Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening op de Auditcommissie gemeente Heiloo 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Auditcommissie gemeente Heiloo 2019
CiteertitelVerordening Auditcommissie Heiloo 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2019Nieuwe regeling

04-03-2019

gmb-2019-66734

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Auditcommissie gemeente Heiloo 2019

De raad van de gemeente Heiloo;

 

Gelezen het advies van de raadscommissie Bestuurlijke Zaken;

 

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening;

 

Verordening op de Auditcommissie gemeente Heiloo 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   raad: de gemeenteraad;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie of diens plaatsvervanger;

  • d.

   wet: de Gemeentewet;

  • e.

   accountant: de accountant benoemd door de raad overeenkomstig artikel 213 Gemeentewet en belast met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

  • f.

   griffier: de griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

  • g.

   fractie: een raadslid of leden van de raad, die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard en die daarmee bij de aanvang van de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen als reguliere fractie worden beschouwd conform artikel 2, lid 1 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Heiloo (2018);

  • h.

   zelfstandig lid: een afsplitsing van een fractie van een raadszetel;

  • i.

   zelfstandige groep: een afsplitsing van een fractie van twee of meer raadszetels.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De auditcommissie is belast met de advisering aan en overleg namens de raad over:

  • a.

   de aanwijzing, opdrachtverlening dan wel beëindiging van de aan een externe accountant opgedragen accountantscontrole;

  • b.

   het vaststellen van het jaarlijkse controleprotocol zoals bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening;

  • c.

   het aandragen van onderzoeksonderwerpen ten behoeve van de interim controle door de accountant;

  • d.

   de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;

  • e.

   het voorbereiden en bespreken van notities en voorstellen inzake de P&C cyclus;

  • f.

   de uitvoering van de verordeningen gebaseerd op artikelen 212, 213 en 213a van de wet;

  • g.

   het voorbereiden van een standpunt over onderzoeksrapportages van de rekenkamercommissie BUCH;

  • h.

   het voorbereiden van een standpunt over door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteracties en de voortgang ervan.

 • 2.

  De auditcommissie is bevoegd aan de raad over de in lid 1 genoemde onderwerpen voorstellen uit te brengen voorzien van een advies over door de raad te nemen besluiten.

 • 3.

  De auditcommissie draagt zorg voor kennisverzameling en kennisoverdracht aan de raad voor wat betreft relevante bedrijfsvoeringsthema’s.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit vijf raadsleden die door de raad aan het begin van de zittingsperiode worden benoemd.

 • 2.

  De commissieleden worden door de raad benoemd op voordracht van de fracties, zelfstandige leden of zelfstandige groepen.

 • 3.

  De auditcommissie wijst uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4.

  De griffier of diens plaatsvervanger is secretaris van de auditcommissie.

 • 5.

  De voorzitter en de leden van de auditcommissie worden voor de duur van de zittingsperiode van de raad benoemd.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de auditcommissie vervalt door het verlies van de hoedanigheid van raadslid, door ontslagname of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 7.

  In tussentijds in de auditcommissie opengevallen plaatsen wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 8.

  Op uitnodiging van de commissie kunnen vertegenwoordigers van het college, ambtelijke organisatie, de rekenkamercommissie, de accountant of andere deskundigen als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert minimaal twee keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van de voorlopige agenda en stukken voor de vergaderingen. Hierbij wordt – spoedeisende gevallen uitgezonderd – uitgegaan van tenminste een week voor de betreffende vergadering.

 • 3.

  De vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  De adviezen van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een terugkoppeling gemaakt en ter kennisname verstuurd naar de raad en het college.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de auditcommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2.

  De auditcommissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste vier van de vijf leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Bij het staken van stemmen wordt de besluitvorming over het onderwerp uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering waarin tenminste vier van de vijf leden aanwezig zijn. Staken de stemmen ook in die vergadering dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 6 Informatievoorziening

 • 1.

  De auditcommissie informeert de raad tussentijds over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de auditcommissie een toelichting in een raadsvergadering.

Artikel 7 Intrekken oude verordening

De Verordening op de auditcommissie van de raad van de gemeente Heiloo, vastgesteld bij raadsbesluit op 6 februari 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreden en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De verordening wordt aangehaald als Verordening Auditcommissie Heiloo 2019.

   

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 4 maart 2019.

De heer R.Vennik

griffier

De heer T.J.Romeyn

voorzitter