Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2017
CiteertitelVerordening standplaatsgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

De Verordening standplaatsgelden 2016 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2016

gmb-2016-188475

1610441

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2017

De raad van de gemeente Heiloo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2017.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'standplaatsgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de openbare gemeentegrond om daarop goederen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen en voor het daarop plaatsen van tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De eerste tien vierkante meter bedraagt € 4,40 per dag of gedeelte daarvan.

 • 2.

  Het restant vierkante meters bedraagt € 0,50 per vierkante meter per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De voor een dag, kwartaal of jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De overige verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het standplaatsgeld moet worden betaald zodra een standplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de standplaatsgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van standplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van standplaatsgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening standplaatsgelden 2016’ van 7 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening standplaatsgelden 2017’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van

maandag 12 december 2016.