemoetkoming sportrolstoel

 • 1

  Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als financiële tegemoetkoming. Het forfaitaire bedrag bedraagt € 2.500,- welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van drie jaar.

Hoofdstuk 4 EIGEN BIJDRAGE / EIGEN AANDEEL

Artikel 4.1 Eigen bijdrage / eigen aandeel

 • 1

  Voor alle voorzieningen die als zorg in natura of als Pgb verstrekt worden, wordt een eigen bijdrage opgelegd.

 • 2

  Er kan voor voorzieningen die als financiële tegemoetkoming worden verstrekt een eigen aandeel in rekening worden gebracht.

 • 3

  In afwijking van lid 1 en 2 geldt voor de rolstoel en voor alle voorzieningen voor belanghebbende jonger dan 18 jaar geen eigen bijdrage of eigen aandeel.

 • 4

  In afwijking van lid 1 wordt voor de kortingspas voor de regiotaxi geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

 • 5

  In afwijking van lid 2 wordt voor de verhuiskostenvergoeding, het bezoekbaar maken van de woning en de sportrolstoel geen eigen aandeel in rekening gebracht.

Artikel 4.1.1 Basis eigen bijdrage / eigen aandeel

 • 1

  De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage / eigen aandeel zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2

  Het eigen aandeel wordt berekend en geïnd door het CAK.

Artikel 4.2 Eigen bijdrage / eigen aandeel voor diensten

 • 1

  De eigen bijdrage / eigen aandeel voor diensten wordt voor de totale duur van de verstrekking in rekening gebracht.

 • 2

  Het tarief van de dienstverlener is de kostprijs.

Artikel 4.3 Eigen bijdrage / eigen aandeel voor voorzieningen

 • 1

  Voor voorzieningen die de gemeente van een leverancier huurt en in bruikleen worden verstrekt aan belanghebbende gelden de volgende regels:

  • a.

   De eigen bijdrage wordt voor de totale duur van de verstrekking in rekening gebracht.

  • b.

   De huur van de leverancier is de kostprijs.

 • 2

  Voor voorzieningen die de gemeente inkoopt bij een leverancier en in bruikleen geeft aan belanghebbende gelden de volgende regels:

  • a.

   De eigen bijdrage wordt voor de volgende termijn in rekening gebrachti) Bedragen < € 300,- worden verdeeld over maximaal 13 perioden.ii) Bedragen ≥ € 300,- en < € 600,- worden verdeeld over maximaal 26 perioden.iii) Bedragen ≥ € 600,- en < € 1.500,- worden verdeeld over maximaal 39 perioden.iv) Bedragen ≥ € 1.500,- worden verdeeld over maximaal 91 perioden (7 jaar).

  • b.

   De koopprijs van de voorziening is de kostprijs.

 • 3

  Voor voorzieningen die de gemeente inkoopt bij een leverancier en die in eigendom worden verstrekt aan belanghebbende gelden de volgende regels:

  • a.

   De eigen bijdrage / eigen aandeel wordt voor de volgende termijn in rekening gebrachti) Bedragen < € 300,- worden verdeeld over maximaal 13 perioden.ii) Bedragen ≥ € 300,- en < € 600,- worden verdeeld over maximaal 26 perioden.iii) Bedragen ≥ € 600,- worden verdeeld over maximaal 39 perioden.

  • b.

   De koopprijs van de voorziening is de kostprijs.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1 Inwerkingtreding

 • 1

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2012 per welke datum het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 5.2 Citeertitel

 • 1

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2012-2.

Toelichting 1 Toelichting op Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2012-2

INLEIDING

Naast een verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en beleidsregels is er ook een gemeentelijk besluit maatschappelijke ondersteuning. Dit gemeentelijk besluit moet niet worden verward met het landelijk besluit maatschappelijke ondersteuning. Het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning bevat alle uitvoeringszaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gemeentelijk besluit bevat alle bedragen en uitvoeringszaken met betrekking tot de gemeentelijke verordening.

De gemeenteraad heeft de verordening vastgesteld. In de verordening staat aangegeven dat het college nadere regels kan opstellen met betrekking tot snel veranderende zaken. Hierdoor is het besluit maatschappelijke ondersteuning bevoegdheid van het college. Het voordeel van het opnemen van snel veranderende zaken in een apart besluit is dat bij wijziging (bijvoorbeeld omdat er aan de hand van de prijsindex een bijstelling van bedragen plaatsvindt) niet elke keer de verordening gewijzigd moet worden. De Raad hoeft de verordening dan niet elke keer opnieuw te bespreken en opnieuw vast te stellen. Bijstelling van het Besluit door het college van burgemeester en wethouders kan aanzienlijk sneller plaatsvinden.

In het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2012-2 zijn alle bedragen bij elkaar gebracht, die op basis van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo moeten worden vastgesteld. Daarnaast zijn alle regels waarvoor de verordening een delegatiebepaling voor het college van burgemeester en wethouders bevat in dit besluit opgenomen.

1 ZORG IN NATURA

1.1 Zorg in natura voor diensten

Doordat de gemeente met meerdere leveranciers contracten heeft afgesloten kan belanghebbende kiezen bij welke aanbieder hij zijn hulp afneemt. Indien een hulp of organisatie niet bevalt, is het mogelijk om een andere aanbieder te benaderen. Door het afsluiten van meerdere contracten is het voor de meeste belanghebbenden mogelijk geweest de huidige hulp te behouden.

Categorieën ondersteuning hulp bij huishoudenIndeling van de ondersteuning in 2 categorieën klantondersteuning dient niet alleen een kostenbelang maar ook borging van de kwaliteit van de dienstverlening zoals de Wmo dit beoogt.

Categorie 1: huishoudelijke werkzaamhedenDe klant heeft hulp nodig voor het schoonmaken van het huis. Er is sprake van een stabiele (gezins)situatie waarbij naast het schoonmaakwerk geen andere ondersteuning geboden hoeft te worden. Voor deze categorie klanten gelden de volgende functies:

 • a.

  Lichte en zware huishoudelijke werkzaamheden;

 • b.

  Verzorging kleding en linnengoed (waaronder de was doen);

 • c.

  Boodschappen doen voor het dagelijks leven;

 • d.

  Maaltijdverzorging;

 • e.

  Het signaleren van veranderingen in de zorgbehoefte van cliënten.

Categorie 2: huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met de organisatie van het huishouden en hulp bij een ontregelde huishouding.Een deel van de klanten heeft (aanvullende) hulp nodig bij het organiseren van het huishouden. Dit kan (tijdelijk) bestaan uit:

 • a.

  Opvang en / of verzorging van kinderen / volwassen huisgenoten;

 • b.

  Helpen met maaltijdbereiding;

 • c.

  Dagelijkse organisatie van het huishouden (bijv. licht administratieve werkzaamheden);

 • d.

  Instructie, advies en voorlichting gericht op het huishouden;

 • e.

  Eenvoudige psychosociale hulp en observatie;

 • f.

  Het signaleren van veranderingen in de zorgbehoefte van cliënten.

In de praktijk worden bij een indicatie voor categorie 2 hulp, de schoonmaakwerkzaamheden ook door de categorie 2 hulp gedaan.

1.2 Zorg in natura voor voorzieningen

Door voorzieningen te hergebruiken worden de kosten voor de gemeente gedrukt. Hierdoor blijft verstrekking van voorzieningen mogelijk. Een hergebruikte voorziening wordt wel gekeurd en gereconditioneerd. Met de voorziening kan het gewenste resultaat behaald worden. Als belanghebbende de voorziening niet meer nodig heeft, door bijvoorbeeld verhuizen, overlijden of progressie van het ziektebeeld, wordt de voorziening teruggegeven aan de gemeente. Hierdoor kan ook worden ingespeeld op eventuele progressie en maatwerk voor de belanghebbende.

2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording

Lid 1 Dit artikellid regelt dat verstrekking van een persoonsgebonden budget plaats vindt op verzoek van de aanvrager. Dit kan bij voorkeur tegelijk met de aanvraag, indien op dat moment al duidelijk is dat de aanvrager dit wenst. De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning regelt dat een aanvrager in eerste instantie in aanmerking komt voor een algemene voorziening. Is die niet passend, dan kan de aanvrager al dan niet een individuele voorziening ontvangen. Daarna kan op verzoek van de aanvrager verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget plaatsvinden.

Lid 2 Lid 2 bepaalt dat het niet in alle situaties mogelijk is een persoonsgebonden budget te ontvangen. Dat zal in situaties zijn dat tijdens onderzoek duidelijk wordt dat een aanvrager problemen zal krijgen met het omgaan met een persoonsgebonden budget, dit als contraindicatie worden opgevat. Dit kan het geval zijn bij bijv. bepaalde vormen van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, dementie en/of verstandelijke beperkingen. Het feit dat de aanvrager voorafgaand aan de aanvraag eerder misbruik heeft gemaakt van een Pgb of dit onverantwoord heeft gebruikt, geldt eveneens als uitsluitingsgrond.

Lid 3 Wanneer de aanvrager zich echter wettelijk laat vertegenwoordigen, valt de uitsluitingsgrond weg. Een zorgverlener wordt niet toegestaan als gemachtigde. De onafhankelijkheid is dan niet te waarborgen.

Lid 4 Budgethouders wordt altijd gevraagd het Pgb te verantwoorden. Hierop vindt steekproefsgewijs controle plaats. Indien het Pgb niet verantwoord kan worden, kunnen er stappen worden ondernomen om het teveel betaalde Pgb terug te vorderen.

Lid 5 Dit lid geeft aan welke stukken de budgethouder moet kunnen overleggen bij de verantwoording en controle

2.2 Pgb voor diensten

Lid 1 Budgethouders voor hulp bij huishouden mogen op jaarbasis maximaal € 50,- vrij besteden. Dit wordt ook wel het 'verantwoordingsvrije bedrag' genoemd.Voorbeeld bij verantwoording van het Pgb:

De gemeente maakt € 1.000,- over op de bankrekening van cliënt als jaarbudget bruto Pgb;Cliënt heeft een eigen bijdrage van € 200,- per jaar;Cliënt hoeft geen verantwoording af te leggen over het vrij besteedbare bedrag van € 50,- per jaar;Dit betekent dat cliënt verantwoording moet afleggen over (€ 1.000,-) – (€ 50,-) = € 950,-.

Indien cliënt slechts tot een bedrag van € 500,- kan aantonen dat het besteed is voor het doel waarvoor het verstrekt is, wordt een bedrag van (€ 1.000,-) – (€ 50,-) - (€ 500,-) = € 450,- teruggevorderd. Het terug te vorderen bedrag mag niet hoger zijn dan het Pgb minusde eigen bijdrage (in dit geval (€ 1000,-) – (€ 200) = € 800,-). Het deel van het Pgb dat niet besteed is, moet worden terugbetaald aan de gemeente.

Lid 2 In dit lid staan de regels die in de Pgb-overeenkomst moeten staan die met de belanghebbende wordt afgesloten.

Lid 3 De bewaartermijn van de stukken is zeven jaar. Er kan ook met terugwerkende kracht gecontroleerd worden. Ook kan het zijn dat de belastingdienst nog wil controleren of alle afdrachten zijn gedaan.

Lid 4 Hier is geregeld wanneer het Pgb wordt uitbetaald.

2.2.1 Hoogte Pgb voor diensten

Lid 1 In dit artikel wordt aangegeven hoe het persoonsgebonden budget voor de hulp bij het huishouden wordt vastgesteld. Gekozen is voor het uitgangspunt dat op grond van het compensatiebeginsel het persoonsgebonden budget ‘vergelijkbaar’ moet zijn aan de verstrekking in natura. Er wordt een tarief gehanteerd van 75% van het tarief in natura, omdat er geen overheadkosten zijn. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de SVB voor salarisadministratie en verzekeringen.Tarief in natura voor hulp bij huishouden:categorie 1: € 20,95 per uur.categorie 2: € 25,14 per uur.

Lid 2 De hoogte van het Pgb wordt bepaald door het aantal geïndiceerde uren per week te vermenigvuldigen met 52 weken en het uurtarief. In tegenstelling tot de vorige verordening wordt er niet meer in klasses geïndiceerd, maar de daadwerkelijk benodigde uren.

Lid 3 Het Pgb dient vergelijkbaar te zijn met Zorg in natura. Dit betekent dat als iemand zorg inkoopt bij een professionele thuiszorgorganisatie het Pgb opgehoogd kan worden naar maximaal het tarief dat de gemeente ook betaalt aan Zorg in natura.

2.2.2 SVB

Lid 1 In dit artikel wordt aangegeven dat de budgethouder kosteloos gebruik kan maken van de diensten en producten van het servicecentrum van de Sociale verzekeringsbank (SVB). De gemeente financiert deze dienstverlening.

De diensten waar de budgethouder gebruik van kan maken zijn:

 • 1.

  Vergoeding van bij ziekte doorbetaald loon, het beheer van collectieve verzekeringen en het beheer van collectieve voorzieningen.

 • 2.

  Het op verzoek van de budgethouder verzorgen van de salarisadministratie indien sprake is van een arbeidsrelatie waarbij de budgethouder verplicht is tot inhouding en afdracht van sociale premies en/of loonheffing op het loon van de zorgverlener;

 • 3.

  Het beschikbaar stellen van modelovereenkomsten aan alle budgethouders en het bijhouden van deze modelovereenkomsten naar aanleiding van wettelijke ontwikkelingen;

 • 4.

  Het geven van informatie en advies op arbeidsrechtelijk terrein aan alle budgethouders.

2.2.3 Overgangsregeling

Lid 1 Onder de verordening 2007 zijn alle indicaties in klassen gesteld. Een onmiddellijke herindicatie van klasse naar uren is door deze overgangsregeling niet nodig. Alle nieuwe indicaties en herindicaties die gesteld worden, zullen in uren gesteld worden. In de verordening staat aangegeven dat de gemeente kan besluiten vervroegd te indiceren.

Lid 2 Aan het begin van 2012 is aan alle budgethouders voor hulp bij huishouden aangegeven wat het budget voor 2012 is. De budgetten worden per kwartaal uitbetaald. Doordat de budgetten verlaagd worden, is het behoorlijk bestuur een overgangsregeling tot 1 januari 2013 op te nemen. Belanghebbenden worden op tijd geïnformeerd doordat zij geherindiceerd worden.

2.3 Pgb voor voorzieningen

Indien het een voorziening betreft die in één keer moet worden betaald (b.v. een rolstoel), dan wordt het Pgb ook in één keer uitbetaald.

2.3.1 Hoogte Pgb voor voorzieningen

Het Pgb voor voorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopstcompenserende voorziening (zoals in de verordening bepaald), indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud en reparatie, zoals dat door de gemeente aan de leverancier wordt betaald.

Elke individuele voorziening die enige aanpassing behoeft zal uitkomen op een ander bedrag. Daarom vindt vaststelling van het persoonsgebonden budget bij voorzieningen per situatie plaats.

3 FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN

3.1 Financiële tegemoetkomingen voor diensten

Heiloo kent geen financiële tegemoetkoming voor diensten. De financiële tegemoetkoming voor vervoer valt onder de voorzieningen.

3.2 Financiële tegemoetkomingen voor voorzieningen

In dit artikel wordt aangegeven dat de financiële tegemoetkoming gebruikt moet worden waarvoor hij bedoeld is. Ook wordt aangegeven welke voorwaarden verbonden zijn aan de financiële tegemoetkoming. De gemeente kan belanghebbende vragen de financiële tegemoetkoming te verantwoorden.

3.2.1 Financiële tegemoetkoming woningaanpassingen

Dit artikel geeft het afschrijvingsschema aan volgens welk schema bij verkoop binnen tien jaar een eventueel bedrag, dat het gevolg is van de meerwaarde van de woning door de aanpassing, aan het college moet worden terugbetaald.

3.2.2 Financiële tegemoetkoming verhuizing

Dit artikel legt vast welke bedragen verstrekt worden als het gaat om een verhuiskostenvergoeding. De vergoeding wordt verstrekt per leefeenheid.

3.2.3 Financiële tegemoetkoming bezoekbaar maken

Voor inwoners van AWBZ-instellingen kan het noodzakelijk zijn dat een woning bezoekbaar gemaakt wordt. Bijvoorbeeld als een kind in een AWBZ-instelling de ouders wil bezoeken en het huis van de ouders is niet toegankelijk. In dit artikel staat het bedrag waarvoor maximale vergoeding kan worden aangevraagd voor het bezoekbaar maken.

3.2.4 Financiële tegemoetkoming vervoer

Dit artikel legt een aantal bedragen vast voor de autokostenvergoeding, de taxikostenvergoeding en de vergoeding van de rolstoeltaxi. De financiële tegemoetkoming moet toereikend zijn voor een afstand van 1500 km/jaar indien belanghebbende ook een andere voorziening voor de korte afstand kan gebruiken (bijvoorbeeld een scootermobiel). Voor belanghebbenden die een dergelijke voorziening niet kunnen gebruiken, dient de afstand 2000 km/jaar te zijn. Er is aangesloten bij de bedragen die het Nibud en het UWV hanteren voor vergoedingen. Er is een kilometerprijs bepaald, die gekoppeld wordt aan de vervoersbehoefte van belanghebbenden.

3.2.5 Overgangsregeling

Aan het begin van 2012 is aan alle belanghebbenden die een vervoersvergoeding ontvangen aangegeven wat het budget voor 2012 is. De tegemoetkomingen worden per kwartaal uitbetaald. Doordat de tegemoetkomingen verlaagd worden, is het behoorlijk bestuur een overgangsregeling tot 1 januari 2013 op te nemen. Belanghebbenden worden geherindiceerd voor het aantal gereden kilometers.

3.2.6 Financiële tegemoetkoming sportrolstoel

Lid 1 Gaat over de sportrolstoel. De sportrolstoel is een voorziening die meegenomen wordt vanuit de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) zonder dat deze sportrolstoel in de Wvg of in de Wmo wordt genoemd. De sportrolstoel is een bovenwettelijke voorziening, in de Wvg opgenomen naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer. Daarom wordt de verstrekkingswijze, zoals bij de Wvg gewoon voortgezet, hetgeen betekent dat een sportrolstoel alleen verstrekt wordt als een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is niet kostendekkend en dient beschouwd te worden als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud voor een periode van drie jaar. Na drie jaar kan opnieuw een financiële tegemoetkoming worden toegekend.

4 EIGEN BIJDRAGE / EIGEN AANDEEL

4.1 Eigen bijdrage / eigen aandeel

Lid 1 Vanaf de start van de Wmo wordt een eigen bijdrage geheven voor hulp bij huishouden. Er wordt voor aanvragen vanaf 1 januari 2012 ook bij roerende zaken en woonvoorzieningen een eigen bijdrage geheven

Lid 2 of eigen aandeel opgelegd.

Lid 3 Voor rolstoelen mag wettelijk gezien geen eigen bijdrage worden opgelegd. Belanghebbenden onder de 18 jaar betalen ook geen eigen bijdrage of eigen aandeel.

Lid 4 De eigen bijdrage of eigen aandeel voor een verstrekking mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente heeft aan de voorziening. De kosten van de Regiotaxipas (kortingspas) zijn niet van te voren te berekenen. De kosten voor de gemeente worden pas duidelijk als de pas daadwerkelijk gebruikt wordt. Hierom is ervoor gekozen voor de kortingspas voor de regiotaxi geen eigen bijdrage op te leggen.

Lid 5 De financiële tegemoetkomingen die in dit lid genoemd zijn, worden niet opgegeven bij het CAK om het eigen aandeel te bereken. De bedragen zijn al aangepast.

4.1.1 Basis eigen bijdrage / eigen aandeel

Lid 1 De eigen bijdrage / eigen aandeel wordt berekend op basis van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage (naar draagkracht). Dit is in het landelijk Besluit MO vastgelegd. Het (landelijk) Besluit maatschappelijke ondersteuning Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1 handelt over de eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële tegemoetkomingen. In dit artikel van het (landelijk) Besluit wordt onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. De Gemeente Heiloo sluit voor 2012 aan bij de onderstaande landelijke maximaal te vragen bedragen.

 • a.

  De eigen bijdrage van ongehuwde personen jonger dan 65 jaar bedraagt € 18,- per vier weken. Bij een verzamelinkomen (bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001) meer dan € 22.905,- in het peiljaar, wordt het bedrag van € 18,- verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn verzamelinkomen in het peiljaar en € 22.905,-. De totaal verschuldigde bijdrage dient in termijnen van vier weken te worden voldaan.

 • b.

  De eigen bijdrage van ongehuwde personen van 65 jaar of ouder bedraagt € 18,- per vier weken. Bij een verzamelinkomen (bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001) meer dan € 16.007,- in het peiljaar, wordt het bedrag van € 18,- verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn verzamelinkomen in het peiljaar en € 16.007,-. De totaal verschuldigde bijdrage dient in termijnen van vier weken te worden voldaan.

 • c.

  De eigen bijdrage van gehuwde personen, waarvan (een van) beiden jonger is dan 65 jaar, bedraagt € 25,80 per vier weken. Bij een gezamenlijk verzamelinkomen (bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001) meer dan € 28.306,- in het peiljaar, wordt het bedrag van € 25,80 verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijk verzamelinkomen in het peiljaar en € 28.306,- De totaal verschuldigde bijdrage dient in termijnen van vier weken te worden voldaan.

 • d.

  De eigen bijdrage van gehuwde personen die beiden ouder zijn dan 65 jaar bedraagt € 25,80 per vier weken. Bij een gezamenlijke verzamelinkomen (bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001) meer dan € 22.319,- in het peiljaar, wordt het bedrag van € 25,80 verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijk verzamelinkomen in het peiljaar en € 22.319,- De totaal verschuldigde bijdrage dient in termijnen van vier weken te worden voldaan.

Een periode is in principe 4 weken, waarbij aan het eind van het jaar een periode van 5 weken kan worden gehanteerd.

Lid 2 Voor het berekenen en innen van het eigen aandeel heeft de gemeente contract afgesloten met het CAK. De gemeente zou de berekening ook zelf mogen maken en het eigen aandeel melden bij het CAK. Om cumulatie te voorkomen en de privacy op het gebied van inkomen te waarborgen is ervoor gekozen het CAK het eigen aandeel te laten berekenen. Het CAK is in het landelijk besluit maatschappelijke ondersteuning al aangewezen om de eigen bijdrage te berekenen. Zij gebruiken hiervoor gegevens die zij opvragen bij de belastingdienst.

4.2 Eigen bijdrage / eigen aandeel voor diensten

Lid 1 De eigen bijdrage / eigen aandeel wordt berekend voor elke periode dat de dienst (hulp bij huishouden of bijvoorbeeld vervoer) is ontvangen. Doordat het ook niet gaat om eenmalige betalingen, wordt de daadwerkelijk geleverde dienst opgevoerd als basis voor de eigen bijdrage / eigen aandeel. De factuur van de leverancier of de volledige financiële tegemoetkoming is hierbij de kostprijs.

4.3 Eigen bijdrage / eigen aandeel voor voorzieningen

In dit artikel wordt geregeld hoe de eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Door op deze manier onderscheid te maken in bruikleenvoorzieningen die de gemeente huurt, bruikleenvoorzieningen die de gemeente koopt en voorzieningen die in eigendom worden gegeven, wordt er helderheid verschaft over de eigen bijdrage. Voor huurvoorzieningen wordt de daadwerkelijke huurprijs als uitgangspunt genomen voor zolang de huurprijs door de gemeente wordt betaald. Voor voorzieningen die de gemeente koopt is een onderscheid gemaakt in kosten. Dit om te voorkomen dat mensen heel erg lang een klein bedrag moeten betalen.

5 SLOTBEPALINGEN

5.1 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich en wordt niet nader toegelicht.

5.2 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich en wordt niet nader toegelicht.