Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 2018-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 2018-2020
CiteertitelSubsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen Heiloo 2018-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/CVDR316147/CVDR316147_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201814-11-2020Nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2018-217489

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 2018-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo,

 

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2012;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 2018-2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie als gevolg van deze regeling;

 • b.

  aanvrager: een natuurlijke persoon, woonachtig in de gemeente Heiloo, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;

 • c.

  bestaande koopwoning: een woning in de gemeente Heiloo die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie. Onder bestaande koopwoning wordt ook verstaan een nieuw te bouwen aanbouw aan een bestaande koopwoning;

 • d.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en bijbehorende activiteiten zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling;

 • e.

  regeling: de Subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen 2018 - 2020;

 • f.

  verordening: de Algemene subsidieverordening Heiloo 2012;

 • g.

  voorzieningen en bijhorende activiteiten: de te treffen maatregelen vermeld in bijlage 1 die de energievraag reduceren, zoals bijvoorbeeld isolatie en HR++-glas.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die voorkomen op de Duurzame Energielijst zoals opgenomen in bijlage I en die worden toegepast bij bestaande koopwoningen op het grondgebied van de gemeente Heiloo.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen toegekend indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van deze regeling.

 • 3.

  In het geval er een voorziening wordt toegepast als genoemd onder de nummers 1 t/m 7 van de Duurzame Energielijst dient de aanvrager aan te tonen dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan. Deze voorzieningen mogen alleen geïnstalleerd worden door een bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-installateurverklaring in.

 • 4.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van deze regeling wordt verstrekt, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

 • 5.

  De totale investeringskosten van de aanvrager voor de voorziening(en) en bijbehorende activiteiten moeten meer dan € 1.000,- bedragen.

Artikel 3. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt:

  • a.

   10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) met een maximum van € 500,- voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van een voorziening waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) met een maximum van € 750,- voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van twee of meer voorzieningen waar subsidie voor wordt aangevraagd.

 • 2.

  Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht zou hebben op grond van deze regeling.

Artikel 4. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Als een subsidieplafond is vastgesteld, geldt de wijze van verdeling zoals opgenomen het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • 1.

  In afwijking van artikel 6 van de verordening kunnen aanvragen worden ingediend voordat of nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen.

 • 2.

  Indien subsidie wordt aangevraagd in het kalenderjaar 2018, nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen, geldt dat deze voorzieningen moeten zijn geplaatst c.q. getroffen in de periode tussen inwerkingtreding van deze regeling en 31 december 2018.

 • 3.

  Indien subsidie wordt aangevraagd in het kalenderjaar 2018, voordat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen, geldt dat deze voorzieningen moeten zijn afgerond voor 1 maart 2019.

 • 4.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2018 die worden ingediend ná 31 december 2018 worden niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Indien subsidie wordt aangevraagd in de kalenderjaren 2019 en 2020, geldt dat aanvragen niet eerder dan 15 januari van dat kalenderjaar mogen worden ingediend en niet later dan 31 december van datzelfde kalenderjaar.

Artikel 6. Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt conform artikel 15 van de verordening de subsidie vast.

 • 2.

  Indien het college de subsidie ambtshalve vaststelt dient de aanvrager met kopieën van offertes, facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en de aannemer-installateursverklaring aan te tonen dat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen.

Artikel 7. Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) wijzigen, uitbreiden of inkorten.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 januari 2021, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die gedurende het van kracht zijn van deze regeling zijn ingediend.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling energiebesparing bestaande koopwoningen Heiloo 2018-2020”.

   

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Heiloo in zijn vergadering van 9 oktober 2018,

de secretaris,

de heer drs. G.H.S.Heemskerk MBA

de burgemeester,

de heer T.J.Romeyn

Bijlage 1: Duurzame Energielijst gemeente Heiloo 2018 - 2020

 

Nr.

Voorziening

Criterium

1

Dakisolatie

Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W

2

Vloerisolatie

Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W

3

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3 m2 K/W of Rd ≥ 1,3 m2 K/W

4

Paneelisolatie

Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W

5

Isolatie massieve muur

Rc ≥ 3,0 m2 K/W of Rd ≥ 2,5 m2 K/W

6

Bodemisolatie

Rc ≥ 2,5 m2 K/W of Rd ≥ 2,0 m2 K/W

7

HR++-glas

U-glas ≤ 1,2 W/m2 of spouw ≥ 15 mm

8

Laagtemperatuur verwarming (LTV)

Minimaal 10 m2

9

WTW-systeem douchewater

 

10

Thuisaccu

Minimale capaciteit > 3 kWh per Li-ion-accu

11

Groendak

Waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter

Isolatiewaardes

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc- en Rd-waarden vermeld. Hoe hoger de Rc-waarde hoe beter de isolatie. De Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de totale constructie, bijvoorbeeld het dak. Het dak bestaat meestal uit meerdere lagen, waaronder het isolatiemateriaal.

Vaak is het niet goed mogelijk om de Rc waarde te bepalen. Daarom is het ook mogelijk om uit te gaan van de Rd-waarde. De Rd-waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal. De praktijk wijst uit dat deze waardes niet heel ver uit elkaar liggen.

 

De isolatiewaarde voor glas, de U-waarde, wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

Waarop subsidie?

U kunt subsidie ontvangen over de aanschafprijs van het isolatie-materiaal, het glas en het Lage Temperatuur Verwarmingssysteem en over de kosten van de daarmee samenhangende werkzaamheden voor het aanbrengen installeren van de techniek (arbeidsloon) en de totale BTW-kosten over beide kostensoorten.

 

Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

 

Zie verder de Toelichting op de Duurzame Energielijst.

Toelichting Duurzame energielijst gemeente Heiloo 2018

Isolatie algemeen

Wanneer u uw woning gaat isoleren of als u energiebesparende maatregelen wilt treffen in uw woning, denk dan goed na of u in een later stadium nog andere maatregelen wilt treffen en of de huidige maatregel geen nadelige gevolgen heeft voor de nog te nemen maatregelen.

 

Een Energie Neutrale woning houdt in dat de woning over het jaar heen voor woning gebonden verbruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

 

Een Nul op de Meter woning gaat nog een stap verder en houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woning gebonden gebruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) en huishoudelijk gebruik (apparaten en verlichting), net zoveel energie verbruikt (of minder) als er lokaal duurzaam wordt opgewekt.

 

Om één van de bovenstaande niveaus te realiseren moet de woning bouwkundig aan hoge eisen voldoen. De woning dient voorzien te zijn van een zeer goede isolatie, efficiënte installaties en een optimale naad- en kierdichting. Het overige deel dat men nodig heeft aan energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt uit duurzame energiebronnen gehaald. Bent u voornemens uw woning te verbouwen en wilt u naar een (bijna) energieneutrale woning. Neemt u dan voordat u tot het treffen van maatregelen overgaat, contact op met het Duurzaam Bouwloket. 

Isolatie waarden

In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc- en Rd-waarden vermeld. Hoe hoger deze R-waarden hoe beter de isolatie. De Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de totale constructie, bijvoorbeeld het dak. Het dak bestaat meestal uit meerdere lagen, waaronder het isolatiemateriaal.

Vaak is het niet goed mogelijk om de Rc waarde te bepalen. Daarom is het ook mogelijk om uit te gaan van de Rd-waarde. De Rd-waarde staat voor de warmteweerstand van het isolatiemateriaal. De praktijk wijst uit dat deze waardes niet heel ver uit elkaar liggen.

 

Voor glas en kozijnen rekent men met een U-waarde, die staat voor de warmtedoorlaatbaarheid van de constructie. Hier geldt: hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde wordt o.a. bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

Nr.1 Dakisolatie

Een ongeïsoleerd huis betekent een grote belasting voor het milieu. Dakisolatie is een goede manier om het wooncomfort te verhogen en de energierekening te verlagen. Het isoleren van schuine daken en platte daken aan de buitenzijde kunt u het beste uitbesteden aan een professioneel bedrijf. De winst van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening.

Als u een dak heeft dat in slechte staat is, dan is het verstandig om uw dak aan de buitenkant te isoleren. Een voordeel van het isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is dat het dakbeschot bij deze methode aan de ‘warme kant’ zit. Dit zorgt er voor dat de kans op vocht of condensatie zeer klein wordt.

Voor dakisolatie geldt een minimale warmteweerstand: Rc ≥ 3,0 m² K/W. Eventuele bijkomende kosten als nieuwe dakpannen/balken/latten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Nr. 2 Vloerisolatie

Het isoleren van een vloer of beton verhoogt het wooncomfort en zorgt voor een grote besparing op uw stookkosten. Wanneer zich onder de vloer voldoende kruipruimte bevindt, kunt u aan de onderkant van de vloer isolatiemateriaal laten aanbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden en materialen om uw vloer te isoleren, zoals aanbrengen van een schuimlaag, aanbrengen van flensdekens met steen- of glaswol of het aanbrengen van reflecterende folie. Om voor subsidie in aanmerking te komen geldt een minimale Rc-waarde van 3,0 m²K/W.

Nr. 3 Spouwmuurisolatie

Wanneer men zowel aan de buitengevel als aan de binnengevel niets wil veranderen en een ruime/open luchtspouw aanwezig is, kan de muur geïsoleerd worden door het inblazen van goed isolerende kunststofkorrels (parels) die na verloop van tijd verharden tot compacte, maar dampdoorlatende platen. Ook kunt u kiezen voor vulling met minerale wolvlokken, die voorzien van een bindmiddel ook een compacte plaat zullen vormen. Een gecertificeerd bedrijf zal uw spouw altijd eerst onderzoeken op mogelijke koudebruggen, u goed adviseren en garantie geven op het resultaat. De minimumeis om voor subsidie in aanmerking te komen is een Rc-waarde ≥ 1,3 m²K/W.

Nr. 4 Paneelisolatie

Materiaal voor het isoleren van niet-steenachtige en niet-glasachtige geveldelen. Denk hierbij aan dakkapellen, borstweringen en de panelen tussen de raampartij van de begane grond en bovenverdieping.

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 3,0 m²K/W.

Nr. 5 Isolatie Massieve muur

Aan de buitenkant van de woning wordt isolatie tegen de gevel bevestigd, afgewerkt met gevelsteen, plaatmateriaal of pleisterwerk. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst.

Deze optie is ook niet altijd mogelijk, omdat dit het aanzien van de woning wijzigt en een vergunning van de gemeente in sommige gevallen vereist is. De voordelen zijn dat eventuele koudebruggen gemakkelijk kunnen worden opgelost, de grootte van de binnenruimte niet verandert en de vochtregelende functie van de muren behouden wordt.

Aan de binnenkant isoleren met behulp van een voorzetwand. Hierbij kan het warmte-accumulerend en vochtregelend effect van de muur verloren gaan en wordt de binnenruimte kleiner.

Om bij isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een minimumeis ten aanzien van de te realiseren thermische isolatiegraad van Rc ≥ 3,0 m²K/W.

Nr. 6 Bodemisolatie

Bodemisolatie wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht en vormt hierdoor een (thermische) scheiding tussen de kruipruimte en bodem. Bodemisolatie wordt meestal uitgevoerd door het afdekken van de bodem met isolerende parels of ‘chips’. Bodemisolatie wordt niet alleen vanwege thermische isolatie ingezet, maar ook om de kruipruimte droog te houden door het afdekken van de bodem. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een Rc-waarde van 2,5 m2 K/W vereist.

Nr. 7 HR++-glas

Bij HR++-glas is in de spouw, naast de vulling met edelgas, een flinterdun laagje (coating) met metaaloxide op de ruiten aangebracht. Deze coating weerkaatst de warmte, maar laat het zonlicht grotendeels door. HR++ verdient zichzelf voornamelijk terug in regelmatig verwarmde vertrekken, zoals de huiskamer.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het glas een U-waarde hebben van minder of gelijk aan 1,2 W/m2/K of een spouwdikte van 15 mm.De U-waarde wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas.

Indien de plaatsing van HR++ glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

Wat is er mogelijk bij vervanging van glas in een monument?

In monumenten is HR++ glas meestal niet toegestaan. In plaats daarvan komen zowel monumentenglas als achterzetramen in aanmerking voor subsidie. De subsidie wordt alleen verstrekt indien de beleidsmedewerker Vergunningen en Erfgoed van de BUCH akkoord is met de plaatsing van dit monumentenglas of de achterzetramen.

Nr. 8 Lage Temperatuur Verwarming

Een lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) is een verwarmingssysteem dat CV-water van 40 à 55°C gebruikt voor vloerverwarming, wandverwarming of laagtemperatuurradiatoren.

Bij gewone radiatoren met een CV-ketel is dat 70 à 90°C. Het gebruik van LTV resulteert in een beter rendement van de HR-ketel en maakt het gebruik van een warmtepomp mogelijk.

LTV biedt aangename stralingswarmte (comfort) en betere luchtkwaliteit, omdat er minder zwevend stof is. In het geval van vloerverwarming krijgt bovendien huisstofmijt op vloeren geen kans, want de vloer wordt drooggestookt (gezondheid).

Nr. 9 Douche WTW

WTW staat voor WarmteTerugWinning. Een douche-wtw haalt warmte uit wegstromend douchewater en gebruikt die om koud leidingwater voor te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de douche en (of) naar de combiketel of boiler.

De warmtewinning gebeurt met een zogeheten warmtewisselaar. Warm en koud water stromen daar doorheen, gescheiden van elkaar en in tegengestelde richting. Het koude water kan daardoor veel warmte opnemen. De constructie van de warmtewisselaar zorgt dat de afvoer van rioolwater hermetisch afgesloten is van de aanvoer van drinkwater.

Nr. 10 Thuisaccu

Thuisaccu of -batterij slaat de zelf opgewekte elektriciteit op wanneer het niet direct gebruikt kan worden in de woning. Minimale capaciteit > 3 kWh per Li-ion-accu. Accu’s die gebruikt worden voor motorvoertuigen vallen niet onder de definitie van deze techniek.

Nr. 11 Groendak

Een groen dak is een dak dat bedekt is met vegetatie en begroeiing met een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter. Het dak bevindt zich op een bestaande koopwoning en/of bijbehorende schuur.

Er zijn verschillende typen groene daken, namelijk extensieve en intensieve groene daken. Wanneer groene daken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde stad. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen een buffer tegen luchtvervuiling. Een beplant dak isoleert het pand eronder. Hiermee leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot.

 

Tips:

Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u onafhankelijke informatie over isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

 

Milieu Centraal geeft tips, adviezen en achtergrondinformatie over belangrijke milieuonderwerpen, zoals energiebesparing, duurzame energie, vervoer, voeding en afval. Hiermee krijgen consumenten handvatten om zelf iets aan milieuproblemen te doen.