Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017
CiteertitelBesluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt per 18 mei 2017 het Besluit jeugdhulp gemeente Heiloo 2016 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening sociaal domein gemeente Heiloo 2017, artt. 6, zesde lid, 8, tweede lid, 9, tweede lid, artikel 17b, derde lid en 18, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201702-05-201730-03-2018Nieuwe regeling

09-05-2017

gmb-2017-82615

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

gelet op artikel 6, zesde lid, artikel 8, tweede lid, artikel 9, tweede lid, artikel 17b, derde lid en artikel 18, derde lid van de Verordening sociaal domein gemeente Heiloo 2017;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017

 

Artikel 1. Berekeningswijze persoonsgebonden budget Jeugd

De berekeningswijze waarop het college het pgb-tarief jeugd, niet zijnde sociaal netwerk, vaststelt is als volgt:

 • a.

  aan de hand van het pgb-plan dat door de inwoner wordt opgesteld, wordt duidelijk welk bedrag de inwoner nodig denkt te hebben voor het inkopen van effectief en kwalitatief goede ondersteuning middels een pgb;

 • b.

  per product wordt de hoogte van het goedkoopst adequate ZIN-tarief bepaald.

 • c.

  De tarieven voor pgb zijn voor elk product afzonderlijk berekend:

Onderdeel: Jeugd BPV; begeleiding, persoonlijke verzorging, verblijf

Product

Professioneel tarief *

Netwerk tarief

Persoonlijke verzorging

€ 27 ,00 per uur

€ 20,00 per uur

Begeleiding individueel

€ 36,00 per uur

€ 20,00 per uur

Begeleiding groep

€ 44,00 per dagdeel (excl. vervoer) € 50,00 per dagdeel (incl. vervoer)

Niet mogelijk

(Kortdurend) Verblijf

€ 101,00 per etmaal

€ 30,00 per etmaal

 

 

 

Onderdeel: Jeugd GGZ

Product

Professioneel tarief

Netwerk tarief

Basis generalistische GGZ

75% ZIN

Niet mogelijk

Specialistische GGZ

75% ZIN

Niet mogelijk

Dyslexie

75% ZIN

Niet mogelijk

 

 

 

Onderdeel: Jeugd en Opvoedhulp

Product

Professioneel tarief

Netwerk tarief

Residentieel

75% ZIN

Niet mogelijk

Pleegzorg

75% ZIN

Niet mogelijk

Ambulante gezinsondersteuning

75% ZIN

Niet mogelijk

*) Niet gebaseerd op 75% van het ZIN-tarief

**) In de producten- en dienstencatalogus Jeugd 2017 zijn de exacte tarieven per product opgenomen waarmee de doorrekening naar Pgb-tarief gemaakt kan worden.

 • d.

  indien het vastgestelde professioneel tarief uit lid c van dit artikel niet toereikend is om effectief en kwalitatief goede ondersteuning in te kopen, kan van dit percentage worden afgeweken tot maximaal 100% van het goedkoopst adequate ZIN-tarief.

 • e.

  Bemiddelingskosten, administratiekosten, een feestdagenuitkering en reiskosten mogen niet betaald worden uit het pgb.

 • f.

  Per cliënt geldt een verantwoordingsvrij bedrag van 50 euro per jaar.

Artikel 2. Berekeningswijze persoonsgebonden budget Wmo

De berekeningswijze waarop het college het pgb-tarief Wmo, vaststelt is als volgt:

 • a.

  aan de hand van het pgb-plan dat door de inwoner wordt opgesteld, wordt duidelijk welk bedrag de inwoner nodig denkt te hebben voor het inkopen van effectief en kwalitatief goede ondersteuning middels een pgb;

 • b.

  per product wordt de hoogte van het goedkoopst adequate ZIN-tarief bepaald.

 • c.

  De tarieven voor pgb zijn voor elk product afzonderlijk berekend:

Resultaat (voorziening): Begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen (per week)

Intensiteit per week

Intensiteit I

Intensiteit II

Intensiteit III

Intensiteit IV

 

75%

100%

75%

100%

75%

100%

75%

100%

Complexiteit Licht

€ 32,02

€ 42,69

€ 67,24

€ 89,65

€ 128,07

€ 170,76

€ 227,33

€ 303,10

Complexiteit Midden 

€ 40,93

€ 54,57

€ 85,95

€ 114,60

€ 163,71

€ 218,28

€ 290,59

€ 387,45

Complexiteit Zwaar

€ 49,85 

€ 66,47

€ 104,69 

€ 139,58 

€ 199,40 

€ 265,86 

€ 353,93 

€ 471,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat (voorziening): Begeleiding bij een zinvolle daginvulling (per week)

Intensiteit per week

Intensiteit I

Intensiteit II

Intensiteit III

 

 

 

75%

100%

75%

100%

75%

100%

 

 

Complexiteit Licht

€ 35,21

€ 46,95

€ 98,60

€ 131,47

€ 173,72

€ 231,63

 

 

Complexiteit Midden

€ 49,67

€ 66,22

€ 139,06

€ 185,41

€ 245,00

€ 326,67

 

 

Complexiteit Zwaar

€ 65,56

€ 87,41

€ 183,56

€ 244,74

€ 323,41

€ 431,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervoer zonder rolstoel

€ 4,17

€ 5,56

€ 8,76

€ 11,68

€ 15,43

€ 20,57

 

 

Vervoer met rolstoel

€ 11,21

€ 14,94

€ 23,42

€ 31,23

€ 41,30

€ 55,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat (voorziening): Respijtzorg voor een ondersteund netwerk

Intensiteit

Per etmaal

Per etmaal

 

 

 

 

 

75%

100%

 

 

 

 

Kortdurend verblijf inclusief zinvolle daginvulling

€ 76,50

€ 102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening: Hulp bij het huishouden (per uur)

 

75%

100%

 

 

 

 

 

 

 

€ 18,72

€ 24,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening: Hulpmiddelen/ Woonvoorzieningen/ Vervoersvoorzieningen

 

75%

100%

 

 

 

 

 

 

 

N.v.t.

Huurprijs/ kostprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • d.

  indien de 75% van het ZIN-tarief niet toereikend is om effectief en kwalitatief goede ondersteuning in te kopen, kan van dit percentage worden afgeweken tot maximaal 100% van het goedkoopst adequate ZIN-tarief.

 • e.

  Bemiddelingskosten, administratiekosten, een feestdagenuitkering en reiskosten mogen niet betaald worden uit het pgb.

 • f.

  Per cliënt geldt een verantwoordingsvrij bedrag van 50 euro per jaar.

Artikel 3. Maatwerkvoorzieningen jeugd

[gereserveerd]

Artikel 4. Maatwerkvoorzieningen wmo

[gereserveerd]

 

Artikel 5. Kostprijs voor diensten

 • 1.

  Voor begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen en begeleiding bij een zinvolle daginvulling wordt voor de berekening van de eigen bijdrage een kostprijs gehanteerd van € 20, - per week.

 • 2.

  Voor respijtzorg voor een ondersteund netwerk wordt voor de berekening van de eigen bijdrage een kostprijs gehanteerd van € 30, - per etmaal.

Artikel 6. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse waardering voor mantelzorgers van inwoners bestaat uit een cadeaubon ter waarde van ten hoogste € 100,-. Deze kan jaarlijks door de inwoner tussen 1 september en 1 november door middel van een door het college vastgesteld formulier worden aangevraagd. Na beoordeling wordt de cadeaubon aan de mantelzorger verstuurd voor 31 december van het betreffende jaar.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Besluit jeugdhulp gemeente Heiloo 2016, zoals vastgesteld op 1 maart 2016 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heiloo 2015, zoals vastgesteld op 9 december 2014 worden ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 2 mei 2017.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sociaal domein gemeente Heiloo 2017.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van

9 mei 2017.

de secretaris,

de heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA

de burgemeester,

de heer T.J. Romeyn