Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019
CiteertitelVerordening marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201801-01-2020Nieuwe regeling

12-11-2018

gmb-2018-245077

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

De raad van de gemeente Heiloo;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van de openbare gemeentegrond om daarop tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen te plaatsen. Hieronder worden ook de door burgemeester en wethouders toegestane jaarmarkten verstaan.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een marktplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is het aantal volle strekkende meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar het tarief van € 2,45 per strekkende meter, dat wordt ingenomen.

 • 2.

  Het minimum tarief bedraagt € 7,25 per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De voor een kwartaal of jaar verschuldigde marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De overige verschuldigde marktgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld moet worden betaald zodra een marktplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de marktgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden 2018 van 11 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2019’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 12 november 2018.

De heer R.Vennik

griffier

De heer T.J.Romeyn

voorzitter