Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand de gemeente Heiloo 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/CVDR607777/CVDR607777_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201801-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

06-06-2017

gmb-2018-71853

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

besluit:

 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg het ‘Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juni 2017.

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op de op 24 mei 2017 bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Heiloo 2017

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  De werkgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

 • b.

  Buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand.

 • c.

  CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Heiloo;

 • d.

  Ceremonie: huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en omzettingen van partnerschap in huwelijk.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken ceremonie gelijk aan zesmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 2.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met een percentage van 24,8 %.

 • 3.

  Bij een ceremonie, die gesloten wordt door een éénmalig benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die niet in dienst is van gemeente, is een buitengewoon ambtenaar in dienst van gemeente aanwezig. Hierbij geldt een vergoeding voor de buitengewoon ambtenaar die wel in dienst is van de gemeente. Dit betreft een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken ceremonie gelijk aan driemaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO. Deze vergoeding wordt overeenkomstig het tweede lid van dit artikel verhoogd.

 • 4.

  Een toga wordt van gemeentewege beschikbaar gesteld.

Artikel 3 A Overgangsregeling salaris t.b.v. buitengewoon ambtenaar per 31 december 2016 in dienst van de gemeente Castricum

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3, eerste lid geldt voor de buitengewoon ambtenaar die op 31 december 2016 aangesteld was door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is van toepassing op voltrokken ceremonies voor de gemeente Castricum en geldt tot en met 31 december 2017. Voor een hier bedoelde ceremonie op een zaterdag of een zondag geldt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken ceremonie gelijk aan zevenmaal respectievelijk achtmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO. Artikel 3, tweede lid is van toepassing.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3, derde lid geldt voor de buitengewoon ambtenaar die op 31 december 2016 aangesteld was door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum bij wijze van overgangsregeling en uitsluitend voor het kalenderjaar 2017, het volgende: Vindt een ceremonie zoals in artikel 3, derde lid bedoeld, plaats op een zaterdag of een zondag dan geldt een factor van resp. drieënhalf en viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO. Artikel 3, tweede lid is van toepassing.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar die op 31 december 2016 aangesteld was door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum ontvangt in 2017 als overgangsregeling een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van de noodzakelijke, representatieve kleding een bedrag van € 150,- bruto per kalenderjaar. Met ingang van 2018 komt deze tegemoetkoming voor representatieve kleding te vervallen.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 CAR-UWO van toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3 en, voor zover van toepassing, artikel 3 A, over de 12 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de buitengewoon ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder de eerste ziektedag verstaan de dag waarop de buitengewoon ambtenaar zich bij zijn leidinggevende ziek meldt en hij niet meer beschikbaar is om te worden ingepland een ceremonie te sluiten.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend:

  • a.

   op verzoek van de ambtenaar overeenkomstig artikel 8:1 van de CAR-UWO;

  • b.

   wegens ouderdomspensioen overeenkomstig artikel 8:2 en artikel 8:2a van de CAR-UWO;

  • c.

   wegens reorganisatie overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR-UWO;

  • d.

   wegens arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:4 en artikel 8:5 van de CAR-UWO;

  • e.

   wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid overeenkomstig 8:6 van de CAR-UWO;

  • f.

   wegens overige ontslaggronden overeenkomstig artikel 8:7 en 8:8 van de CAR-UWO.

  • g.

   wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR-UWO;

  • h.

   als disciplinaire straf overeenkomstig artikel 8:13 van de CAR-UWO;

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR-UWO.

Artikel 6 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar:

 • de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de buitengewoon ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR-UWO;

 • periodieke beoordeling van de buitengewoon ambtenaar op grond van artikel 15:1:15 CAR-UWO;

 • de buitengewoon ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR-UWO;

 • aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR-UWO

 • artikel 15:1:20 CAR-UWO in verband met het melden van infectieziekten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • artikel 3:21 CAR-UWO inzake een vergoeding reis- en verblijfskosten is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR-UWO;

 • de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR-UWO is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar;

 • de Klachtenregeling ongewenst gedrag van de werkgever is van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand de gemeente Heiloo 2017” en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Heiloo d.d. 20 januari 2003.

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2017

De secretaris

G.H.S.Heemskerk

de burgemeester

T.J.Romeyn