Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening burgerintiatief gemeente Heiloo 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerintiatief gemeente Heiloo 2009
CiteertitelVerordening burgerintiatief gemeente Heiloo 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpparticipatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201105-04-2011intrekking

04-04-2011

Uitkijkpost, 01-06-2011

11 15182
07-07-201014-03-2014nieuwe regeling

06-07-2010

Onbekend.

Burgerinitiatief

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerintiatief gemeente Heiloo 2009

 

 

Deel I DE ARTIKELEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  Burgerinitiatiefvoorstel of burgerinitiatief: een uitgewerkt voorstel van een idee of initiatief van een inwoner van de gemeente Heiloo met het verzoek om dit op de raadsagenda te plaatsen.Verzoek: brief met het voorstel voor een burgerinitiatief inclusief de formulieren voor het indienen van een burgerinitiatiefIndiener: de inwoner die het burgerinitiatief indientPresidium: overlegorgaan dat gaat over de werkwijze van de gemeenteraad en invulling geeft aan werkgeverschap van de griffieGriffie: afdeling die de gemeenteraad ondersteunt en adviseertCollege: college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 Geldig verzoek

 • 1

  De gemeenteraad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel alleen op de agenda van zijn vergadering als door de indiener een geldig verzoek is ingediend.

 • 2

  Een verzoek is geldig als het:

  • a.

   door minimaal 25 personen wordt ondersteund;

  • b.

   voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3;

  • c.

   geen onderwerp is zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 3 Voorwaarden voor een burgerinitiatief

 • 1

  Het burgerinitiatief komt in aanmerking voor behandeling als de indiener een inwoner van Heiloo is en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • 1.

   De indiener is 14 jaar of ouder.

  • 2.

   De indiener heeft de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU). Is de indiener geen EU-onderdaan, dan moet hij de laatste 5 jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond en over een geldige verblijfsvergunning beschikken.

  • 3.

   Minstens 25 inwoners steunen het burgerinitiatief. Ook voor deze personen gelden de bovenstaande voorwaarden.

  • 4.

   Het burgerinitiatief geldt voor de hele gemeente Heiloo of voor een straat, buurt of wijk in Heiloo.

 • 2

  Om te beoordelen of de indiener aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, geldt de situatie op de dag van het indienen van het burgerinitiatief.

Artikel 4 Initiatiefvereisten

 • 1

  Over alle onderwerpen kan een burgerinitiatief worden ingediend behalve al het gaat over:

  • 1.

   Onderwerpen waarover niet de gemeente, maar de provincie of het rijk een beslissing neemt.

  • 2.

   Vragen over gemeentelijk beleid, procedures en/of de gemeentelijke organisatie.

  • 3.

   Privébelangen.

  • 4.

   Onderwerpen waarover korter dan twee jaar geleden door de gemeente een besluit isgenomen.

  • 5.

   Klachten over het gedrag van een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester.

  • 6.

   Bezwaren tegen een besluit van de gemeente.

Artikel 5 Indienen van het burgerinitiatief

 • 1

  Het verzoek om een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen richt de indiener schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad ter attentie van de Griffie. Formulieren voor het indienen van een burgerinitiatief zijn verkrijgbaar in het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis en via de website www.heiloo.nl. De indiener levert het verzoek met de ingevulde formulieren in bij de Griffie. Als er gegevens ontbreken, krijgt de indiener de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen vier weken aan te vullen. De Griffie adviseert en begeleidt de indiener tijdens de verdere procedure.

 • 2

  Een burgerinitiatief bestaat uit 3 onderdelen: een voorstel, een aanvraagformulier en een ondersteuningsformulier.

  • a.

   Het voorstel voor een burgerinitiatief bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving en uitwerking van het burgerinitiatief, waaronder:1. Doel: wat wil de indiener bereiken?2. Middelen: wat moet worden gedaan om het doel te bereiken?3. Resultaat: welk resultaat verwacht de indiener?4. Inzet en/of beheer: welke mensen helpen om het plan uit te voeren en daarna te beheren?5. Betrokkenen: zijn er naast de 25 inwoners die het voorstel ondersteunen nog andere partijen betrokken bij de uitvoering van het plan?6. Termijn: hoeveel tijd is nodig voor de uitvoering van het plan?7. Voor- en nadelen: een inschatting van de voor- en nadelen voor inwoners van de buurt, wijk of de gemeente Heiloo.

  • b.

   Het aanvraagformulier bevat:1. Het onderwerp van het burgerinitiatief.2. De achternaam, de voornamen, het adres, de woonplaats, de geboortedatum en de handtekening van de indiener en zijn plaatsvervanger.

  • c.

   Het ondersteuningsformulier bevat de volgende gegevens:1. Een lijst met de achternaam, voornaam, het adres, de woonplaats, geboortedatum en handtekening van de 25 inwoners die het burgerinitiatief steunen.

Artikel 6 Behandeling van het burgerinitiatief

 • 1

  Het presidium beoordeelt het burgerinitiatief en stelt de behandelingsprocedure vast. Het presidium zet het burgerinitiatief op de agenda van zijn eerstvolgende vergadering na de datum waarop het burgerinitiatief binnenkomt. Tussen de dag van het indienen van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering van het presidium moet minimaal een week liggen.

 • 2

  Het presidium beoordeelt of het burgerinitiatief voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 3 en 4. Wijst het presidium het verzoek af, dan stuurt het presidium de indiener een brief met de reden van de afwijzing. Wijst het presidium het voorstel af omdat het niet voldoet aan de vereisten in artikel 4.1, dan kan het presidium het burgerinitiatief doorsturen naar het college. De indiener krijgt hierover een brief.

 • 3

  Als het presidium het burgerinitiatief accepteert, dan ziet de vervolgprocedure er als volgt uit:

  • a.

   Het presidium plaatst het burgerinitiatief rechtstreeks op de agenda van de raad.

  • b.

   Het presidium stelt het college in de gelegenheid om binnen een bepaalde tijd (maximaal drie weken) een advies op te stellen en dit met het burgerinitiatief rechtstreeks op de agenda van de raad te plaatsen.

  • c.

   Het presidium legt het burgerinitiatief, al dan niet na advisering door het college, via een raadscommissie voor aan de raad.

 • 4

  De voorzitter van de gemeenteraad nodigt de indiener schriftelijk uit voor de raadsvergadering waarin het burgerinitiatief op de agenda staat. Voordat de raad het burgerinitiatief inhoudelijk bespreekt, krijgt de indiener of zijn plaatsvervanger maximaal 10 minuten om zijn burgerinitiatief mondeling toe te lichten.

 • 5

  Nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, maakt de raad dit besluit bekend in een door de overheid uitgegeven blad of een huis-aan-huisblad (De Uitkijkpost), dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 6

  Tegelijk met de bekendmaking in de media ontvangt de indiener bericht over het besluit.

 • 7

  De indiener krijgt vervolgens uitleg over de vervolgstappen en de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 7 Verslag werking burgerinitiatief

 • 1

  De voorzitter van de gemeenteraad doet elk jaar in het burgerjaarverslag verslag over de werking van het burgerinitiatief in de gemeente Heiloo.

Artikel 8 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als: verordening burgerinitiatief gemeente Heiloo 2009.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1

  De verordening treedt in werking met ingang van 7 juli 2009.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Heiloo in[EF24] zijn openbare vergadering van 6 juli 2009.

Deel II DE TOELICHTING

Artikel 2 Geldig verzoekOver de voorwaarde dat het voorstel door minimaal 25 personen wordt ondersteund, kan het volgende worden opgemerkt. Het burgerinitiatief biedt inwoners de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de agenda van de gemeenteraad. Dit is een inbreuk op het uitgangspunt dat de raad zijn eigen agenda vaststelt. Daarom is het noodzakelijk dat een bepaald gedeelte van de inwoners het burgerinitiatief ook echt steunt. Een aantal van 25 medeindieners lijkt gezien de ervaringen in het land hieraan te voldoen.

Artikel 4 InitiatiefvereistenIn dit artikel staan de beperkingen aan de inhoud van het burgerinitiatief vermeld. Het is namelijk niet efficiënt om de raad te laten vergaderen over een onderwerp waar de raad uiteindelijk niet over kan beslissen. De afstand tussen de inwoner en de gemeenteraad wordt ook alleen maar groter als de inwoner na het doorlopen van de burgerinitiatiefprocedure te horen krijgt dat de raad niets met het burgerinitiatief kan doen, omdat hij er niet over gaat.

Het burgerinitiatief is niet bedoeld voor een vraag over het gemeentelijk beleid, over procedures of over de gemeentelijke organisatie. De inwoner kan met vragen hierover op een andere manier bij de gemeente terecht zoals het inspreekrecht in de raadscommissievergaderingen, de raadsvergadering of het spreekuur van de portefeuillehouders.

Ook moet voorkomen worden dat het burgerinitiatief andere procedures zoals de bezwaar- of de klachtenprocedure doorkruist. Ook hiervoor bewandelt de inwoner andere wegen. De inwoner kan klagen over het gedrag van een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester. Ook kan de inwoner een klacht indienen als hij vindt dat hij niet correct behandeld is. Via een digitaal klachtenformulier op www.heiloo.nl of telefonisch via de klachtencoördinator op 535 66 49 kan een klacht gemeld worden.

Het burgerinitiatief is een nieuw voorstel dat de afgelopen twee jaar geen onderwerp van een raadsbesluit is geweest.

Artikel 5 Indienen van het burgerinitiatiefDe inwoner dient het burgerinitiatief bij de Griffie in. Het verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een burgerinitiatief bestaat uit drie onderdelen: een voorstel, een aanvraagformulier en een ondersteuningsformulier.

Op het aanvraagformulier zet de indiener het onderwerp en de persoonsgegevens en die van zijn plaatsvervanger. Op het ondersteuningsformulier komen de inwoners die het burgerinitiatief ondersteunen. Om fraude te voorkomen vullen de ondersteuners onder meer hun geboortedatum in op het formulier. Geboortegegevens kunnen namelijk niet uit openbare bronnen zoals telefoonboeken gehaald worden. Op grond van deze gegevens onderzoekt de gemeente of het verzoek de steun van voldoende inwoners heeft. Voorbeelden van de formulieren zijn opgenomen in bijlage 1 en 2.

Artikel 6 Behandeling van het burgerinitiatiefDe inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat het presidium zijn burgerinitiatief zo snel mogelijk toetst aan de voorwaarden die in artikel 6.1 en 6.2 staan.Het presidium legt vervolgens het burgerinitiatief [EF29]voor aan een raadscommissie die advies uitbrengt voordat de raad er een besluit over neemt. Of het presidium kan het college eerst vragen een advies uit te brengen.

Bij een besluit op het burgerinitiatief kan sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht waarvoor bezwaar en beroep kan worden aangetekend.

Artikel 7 Verslag werking burgerinitiatiefIn het burgerjaarverslag doet de burgemeester verslag over de werking van het burgerinitiatief. Bijvoorbeeld over getalsmatige gegevens zoals het aantal ingediende, het aantal toegewezen en het aantal afgewezen burgerinitiatieven. Maar ook aan een beknopt overzicht van de inhoud van de burgerinitiatieven, de besluiten van de raad over de burgerinitiatieven en de reden waarom de raad tot deze besluiten is gekomen. De burgemeester (als voorzitter van de raad) kan er voor kiezen het verslag over de werking van het burgerinitiatief op te nemen in het burgerjaarverslag. In het burgerjaarverslag doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de dienstverlening en hoe de kwaliteit is van het beleid dat de gemeente samen met de inwoners maakt.