Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Reglement Regionale Urgentiecommissie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Regionale Urgentiecommissie 2019
CiteertitelReglement Regionale Urgentiecommissie 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201901-07-2023Nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-154880

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Regionale Urgentiecommissie 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 8, derde lid en 10, vierde lid, van de Huisvestingsverordening Heiloo 2019;

besluit:

 

 • 1.

  als adviesinstantie aan te wijzen de Regionale Urgentiecommissie;

 • 2.

  het Reglement Regionale Urgentiecommissie 2019 vast te stellen;

Reglement Regionale Urgentiecommissie 2019

Artikel 1 Instelling Regionale Urgentiecommissie

Er is een Regionale Urgentiecommissie, hierna te noemen commissie, die als taak heeft het college te adviseren bij de beoordeling van een verzoek om toekenning van een huisvestingsindicatie en een indeling in een urgentiecategorie, op grond van de Huisvestingsverordening Heiloo 2019.

Artikel 2 Samenstelling van de Regionale Urgentiecommissie

 • 1.

  De commissie bestaat tenminste uit vier leden: een onafhankelijk voorzitter, een adviseur uit het maatschappelijke werk en afgevaardigden op voordracht van gemeenten en corporaties in de Regio Alkmaar.

 • 2.

  De administratieve ondersteuning van de commissie wordt verzorgd door een secretaris.

 • 3.

  Naast de vaste vier leden wordt één vervangend lid aangewezen. De secretaris kan als vervanger dienen bij onvoldoende quorum.

 • 4.

  De leden mogen niet zijn:

  • a.

   medewerkers van gemeenten of corporaties die belast zijn met het opstellen van pré-adviezen;

  • b.

   wethouders of burgemeesters van de regiogemeenten;

  • c.

   artsen of andere specialisten die beoordelingen uitbrengen over urgentie-aanvragers.

 • 5.

  Voor de benoeming van de leden wordt een voordracht gedaan door het regionaal bestuurlijk overleg wonen in de regio Alkmaar.

 • 6.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen een keer herbenoemd worden.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt wanneer een lid van functie verandert of door schriftelijke opzegging van een lid. Binnen drie maanden wordt de functie weer opgevuld. Gedurende die periode wordt de vacante plaats vervuld door de plaatsvervanger.

Artikel 3 Werkzaamheden Regionale Urgentiecommissie

De Regionale Urgentiecommissie:

 • a.

  beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor urgentie die zijn vermeld in dit uitvoeringsvoorschrift urgentiebepaling, aan de hand van de aanvraag en het pré-advies;

 • b.

  beziet of er vergelijkbare aanvragen zijn geweest en hoe daarop is beslist;

 • c.

  geeft op basis van deze twee afwegingen advies aan het betreffende college van burgemeester en wethouders over het wel of niet toekennen van urgentie;

 • d.

  rapporteert periodiek over haar werkzaamheden (onder andere over aantal behandelde aanvragen, afwijzingen, redenen) en kan beleidsvoorstellen doen op het gebied van de urgentietoekenning.

Artikel 4 Werkwijze Regionale Urgentiecommissie

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie vinden plaats conform een jaarlijks te plannen vergaderschema waarbij uitgegaan wordt van de frequentie 1 keer per 2 weken.

 • 2.

  De vergaderstukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste één week voor aanvang van de vergadering bij de leden bezorgd. De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 3.

  De commissie is bevoegd andere deskundigen voor de vergadering uit te nodigen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 4.

  Voor het houden van vergaderingen van de commissie is vereist dat in ieder geval de voorzitter en 2 overige leden aanwezig zijn.

 • 5.

  De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun bij het verrichten van hun taak bekend is geworden met betrekking tot de aanvrager.

 • 6.

  De gegevens die met betrekking tot een verzoek om toekenning van een urgentie bekend zijn geworden, worden geregistreerd.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en vervalt op 1 juli 2023.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Regionale Urgentiecommissie 2019”.

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in zijn vergadering van 26 maart 2019,

de secretaris,

De heer drs. G.H.S.Heemskerk MBA

de burgemeester,

De heer T.J.Romeyn