Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Heiloo 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Heiloo 2020
CiteertitelSubsidieregeling Reductie Energiegebruik Heiloo 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/316147/CVDR316147_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-202031-03-2021Nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-182355

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Heiloo 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2012;

besluit

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Subsidieregeling Reductie Energiegebruik gemeente Heiloo 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.

aanvraag

verzoek aan het college om verlening van subsidie op grond van deze regeling;

b.

aanvrager

een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Heiloo, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;

c.

bestaande koopwoning

een woning in de gemeente Heiloo die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie;

d.

college

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

e.

duurzaamheidsmaatregel

energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;

f.

maatregelenlijst

lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en bijbehorende activiteiten, bijlage I bij deze regeling;

g.

woning

een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor duurzaamheidsmaatregelen die voorkomen op de Maatregelenlijst zoals opgenomen in bijlage 1 en die worden toegepast bij bestaande koopwoningen op het grondgebied van de gemeente Heiloo.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen toegekend indien en voor zover met facturen is aangetoond dat de duurzaamheidsmaatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van deze regeling.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor de aanschaf maatregelen uit bijlage 1 die zijn aangekocht in de periode 01-01-2020 en 31-03-2021 en wanneer het aangevraagde subsidiebedrag niet kleiner is dan € 70,- (incl. btw).

Artikel 3. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Per woning wordt maximaal eenmaal een subsidiebedrag toegekend.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de maatregelen waar subsidie voor is aangevraagd, met een maximum van € 70,-.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling is vastgesteld op € 72.730,-.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend voordat of nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen.

 • 2.

  Indien subsidie wordt aangevraagd nadat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen, geldt dat deze voorzieningen moeten zijn geplaatst c.q. getroffen in de periode 01-01-2020 t/m 31-03-2021.

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie voor maatregelen als bedoeld in bijlage 1 wordt ingediend via het digitaal aanvraagformulier dat door het college beschikbaar is gesteld op het gemeentelijk energieloket www.duurzaambouwloket.nl.

Artikel 6. Maatregelenlijst

Het college kan de Maatregelenlijst (bijlage 1) wijzigen, uitbreiden of inkorten.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Aanvragen die ná 31 maart 2021 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Deze regeling vervalt op 31 maart 2021, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die gedurende het van kracht zijn van deze regeling zijn ingediend.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Reductie Energiegebruik Heiloo 2020”.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Heiloo in zijn vergadering van 30 juni 2020,

de secretaris,

G.Heemskerk

de burgemeester,

H.Romeyn

Bijlage 1 Maatregelenlijst

Algemene opbouw van subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 

Nummer

Maatregel

Criterium

1

Advies energiebesparing

Vertegenwoordigd geheel of gedeeltelijk de kosten van het energiebesparingstraject.

 

Kleine maatregelen energiebesparing

 

2

Waterzijdig inregelen

Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

3

Vervangen radiatorkraan

Het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan.

4

Waterbesparende douchekop

Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop met een doorstroomklasse Z (4-7 liter/minuut) of klasse A (7-9 liter/minuut).

5

Pompschakelaar vloerverwarming

Het aanschaffen en/of laten plaatsen van een vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige vloerverwarmingspomp.

6

Woningventilatie

Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met luchtvochtigheid, CO2-sturing of warmteterugwinning.

7

Inductiekookplaat

Het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat.

8

Leidingisolatie en/of radiatorfolie

Betreft het aanbrengen van leidingisolatie op ventilatiekanalen of distributieleidingen van het verwarmingssysteem alsmede ook het bevestigen van radiatorfolie op of achter de radiator.

9

Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger

Energiezuinige koelkast, wasmachine of wasdroger met A+++ label

10

Stand-by schakelaar

Een schakelaar om apparaten volledig uit te schakelen

11

Doorstroomverwarmer (ook wel doorstroom boiler genoemd)

Betreft het aanbrengen van een doorstroomverwarmer. In tegenstelling tot een elektrische boiler wordt er geen water in een boiler op temperatuur gehouden maar wordt er het water alleen verwarmd als er vraag naar warm water is.

 

Energiebesparende maatregelen

 

12

Gevelisolatie

Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. Adviescriteria minimaal: Spouw: Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W.

13

Vloerisolatie

Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton.

Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 3,5m2 K/W.

14

Bodemisolatie

Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag (dampscherm) op de bodem van de kruipruimte.

Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 2,5 m2 K/W.

15

Dakisolatie

Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde of binnenzijde van het dakbeschot.

Adviescriteria minimaal: Rc ≥ 4,5 m2 K/W.

16

Kozijn vervanging of glas vervanging

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van isolerend glas in een bestaand kozijn.

Adviescriteria minimaal: Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9.

17

Overige maatregelen

Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzichten maar maatregelen die wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een CO2 reductie realiseren.