Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 237 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-276986

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

 

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en artikel 15 van de Verordening toeristenbelasting 2019;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de Verordening toeristenbelasting 2019 bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1.

  De belastingplichtige kan per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoenplaats en seizoenplaats) en bij een aantal arrangementen opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit per soort standplaats en/of arrangement gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 3 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Heiloo een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage 2 opgenomen model.

 • 3.

  Het biljet wordt ondertekend en binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

 • 1.

  In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2.

  Door de gemeente wordt kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 5 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt;

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e.

   indien van toepassing naam, woonplaats van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister wordt bijgehouden conform bijlage 3 bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Een ongenummerd bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en vijfde lid.

 • 7.

  In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen, dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 8.

  Indien belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, hoeft hij uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de soort standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 10.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 11.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 12.

  Voorzover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen kunnen worden opgelegd na de aanvang van het belastingjaar, doch niet voor 1 juni.

Artikel 7 Vaststelling formulieren

Als formulieren voor het doen van aangifte toeristenbelasting, worden vastgesteld;

 • -

  het formulier dat in overeenstemming is met bijlage 2, aangiftebiljet toeristenbelasting 2019;

 • -

  het formulier dat in overeenstemming is met bijlage 3, nachtverblijfregister 2019.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling met de daarbij behorende bijlagen treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling inclusief bijlagen wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo van 18 december 2018.

de secretaris,

De heer G.H.S.Heemskerk

de voorzitter,

De heer T.J.Romeyn

Bijlage 1 behorend bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019

Toelichting

 

Verordening toeristenbelasting:

De verordening toeristenbelasting is vanaf 1 januari 2019 kracht binnen de gemeente Heiloo.

In deze verordening is geregeld, dat een ieder die gelegenheid tot het houden van nachtverblijf biedt, tegen betaling, aan niet-inwoners van de gemeente, een belasting verschuldigd is. De belasting wordt berekend over het aantal overnachtingen door niet-inwoners van de gemeente. De belastingplichtige (de verblijfbieder) mag de belasting bij de verblijfhouder (gast) afzonderlijk in rekening brengen.

Aangiftebiljet toeristenbelasting

Het aangiftebiljet maakt onderdeel uit van de regels rond de toeristenbelasting.

 

Met het aangiftebiljet wordt de belastingplichtige in staat gesteld het aantal overnachtingen, gerealiseerd in het belastingjaar, aan de gemeente Heiloo kenbaar te maken. De gemeente Heiloo zal vervolgens een aanslag toeristenbelasting opleggen gebaseerd op het ingevulde aangiftebiljet.

 

Uitleg over de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf: campings, minicampings, recreatieterreinen en kampeerterreinen:

Het forfait is bedoeld als een vereenvoudiging van de administratieve handelingen die door de belastingplichtigen moeten worden verricht om tot de vaststelling van het aantal gerealiseerd overnachtingen op vaste-, en seizoenplaatsen te komen.

Het aantal overnachtingen wordt bepaald aan de hand van het forfait genoemd in artikel 6 van de verordening. Hierbij wordt per soort standplaats (vakantieonderkomen, stacaravan etc.) het aantal personen dat overnacht en het aantal maal dat wordt overnacht bepaald. Het aantal personen maal het aantal overnachtingen vormt vervolgens de heffingsmaatstaf. Deze heffingsmaatstaf wordt met het tarief vermenigvuldigd om het bedrag aan verschuldigde belasting te berekenen.

Het forfait is alleen van toepassing ingeval de standplaats recreatief gebruikt wordt en verhuurd wordt aan één en hetzelfde gezin, echtpaar, gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (jaar, seizoen). Verhuureenheden op standplaatsen welke worden ingezet voor volgtijdig gebruik zijn expliciet uitgesloten.

 

Voorbeeld campings/minicampings/kampeerterreinen:

Verblijfbieder X heeft een kampeerterrein met 24 vaste seizoenplaatsen. De heffingsmaatstaf wordt als volgt bepaald. Het aantal personen dat per vaste jaarplaats overnacht wordt gesteld op 2 (artikel 6, lid 1, sub a). Het aantal maal dat per persoon op vaste seizoenplaatsen wordt overnacht wordt gesteld op 50 (artikel 6, lid 2, sub a). De heffingsmaatstaf bedraagt 24 (aantal vaste seizoenplaatsen) x 2 (aantal personen) x 50 (aantal overnachtingen) = 2.400 overnachtingen.

 

Indien u kiest voor het gebruik maken van één of meerdere forfaits dient u op het aangiftebiljet onder 1. aan te kruisen dat u gebruik maakt van het forfait voor een bepaald soort plaats/arrangement en vermeld u vervolgens het aantal plaatsen dat in het belastingjaar daadwerkelijk verhuurd is geweest aan niet-inwoners van de gemeente Heiloo.

 

Als u wilt opteren voor het werkelijk aantal overnachtingen op campings, minicampings en kampeerterreinen.

In afwijking van het toepassen van het forfait bij de opstelling van de aangifte kan gekozen worden voor het opgeven van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen op alle vaste en seizoenplaatsen.

 

Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze optie dient deze een controleerbare registratie te voeren waaruit blijkt welke gast, wanneer en met hoeveel personen op een van de vaste, jaar-, of seizoenplaatsen gedurende het belastingjaar daadwerkelijk verblijf heeft gehouden. Deze registratie geschiedt aan de hand van het nachtverblijfregister of – indien de belastingplichtige toestemming heeft van de gemeente – door middel van een eigen registratiesysteem.

 

Indien u kiest voor het doen van aangifte van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen op de onder 1 genoemde plaatsen en arrangementen dient u op het aangiftebiljet onder 1. aan te kruisen dat u kiest voor het werkelijk aantal overnachtingen voor een bepaald soort plaatsen en vermeld u vervolgens het aantal overnachtingen dat in het belastingjaar daadwerkelijk nachtverblijf is gehouden door niet-inwoners van de gemeente Heiloo.

 

Het aangiftebiljet onder 2: is bedoeld voor het registreren van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen en is bestemd voor:

 • Belastingplichtigen met een camping, minicamping of kampeerterrein, die toeristische plaatsen (kort kamperen) verhuren en/of verhuureenheden op het terrein exploiteren.

 • Belastingplichtigen die een hotel, pension, of een vakantieboerderij exploiteren, kamers verhuren, vakantiewoningen/appartementen of caravans/chalets verhuren en alle niet nader genoemde vormen van verblijf bieden.

Vermeld in de daartoe bestemde ruimte het aantal gerealiseerde overnachtingen door niet-inwoners van de gemeente Heiloo.

 

Indien een door de gemeente Heiloo voorgeschreven nachtverblijfregister wordt gevoerd dan kan het totaal aantal overnachtingen, met betrekking tot het betreffende belastingjaar, uit het register worden overgenomen.

Ondertekening

Door ondertekening verklaart de belastingplichtige de gevraagde gegevens waarheidsgetrouw te hebben vermeld.

Aanslag toeristenbelasting

Ongeveer vier weken na ontvangst van de aangiftebiljetten zal de gemeente Heiloo de definitieve aanslag toeristenbelasting over het betreffende belastingjaar opleggen.

Controle aangifte toeristenbelasting

De gemeente Heiloo kan op elk moment gedurende het belastingjaar en na ontvangst van de aangiften besluiten een controle uit te voeren op naleving van de registratieverplichting en/of op de juistheid van de aangiften.

Bijlage 2 behorend bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Heiloo 2019

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING 2019

 

Naam

……………………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats

……………………………………………………………………………

Telefoonnummer

……………………………………………………………………………

 

Bedrijfsnaam

……………………………………………………………………………

Adres van het bedrijf

……………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats

……………………………………………………………………………

 

1. OPGAVE VAN HET AANTAL PLAATSEN EN HET AANTAL OVERNACHTINGEN

 

Alleen bestemd voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoensplaatsen en seizoensplaatsen en gebezigd door één en hetzelfde gezin, voor recreatief gebruik.

 

U kunt per soort standplaats aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal overnachtingen belast wilt worden. Indien u kiest voor het forfait, dient u per soort standplaats aan te geven hoeveel verhuurde standplaatsen er zijn. Indien u kiest voor het werkelijk aantal overnachtingen, dient u per soort standplaats aan te geven wat het werkelijk aantal overnachtingen is dat is gerealiseerd door personen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Heiloo zijn ingeschreven.

 

Soort plaats

Keuze

Invullen

Vaste jaarplaatsen*

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen: ……

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen: ……………

Vaste seizoenplaatsen*

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen: ……

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen: ……………

Seizoensplaatsen*

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen: ……

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen: ……………

 

*Per soort plaats is slechts 1 keuze mogelijk.

 

Soort arrangement

Keuze

Invullen

Voorseizoenarrangement*

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:……

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen:……………

Verlengd voorseizoenarrangement *

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:……

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen:……………

Naseizoenarrangement*

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen:……………

Maandarrangement *

○ forfait

aantal verhuurde plaatsen:……

 

○ werkelijk aantal overnachtingen

aantal overnachtingen:……………

 

*Per soort arrangement is slechts 1 keuze mogelijk.

 

2. OPGAVE WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE OVERNACHTINGEN

 

Bestemd voor: mobiele kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op toeristische/passanten plaatsen, verhuureenheden, vakantiewoningen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

 

U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Heiloo zijn ingeschreven.

 

Aantal overnachtingen: ……………………………………………………………………………..

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ……………………………………………..

 

Datum: …………………………… Handtekening: ………………………………………………..

Bijlage 3 behorend bij de Uitvoeringsregeling Toeristenbelasting Heiloo 2019