Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201801-01-2020Nieuwe regeling

12-11-2018

gmb-2018-245073

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Heiloo;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en):

  De algemene begraafplaatsen aan de Holleweg en rondom de Witte Kerk aan de Heerenweg;

 • b.

  graf: een zandgraf, een keldergraf en natuurgraf;

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van overledenen;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  kindergraf: een particulier graf waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een natuurlijk persoon beneden de 12 jaar en van levenloos geborenen;

 • g.

  natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van een overledenen in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • h.

  keldergraf: een kunststof, betonnen of gemetselde constructie die in de grond is geplaatst en waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet, wandgraven inbegrepen; keldergraven kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • i.

  urnengraf: een particulier graf, keldergraf daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • b.

   het verstrooien van as;

 • j.

  urnen-natuurgraf: een particulier graf in een natuurlijke omgeving, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven en begraven houden van de as van een overledene in een biologisch verteerbare urn in een specifiek vak met aangepaste voorwaarden;

 • k.

  urnenplaats: een bovengrondse plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van en geplaatst houden van urnen;

 • l.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van overledenen;

 • m.

  urnennis: een nis in een urnenmuur, een columbarium daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waar as van een overledene kan worden verstrooid;

 • o.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het plaatsen van een gedenkteken of monument om overledenen te gedenken (zonder begrafenis of asbestemming);

 • p.

  grafbedekking: gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • q.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat, of ander monument ter nagedachtenis van een overledene;

 • r.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere urnenplaats, een particuliere asverstrooiingsplaats, een particuliere urnennis of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • s.

  grafrecht:

  • a.

   het gebruiksrecht op het gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een urnenplaats, of het plaatsen van een gedenkplaatje;

  • b.

   het uitsluitend recht op een particulier graf, urnenplaats of gedenkplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 4.5.2 van hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een aanslag of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zodat later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Bij beëindiging van het uitsluitend recht op een particulier graf in de loop van het belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde rechten betreffende dat belastingjaar.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 4 weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  Bij verlenging van het grafrecht is een betalingsregeling mogelijk indien de rechthebbende daartoe een verzoek doet.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 van 11 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2019'.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 12 november 2018.

de griffier,

De heer R.Vennik

de voorzitter,

De heer T.J.Romeyn

Tarieventabel behorend bij de Verordening van lijkbezorgingsrechten 2019

 

Hoofdstuk 1

Begraven en bijzetten van asbussen en urnen

Tarief 2019

1.1

Voor het begraven van een overledene

 

1.1.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 716,00

1.1.2

van een persoon van 1 tot 12 jaar

€ 358,00

1.1.3

kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen

€ 179,00

1.1.4

in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar

€ 1.227,00

1.2

Toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht):

100%

 

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

 

maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang

 

 

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

 

1.3

Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een graf, urnengraf, urnenplaats, urnennis of particuliere verstrooiingsplaats

€ 179,00

1.4

Voor het verstrooien van as

€ 179,00

Hoofdstuk 2

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een particulier graf:

 

2.1.1

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 1.636,00

2.1.2

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar

€ 2.455,00

2.1.3

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 3.069,00

2.1.4

voor 1 persoon in een natuurgraf voor een periode van 50 jaar

€ 6.138,00 *

2.1.5

voor 1 persoon in een natuurgraf voor een periode van 100 jaar

€ 10.230,00 *

2.1.6

reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon)

50%

2.1.7

reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon)

75%

2.2

voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van asbussen:

 

2.2.1

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 5 jaar

€ 511,00 **

2.2.2

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 920,00 **

2.2.3

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 15 jaar

€ 1.381,00 **

2.2.4

voor 2 asbussen in een urnengraf voor een periode van 20 jaar

€ 1.841,00 **

2.2.5

voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor een periode van 50 jaar

€ 3.069,00 *

2.2.6

voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor een periode van 100 jaar

€ 5.115,00 *

2.3

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnenplaats en een particuliere gedenkplaats:

 

2.3.1

voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar

€ 511,00

2.3.2

voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar

€ 920,00 **

2.3.3

voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar

€ 1.381,00

2.3.4

voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 1.841,00 **

2.4

Voor het verlenen van een gebruiksrecht voor een nis in een urenmuur of een columbarium:

 

2.4.1

voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar

€ 511,00 **

2.4.2

voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar

€ 920,00 **

2.4.3

voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar

€ 1.381,00 **

2.4.4

voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 1.841,00 **

2.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf:

 

2.5.1

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 5 jaar

€ 818,00

2.5.2

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 10 jaar

€ 1.636,00

2.5.3

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 15 jaar

€ 2.455,00

2.5.4

voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor een periode van 20 jaar

€ 3.069,00

2.5.5

reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon)

50%

2.5.6

reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon)

75%

2.6

Voor het verlengen van grafrechten op urnengraven, urnenplaatsen,

 

2.6.1

voor een periode van 5 jaar

€ 511,00

2.6.2

voor een periode van 10 jaar

€ 920,00

2.6.3

voor een periode van 15 jaar

€ 1.381,00

2.6.4

voor een periode van 20 jaar

€ 1.841,00

2.7

Voor een herdenkingsplaatje:

 

2.7.1

voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor een periode van 10 jaar

€ 153,00

Hoofdstuk 3

Opgraven en herbegraven

 

3.1

Opgraven van een stoffelijk overschot (exclusief technische bijstand van een extern bedrijf)

€ 716,00

3.2

Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf

€ 1.534,00 *

3.3

Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen

€ 102,00

Hoofdstuk 4

Overige diensten

 

4.1

Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf

€ 153,00 *

4.2

Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten)

€ 153,00 *

4.3

Overschrijven van grafrechten

€ 35,00

4.4

Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer

€ 409,00

4.5

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen

 

4.5.1

onderhoud per jaar

€ 81,00***

4.5.2

afkoop van resterende jaren

Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.

***

4.6

Gebruik van de aula, inclusief aanwezige apparatuur

 

4.6.1

voor de duur van maximaal één uur

€ 204,00

4.6.2

per half uur extra

€ 102,00

 

* Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

 

** Indien de betreffende voorziening de mogelijkheid biedt zijn 3 asbussen toegestaan

 

*** Betreft voorwaarden van oudere verordeningen

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 12 november 2018.

de griffier,

De heer R.Vennik

de voorzitter,

De heer T.J.Romeyn

Toelichting op de tarieven bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019

Hoofdstuk 1 Begraven en bijzetten van asbussen en urnen

1.1 Begraven

Inbegrepen zijn de kosten van het graf uitzoeken, graf delven, voorlopen, graf sluiten, bovengronds ruimen na afloop van de grafrechtentermijn en administratiekosten. Niet inbegrepen zijn de kosten voor grafrechten. De begraafkosten betreffen zowel particuliere als algemene graven.

 

1.1.2 en 1.1.3 Kindergraven hebben een geringere omvang en er wordt slechts 1 meter diep begraven. Dit rechtvaardigt een reductie op het gangbare tarief.

 

1.1.4 Algemene graven kennen geen uitsluitend recht (de gemeente geeft de rechten uit), maar wel een gebruiksrecht. Inbegrepen zijn de o.a. de kosten van algemeen onderhoud.

1.2 Toeslag buitengewone uren

Gangbare uren betreffen maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor buitengewone uren en op zaterdag is een toeslag gerechtvaardigd omdat de medewerkers van de begraafplaatsen dan ook een toeslag op hun arbeidsuren ontvangen. Tevens ter ontmoediging van een run op deze uren, hetgeen organisatorische en planningsproblemen kan geven.

1.3 Bijzetten van urnen

Inbegrepen zijn de kosten van uitzoeken urnengraf, urnenplaats of urnennis, openen en gereed maken bijzettingsruimte, aanwezigheid bij plaatsing van de asbus, sluiten bijzettingsruimte, verwijdering asbus na afloop van de graftermijn en administratiekosten. Niet inbegrepen zijn de kosten voor grafrechten. Voor plaatsing met en zonder de aanwezigheid van nabestaanden wordt hetzelfde tarief geheven. Voor een asbijzetting in een bestaand graf wordt hetzelfde tarief berekend.

1.4 Verstrooien van as op een algemene verstrooiingsplaats

Inbegrepen zijn de kosten van uitzoeken verstrooiingsplaats, voorbereidingen van de verstrooiing, uitvoering van de verstrooiing of aanwezigheid bij de verstrooiing wanneer nabestaanden de verstrooiing zelf uitvoeren, administratiekosten en algemeen onderhoud van de begraafplaats, inclusief de verstrooiingsplaats.

Hoofdstuk 2 Verlenen van grafrechten (inclusief gemeentelijk onderhoud)

2. Verlenen van grafrechten

Vanaf 2018 worden de tarieven van de grafrechten gecombineerd met die van het algemeen onderhoud. Betaling van onderhoud in termijnen is niet meer mogelijk. Dit is een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. In de praktijk zal dit geen problemen geven omdat verzekeringspremies ineens worden uitgekeerd en erfenissen nog niet verdeeld zijn.

Bij verlenging van grafrechten kunnen belanghebbenden met een klein inkomen wel betalingsproblemen ondervinden. Dan kan een gespreide betalingsregeling wenselijk zijn.

De tarieven zijn gestaffeld ter stimulering van de uitgifte van langere termijnen.

2.1.4 en 2.1.5 Natuurgraven

In natuurgraven kan slechts 1 persoon begraven worden en is de graftermijn langer, 50 en 100 jaar. Hiermee wordt ingespeeld op de trend dat mensen langere termijnen willen en dat ze nabestaanden niet willen belasten met onderhoud en kosten. Door het bieden van de keuzemogelijkheid voor een natuurgraf is er tevens sprake van een duurzaam alternatief.

2.1.6 en 2.1.7 Kindergraven

Kindergraven zijn kleiner in oppervlak en rechtvaardigen daarom een lager tarief.

2.2 Aantal asbussen per graf en nis

De beschikbare ruimte voor het plaatsen van meerdere asbussen verschilt per voorziening. In de dagelijkse praktijk worden er in de meeste gevallen maximaal 2 asbussen geplaatst, bij uitzondering 3 of meer asbussen. Aangezien de beschikbare ruimte per voorziening verschilt van 2 tot 4 asbussen wordt in het kader van harmonisering gekozen voor 2 asbussen per voorziening. Mocht er een verzoek komen voor een derde asbus, dan onderzoekt de beheerder of plaatsing mogelijk is. In dat geval zijn alleen de bijzettingskosten verschuldigd.

2.2.5 en 2.2.6 Urnen-natuurgraven

In urnen-natuurgraven kan slechts 1 asbus worden bijgezet en is de graftermijn langer, 50 en 100 jaar. Hiermee wordt ingespeeld op de trend dat mensen langere termijnen willen en dat ze nabestaanden niet willen belasten met onderhoud en kosten.

2.3 Particuliere gedenkplaatsen

Particuliere gedenkplaatsen voorzien in een behoefte om ook te gedenken zonder aanwezigheid van een asbus of begraven overledene. De tarieven zijn conform die van urnengraven en urnenplaatsen omdat ze dezelfde ruimte innemen en onder dezelfde voorwaarden vallen.

2.4 Urnennissen

Urnennissen worden vanaf 2018 niet meer uitgegeven als een uitsluitend recht, maar alleen nog maar als gebruiksrecht. Dit in verband met mogelijke juridische consequenties van meer nissen boven elkaar. Rechthebbenden hebben meer rechten dan gebruikers. Overigens kan na afloop van het gebruiksrecht in de meeste gevallen weer een nieuw gebruiksrecht afgesloten worden in dezelfde nis.

Hoofdstuk 3 Opgraven en herbegraven

3.2 Schudden en samenvoegen

Het ruimen van graven gebeurt na afloop van de graftermijn. Bij uitzondering kunnen rechthebbenden verzoeken voor het schudden van een bestaand graf tot onder de onderste begraaflaag of het samenvoegen van meerdere lagen tot op de onderste begraaflaag, waardoor ruimte komt voor een extra begraving zonder dat er grafrechten betaald worden. Dit betreft voornamelijk graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Ter ontmoediging van deze praktijk is er een relatief hoog tarief aan gekoppeld.

Een hoog tarief is gerechtvaardigd omdat onderzocht moet worden of schudden en samenvoegen technisch uitvoerbaar is (o.a. in verband met de gestegen grondwaterspiegel).

Hoofdstuk 4 Overige diensten

4.1 Boomschijf als grafbedekking

Op natuurgraven mag alleen een boomschijf van inheems hout geplaats worden. Deze wordt door de beheerder beschikbaar gesteld, maar de inscriptie is voor rekening van de rechthebbende. De beheerder verzorgt de plaatsing.

4.2 Herdenkingsboom

Op een aantal begraafplaatsen is ruimte voor het planten van een herdenkingsboom. De kosten van aanschaf, planten en onderhoud zijn voor rekening van de rechthebbende.

De beheerder verzorgt de plaatsingsprocedure en houdt toezicht. Hiervoor is een tarief vastgesteld.

4.5 Jaarlijkse betaling onderhoud

Met ingang van 2018 zijn de onderhoudskosten geïntegreerd met de kosten van de grafrechten. Voor oude graven gelden de eerder aangegane verplichtingen en rechten, waarbij jaarlijkse betaling mogelijk blijft, met dien verstande dat afkoop van het resterende onderhoud gestimuleerd wordt.

4.6 Gebruik aula

Niet alle gemeenten hebben een aula beschikbaar. Wanneer deze wel beschikbaar is blijkt de gebruiksduur te verschillen en worden soms niet alleen auladiensten maar aansluitend ook condoleancebijeenkomsten gehouden. Ter rechtvaardiging wordt vanaf 2018 gewerkt met een uurtarief als basis (gemiddelde duur) en een halfuur-tarief voor verlenging van de basistijd.