Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Heiloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Heiloo
CiteertitelSubsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Heiloo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpsubsidieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201601-01-2018Nieuwe regeling

10-05-2016

Uitkijkpost, 8 juni 2016

16-5594

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Heiloo

 

 

Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Doelstellingen

In de bestaande woningbouw bestaat nog steeds een groot besparingspotentieel voor energie, met name voor maatregelen op gebied van na-isolatie van woningen. In de periode 2012-2016 zijn ca. 280 woningen voorzien van isolatiemaatregelen met behulp van de subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2012-2016 gemeente Heiloo.

Deze nieuwe subsidieregeling Energiebesparing is een uitvoeringsmaatregel van het Duurzaamheidsbeleid Heiloo 2016-2020 en valt onder het speerpunt Duurzaam Wonen en Leven.

De gemeentelijke regeling is aanvullend op de provinciale en de rijkssubsidies. In bijlage 3 staat een overzicht van de huidige financiële regelingen waar men gebruik van kan maken.

De subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw beoogt in de looptijd van de regeling 200 woningen in de gemeente Heiloo te voorzien van energiebesparende en isolatiemaatregelen.

Artikel 1.2 Doelgroep

De subsidieregeling is uitsluitend bestemd voor eigenaar-bewoners van bestaande woningen binnen de gemeente Heiloo. Subsidie aanvragen kan alleen voor energiebesparende maatregelen (uit de Maatregelenlijst) voor maatregelen die zijn uitgevoerd binnen de looptijd van de subsidieregeling. Woningeigenaren kunnen alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die zijn uitgevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2015.

Artikel 1.3 Financiële dekking

Op 3 maart 2014 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat van de NUON-gelden een bedrag van €180.000 bestemd wordt voor het verlengen van de subsidieregeling na-isolatie tot 31/12/2017.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Maatregelenlijst: Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen, criteria en de daaraan gekoppelde maximale bijdragen. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en opnieuw gepubliceerd.

Aanvraag: Schriftelijk verzoek aan het college van B&W van de gemeente Heiloo om verlening van subsidie ingevolge de subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw 2016 - 2018 gemeente Heiloo.

Beschikking: Beschikking door het college van B&W van de gemeente Heiloo op de aanvraag.

Subsidieplafond: Een door het college van B&W van de gemeente Heiloo vastgesteld bedrag ten behoeve van de uitvoering van deze regeling.

Woning: Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.

Bestaande woning: Een woning die is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner op het moment van een aanvraag in het kader van deze regeling.

Aanvrager: Natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • a)

  Het college van B&W van de gemeente Heiloo kan in uitzonderlijke gevallen van de regeling afwijken, als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 • b)

  Voor gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van B&W van de gemeente Heiloo op basis van een advies van de voor dat specifieke aspect van de regeling verantwoordelijke beleidsfunctionaris en diens leidinggevende.

Artikel 4. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

Het subsidieplafond voor de periode 2016 en 2017 is vastgesteld op € 80.000,- totaal.

 • a)

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt maximaal € 500,- (bij één subsidiabele maatregel) dan wel € 750,- (bij twee of meer subsidiabele maatregelen) ,-- per kalenderjaar toegekend.

 • b)

  Het subsidiebedrag is:

  • ·

   maximaal 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer subsidie wordt aangevraagd voor één subsidiabele maatregel met een maximum van € 500,-

  • ·

   maximaal 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor twee of meer subsidiabele maatregelen met een maximum van € 750,-

 • c)

  Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze regeling.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • a)

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor het plaatsen c.q. treffen van maatregelen die zijn aangebracht met terugwerkende kracht op of vanaf 1 december 2015, tot 31 december 2017. Subsidie wordt alleen verstrekt voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenlijst in bijlage 1 en die aan de vereiste criteria voldoen. Dit moet worden aangetoond middels een productsheet of product-informatieblad van de fabrikant van de maatregel.

 • b)

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de maatregelen zijn toegepast bij bestaande woningen op het grondgebied van de gemeente Heiloo.

 • c)

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in de gemeente Heiloo.

 • d)

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

 • e)

  In het geval er een maatregel wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 9 van de Maatregelenlijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Maatregelenlijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • f)

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze maatregelen zijn geïnstalleerd door een aannemer of een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-/installateurverklaring in.

 • g)

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van maatregelen.

 • h)

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient aan alle vereisten ten behoeve van vaststelling van de subsidie, waaronder die met betrekking tot het overleggen van bewijsstukken te zijn voldaan.

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • a)

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de regeling heeft plaatsgevonden, met terugwerkende kracht tot 1 december 2015.

 • b)

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met een offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • c)

  De subsidieregeling is geldig tot 31 december 2017. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die vóór 31 december 2017 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 31 december 2017 worden niet in behandeling genomen.

 • d)

  Wanneer de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, begint de procedure bij het indienen van een voornemen van de aanvrager om gebruik te maken van de regeling. Dit doet de aanvrager door het daarvoor bestemde formulier met offerte van de werkzaamheden in te vullen en op te sturen naar de uitvoerende organisatie, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De RUD NHN geeft daarop aan de aanvrager te kennen of het voornemen binnen de ingevolge artikel 5 gestelde voorwaarden valt. Indien en voor zover dit antwoord bevestigend luidt, geldt dit als een voorlopige toezegging. Tevens wordt op dat moment het daarvoor subsidiabele bedrag gereserveerd. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt de procedure afgerond door het completeren van de aanvraag door overlegging van de nog ontbrekende en ingevolge artikel 5 vereiste bewijsstukken. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 en de overige randvoorwaarden van de regeling, gaat de RUD NHN over tot vaststelling en uitkering van het subsidiebedrag.

 • e)

  Wanneer de werkzaamheden al zijn uitgevoerd, begint de procedure met het indienen van een aanvraag die voldoet aan de ingevolge artikel 5 gestelde voorwaarden. De aanvraag wordt ingediend bij de uitvoerende organisatie, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De RUD NHN toetst de aanvraag aan de hand van de onder artikel 5 gestelde voorwaarden. Als de gegevens onvolledig zijn, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze aan te vullen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 en de overige randvoorwaarden van de regeling, gaat de RUD NHN over tot vaststelling en uitkering van het subsidiebedrag.

Artikel 7. Subsidieverlening

 • a)

  Het college van B&W van de gemeente Heiloo beslist op een aanvraag om subsidie zoals omschreven in artikel 6e binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan éénmaal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met tien weken worden verlengd.

 • b)

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte en betalingsbewijzen voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c)

  Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • a)

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien met het plaatsen c.q. treffen van de maatregel, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen vóór 01/12/2015

 • b)

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • c)

  De verstrekking van de subsidie kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb genoemde gevallen geweigerd c.q. opgeschort worden, indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten van de aanvrager niet plaatsvinden ten behoeve van een bestaande woning binnen de gemeente Heiloo.

 • d)

  Een aanvraag wordt geweigerd wanneer het subsidieplafond is overschreden.

 • e)

  Een aanvraag wordt geweigerd wanneer de aanschafdatum van de maatregel uit de Maatregelenlijst niet valt binnen de periode dat deze regeling van kracht is.

 • f)

  Een aanvraag wordt geweigerd wanneer de investeringskosten van de aangevraagde maatregel(en) lager zijn dan € 1.000,-.

 • g)

  Een aanvraag wordt geweigerd wanneer de getroffen maatregelen niet voldoen aan de criteria uit de Maatregelenlijst van bijlage 1.

 • h)

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de maatregelen als genoemd onder de nummers 1 t/m 9 van de Maatregelenlijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • i)

  Een aanvraag wordt geweigerd indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld. De aanvrager krijgt eenmalig gelegenheid de aanvraag aan te vullen waarna de aangevulde aanvraag wordt behandeld volgens de procedure die is omschreven in artikel 7b.

 • j)

  Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag niet is voorzien van officieel bewijs waaruit blijkt dat de toe te passen techniek aan het criterium uit de Maatregelenlijst voldoet.

 • k)

  Een aanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag niet is voorzien van een opgave van de kosten en van een bewijs van betaling.

 • l)

  Een aanvraag wordt geweigerd indien de werkzaamheden met betrekking tot het ingediende voornemen tot het nemen van subsidiabele maatregelen de voor subsidie aangevraagde maatregelen, niet geheel zijn uitgevoerd binnen een jaar vanaf de dagtekening van de reservering van het subsidiabele bedrag zoals omschreven in artikel 6d.

Artikel 9. Subsidievaststelling

 • a)

  Het college van B&W van de gemeente Heiloo stelt de hoogte van de subsidie vast na ontvangst en toetsing van het complete aanvraagformulier inclusief de offertes en betaalbewijzen.

 • b)

  Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier dienen de kopieën van facturen compleet met betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) van de getroffen maatregelen en de installateursverklaring te worden meegezonden.

 • c)

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het aanvraagformulier met de onder 9b beschreven stukken ten behoeve van de Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw gemeente Heiloo 2016 - 2018 is ingediend, en wordt na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

 • d)

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is gereserveerd naar aanleiding van het ingediende voornemen zoals omschreven in artikel 6d.

Artikel 10. Maatregelenlijst

Het college kan de Maatregelenlijst (bijlage 1) uitbreiden of inkorten.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw gemeente Heiloo 2016-2017.

Artikel 12. Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de regeling heeft plaatsgevonden in de gemeentepagina van de Uitkijkpost.

Bijlage 1 Maatregelenlijst

Installatietechnisch

nummer

maatregel

criterium

1

Thuisaccu (tbv opslaan van zelf opgewekte elektriciteit)

> 3 kWh per Li-ion-accu

2

Laagtemperatuur vloer- of wandverwarming

> 10 m2

3

Douche WTW

(warmteterugwin-installatie)

 

WTW via douchepijp of douchegoot

Bouwkundig

nummer

maatregel

aan de constructie

toegevoegde isolatiewaarde

4

Dakisolatie

Rc ≥ 4,0 m2 K/W

5

Vloerisolatie

Rc ≥ 3,0 m2 K/W

6

Bodemisolatie

Rc ≥ 3,0 m2 K/W

7

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,5 m2 K/W

8

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 3,0 m2 K/W

9

HR++ glas

U-glas ≤ 1,1 W/m2 K of spouw ≥ 15 mm

Zie ook de hierbij horende Toelichting voor meer informatie over de maatregelen.

Bijlage 2

Mogelijkheden voor woningeigenaren om gebruik te maken van financiële regelingen die de verduurzaming van hun woning stimuleren. Dit is de stand van zaken in mei 2016. Op de site van de RUD wordt een geactualiseerde opsomming bijgehouden.

 • -

  Investeringsregeling Duurzame Energie

  (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde)

  Via het ministerie van Economische Zaken kan men gebruik maken van de Investeringsregeling Duurzame Energie. Deze regeling is van kracht van 01-01-2016 tot 31-12-2016 en subsidieert investeringen in technieken die duurzame energie opwekken: zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel .

 • -

  Asbest eraf, zonnepanelen erop

  (www.asbestvanhetdak.nl)

  Tot 1 september 2016 kunnen particulieren die eigenaar zijn van een voormalig agrarische woning, schuur of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

 • -

  Regeling Groenprojecten

  (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten)

  De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Zo'n investeerder heeft hiervoor een groenverklaring nodig.

 • -

  Laag BTW-tarief (6%) voor toepassen isolatiemaatregelen

  Voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen die ouder zijn dan twee jaar, geldt het lage BTW tarief van 6%. Dit verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeid. Voor de materialen die deel uit maken van de dienst geldt het normale tarief van 21%. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn glaswol, steenwol, piepschuim, (isolatie)glas. Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal. Indien u overgaat tot de uitvoering van werkzaamheden, kunt u vragen hierover aan uw aannemer stellen.

 • -

  21%BTW teruggave voor zonnepanelen

  (www.belastingdienst.nl)

  Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van zes zonnepanelen (1.500 wattpiek) à 3.000 euro levert dit ruim 600 euro op: 21 procent van jouw investering. Handige tips hoe je dit regelt vindt je op de website van Milieucentraal (www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen)

 • -

  Nationaal energiebespaarfonds (NEF)

  (www.ikinvesteerslim.nl)

  Het Nationaal energiebespaarfonds is opgericht door het Rijk. Het fonds wordt gefinancierd door het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank.

  Sinds 21 januari 2014 kunnen huizenbezitters een goedkope lening aanvragen voor de financiering van energiebesparende maatregelen, zoals HR++glas, dakisolatie of zonnepanelen, voor bedragen tussen de 2.500 en 25.000 euro met een looptijd van 7 of 10 jaar. De rente die woningeigenaren betalen is aftrekbaar van de belasting en is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening.

 • -

  Financieren via hypotheek

  De investering in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking via bijvoorbeeld een zonnepaneelsysteem kan ondergebracht worden in de hypotheek. Dit is gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek. Vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie over het onderbrengen van de investering in uw hypotheek.

 • -

  ·Groene” Leningen

  (www.greenloans.nl)

  Er zijn instellingen die leningen aanbieden speciaal voor investeringen om uw energierekening op een groene manier te verlagen. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Green Loans, waar u een lening kunt afsluiten voor een investering in duurzame energie.