Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo
CiteertitelVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociaal Domein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening cliëntenparticipatie Participatieweg 2015, zoals vastgesteld op 22 juni 2015 en de verordening Cliënt- en burgerparticipatie Wmo gemeente Heiloo, zoals vastgesteld op 3 december 2007 worden ingetrokken met ingang van inwerking treding op 1 juli 2016.

Leden die op dat moment benoemd zijn in de cliënten- en WMO-raad nemen zitting in de adviesraad sociaal domein met behoud vanhun zittingsduur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatieweg art. 47
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.1.3 derde lid
 3. Jeugdwet art 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-01-2020nieuwe regeling

06-06-2016

Onbekend

16-3851

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo

De gemeenteraad van de gemeente Heiloo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2016;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

gezien het advies van de commissie Maatschappelijke Zaken;

besluiten vast te stellen de Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo.

artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesraad sociaal domein: het door de gemeenteraad en het college ingestelde orgaan dat het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid, verordeningen en de uitvoering in het sociaal domein in de gemeente Heiloo;

 • b.

  sociaal domein: gemeentelijk beleid op het terrein van zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen. Het gaat hierbij om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Heiloo;

 • d.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Heiloo.

Artikel 2. Adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet en cliënten of hun vertegenwoordigers van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet, worden bij de uitvoering van deze wetten betrokken door middel van de adviesraad sociaal domein.

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de in het eerste lid genoemde wetten betrokken personen waarbij sprake is van een evenwichtige verdeling.

Artikel 3. Opdracht adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein heeft tot taak het college en de gemeenteraad van de gemeente Heiloo gevraagd en ongevraagd van advies te dienen en voorstellen te doen over beleid en uitvoering in het sociaal domein. De adviezen en voorstellen voor het beleid zijn bij voorkeur samenhangend en integraal.

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein stemt ieder advies dat gelijktijdig door de BUCH-gemeenten wordt aangevraagd af met de adviesraden van de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum. Rekening houdend met de ‘couleur locale’, kunnen de adviezen tussen de BUCH-gemeenten van elkaar verschillen.

 • 3.

  De adviesraad sociaal domein draagt zorg voor een goede vertegenwoordiging van de achterban, streeft naar draagvlak onder de achterban en betrekt belanghebbende burger- en cliëntgroepen in de advisering.

Artikel 4. Bevoegdheden adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein informeert het college over kansen en knelpunten bij voorgenomen beleid en bij de uitvoering van het beleid, afhankelijk van de bevoegdheid van besluitvorming.

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein kan het college om nadere informatie vragen over zaken die het sociaal domein betreffen.

 • 3.

  De adviesraad sociaal domein is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd op het gebied van personeels- en organisatiebeleid.

Artikel 5. Facilitering door gemeente

 • 1.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad sociaal domein. Tot deze ondersteuning behoort in elk geval:

  • a.

   Een vergoeding voor de leden van de adviesraad sociaal domein per deelgenomen overleg. Deze vergoeding is mede bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die leden maken voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor de adviesraad. Hierbij valt te denken aan kosten voor telefoon, cartridge, beveiligingsprogramma’s, onderhoudskosten, internet en onkostenvergoeding.

  • b.

   Jaarlijks een vast budget voor de adviesraad sociaal domein voor de uitvoering van de opdracht zoals geformuleerd in artikel 3.

 • 2.

  Om de adviesraad sociaal domein inzicht te geven in zijn werklast, verschaft het college jaarlijks een planning van de voor te leggen adviesvragen.

 • 3.

  Adviezen van de adviesraad sociaal domein over onderwerpen waar de gemeenteraad over vergadert, worden als bijlage aan de gemeenteraad gestuurd.

 • 4.

  De adviesraad sociaal domein krijgt van het college gevraagd en ongevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 5.

  Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als contactpersoon, die de vergaderingen (deels) bijwoont.

 • 6.

  De betrokken wethouder (s) voert minimaal twee keer per jaar overleg met de adviesraad sociaal domein over zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. Zowel de adviesraad als de betrokken wethouder (s) kunnen onderwerpen agenderen. De contactpersoon van de gemeente voorziet de adviesraad van de benodigde informatie en stukken.

 • 7.

  Zo nodig zullen ook andere ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven op lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of op ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op de in artikel 1, onder b, genoemde beleidsterreinen. Het college verstrekt geen informatie aan de adviesraad sociaal domein over individuele personen.

Artikel 6. Verantwoording en overige verplichtingen

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein brengt jaarlijks voor 1 april aan het college verslag uit van de activiteiten en de bevindingen van het voorgaande jaar. Het jaarverslag bevat in ieder geval:

  • a.

   Een overzicht en toelichting van de opgestelde adviezen;

  • b.

   Beschrijving van de wijze waarop de achterban is geconsulteerd;

  • c.

   Beschrijving eigen functioneren, de samenwerking en communicatie met de gemeente;

  • d.

   Een financieel verslag met daarin een verantwoording van de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Het jaarverslag en de reactie van het college hierop wordt door het college ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd met de mogelijkheid voor de adviesraad sociaal domein om het stuk te presenteren.

Artikel 7. Samenstelling adviesraad sociaal domein

 • 1.

  Leden van de adviesraad sociaal domein vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de bij de uitvoering van de in artikel 1, eerste lid, genoemde wetten betrokken personen waarbij sprake is van een evenwichtige verdeling

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein kent tenminste 5 en ten hoogste 11 leden.

 • 3.

  De leden wonen in de gemeente Heiloo bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeenten Bergen , Castricum, Uitgeest of Heiloo of een instelling die actief is op het terrein van het sociaal domein. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

Artikel 8. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  Leden van de adviesraad sociaal domein worden benoemd door het college.

 • 2.

  De zittingsduur van leden van de adviesraad sociaal domein bedraagt vier jaar.

 • 3.

  Leden van de adviesraad sociaal domein kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de adviesraad sociaal domein wordt tussentijds beëindigd:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij verhuizing buiten de gemeente Heiloo (per situatie afhankelijk);

  • d.

   bij toetreding tot de gemeenteraad of het college dan wel wanneer het lid werkzaam zal worden bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo, of bij een instelling die actief is op het terrein van het sociaal domein;

  • e.

   door intrekking van de benoeming door het college, nadat de adviesraad sociaal domein hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend;

  • f.

   bij disfunctioneren van een lid van de adviesraad sociaal domein heeft het college de bevoegdheid de benoeming van het betreffende lid in te trekken.

Artikel 9. Huishoudelijk reglement

Het college stelt binnen de kaders van deze verordening een huishoudelijk reglement vast.Hierin wordt in ieder geval opgenomen:

 • a.

  de benoeming- en ontslagprocedure;

 • b.

  de werkwijze van de adviesraad sociaal domein;

 • c.

  de consultatie van de achterban en doelgroepen;

 • d.

  hoogte van de vergoeding per lid voor deelname aan de vergadering;

 • e.

  hoogte van het jaarlijkse budget dat Heiloo beschikbaar stelt aan de adviesraad sociaal domein.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015, zoals vastgesteld op 22 juni 2015 en de verordening Cliënt- en burgerparticipatie Wmo gemeente Heiloo, zoals vastgesteld op 3 december 2007 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

 • 3.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening nemen de leden die op dat moment benoemd zijn in de cliënten- en WMO-raad, zitting in de adviesraad sociaal domein met behoud van hun zittingsduur, om de continuïteit te waarborgen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Heiloo.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 6 juni 2016.