Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2018
CiteertitelVerordening standplaatsgelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

11-12-2017

gmb-2017-228250

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2018

De raad van de gemeente Heiloo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden 2018.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'standplaatsgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de openbare gemeentegrond om daarop goederen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen en voor het daarop plaatsen van tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  Het tarief voor de eerste tien ingenomen vierkante meters bedraagt € 4,45 per dag of gedeelte daarvan.

 • 2.

  Voor het meerdere aantal ingenomen vierkante meters bedraagt het tarief € 0,50 per volle vierkante meter per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De voor een dag, kwartaal of jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De overige verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het standplaatsgeld moet worden betaald zodra een standplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de standplaatsgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van standplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van standplaatsgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening standplaatsgelden 2017’ van 12 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 11 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening standplaatsgelden 2018’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 11 december 2017.

Mevrouw G.A.Beeksma

griffier

De heer T.J.Romeyn

voorzitter