Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Reglement BRP Heiloo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement BRP Heiloo 2014
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Heiloo (Reglement BRP Heiloo 2014)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement BRP 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP heiloo 2014).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Verordening basisregistratie personen Heiloo (Verordening BRP Heiloo 2014)
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201406-01-2014Nieuw

25-03-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement BRP Heiloo 2014

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP Heiloo 2014). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet Basisregistratie Personen (Wbrp) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Heiloo.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Heiloo woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Heiloo op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Heiloo wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Heiloo beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Heiloo woonachtig zijn, dient de gemeente Heiloo het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP Heiloo 2014, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Gelet op

 • 1.

  de Wet basisregistratie personen

 • 2.

  de Verordening basisregistratie personen Heiloo (Verordening BRP Heiloo 2014)

 • 3.

  de Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten vast te stellen:

Het reglement voor de basisregistratie personen

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Heiloo, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Heiloo worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  De organen van de gemeente Heiloo aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de nadere regels, bijlage 1 t/m 3.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heiloo (Reglement BRP Heiloo 2014).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2014.