Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201901-01-2021Nieuwe regeling

11-11-2019

gmb-2019-284005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020

De raad van de gemeente Heiloo;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschap belastingen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Kwijtschelding

Voor kwijtschelding komen in aanmerking:

 • 1.

  afvalstoffenheffing;

 • 2.

  rioolheffing.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschap belastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Indienen van een aanvraag

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend middels het daarvoor bestemde formulier.

 • 2.

  Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde bescheiden niet door de aanvrager zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld de stukken binnen veertien dagen te completeren. Wordt daar niet aan voldaan, kan het verzoek zonder verdere beoordeling worden afgewezen.

 • 3.

  Een verzoek om kwijtschelding dient zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag te worden ingediend.

 • 4.

  Als het aanvraagformulier voor kwijtschelding is ontvangen, dan wordt de invordering in beginsel opgeschort.

Artikel 5 Automatische kwijtschelding

 • 1.

  Automatische kwijtschelding zal worden verleend naar aanleiding van onderzoek door bestandsvergelijkingen vóór volledig toegekende kwijtscheldingsverzoeken betreffende het voorgaande jaar.

 • 2.

  De belastingplichtige die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt, krijgt hiervan schriftelijk bericht.

 • 3.

  De belastingplichtige dient bij het toetsen van een aanvraag om automatische kwijtschelding toestemming te geven voor bestandsvergelijking.

Artikel 6 Behandeling kwijtscheldingsaanvragen

Geen kwijtschelding wordt verleend indien:

 • 1.

  de aanvrager over voldoende betalingscapaciteit beschikt;

 • 2.

  de aanvrager het kwijtscheldingsformulier niet volledig of juist heeft ingevuld;

 • 3.

  de aanvrager de aanvullende informatie en specificaties die bij het kwijtscheldingsformulier worden gevraagd, niet heeft ingeleverd;

 • 4.

  de aanvrager de aanvraag om kwijtschelding niet via het hiervoor bestemde formulier heeft gedaan;

 • 5.

  het redelijke vermoeden bestaat dat er bij de aanvrager betalingsonwil voorop staat;

 • 6.

  aanvrager onjuiste gegevens blijkt te hebben verstrekt;

 • 7.

  het feit dat de aanvragen niet kan betalen aan zichzelf te wijten is;

 • 8.

  er een wijziging in de financiële omstandigheden in positieve zin van de aanvrager is te verwachten;

 • 9.

  de aanvrager over ‘positieve vermogensbestanddelen’ beschikt.

Artikel 7 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  leges;

 • b.

  lijkbezorgingsrechten;

 • c.

  marktgelden;

 • d.

  standplaatsgelden;

 • e.

  onroerendezaakbelastingen;

 • f.

  toeristenbelasting.

Artikel 8 Overgangsrecht

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van 11 november 2019.

Mevrouw G.A.Beeksma

griffier

De heer T.J.Romeyn

voorzitter