Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Archiefverordening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening 2008
CiteertitelArchiefverordening van Heiloo 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Archiefverordening Heiloo 1996, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van 6 januari 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art 30, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-200807-11-2017nieuwe regeling

08-06-2008

Onbekend.

09-10681

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening 2008

De gemeenteraad van de gemeente Heiloogelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heiloo

gelet op artikelen 30, eerste lid, 31, 32, tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

De verordening vast te stellen betreffende: de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1

  In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

  • a.

   de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig aritkel 31 van de Archiefweg aangewezen archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum RHC te Alkmaar;

  • b.

   de archiefruimte: een door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen ruimte voor de bewaring en bewerking van documenten, in afwachting van de voerbrenging van deze bescheiden naar de archiefbewarplaats. De ruimte bevindt zich in de kleder van het gemeentehuis;

  • c.

   de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris;

  • d.

   beheerder: degene die is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente Heiloo, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht. De beheerder is de gemeentesecretaris;

  • e.

   beheerseenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatie-onderdeel. De beheerseenheid is Documentaire Informatievoorziening;

  • f.

   de gemeenschappelijke regeling: Regionaal Historisch Centrum (RHC) Alkmaar

  • g.

   informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd;

  • h.

   de wet: de Archiefwet 1995;

Hoofdstuk II De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

 • 1

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor:

  • a.

   het inrichten van voldoende en doelmatige archiefruimten voor de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

  • b.

   de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van deze archiefbeschieden;

Artikel 3  

 • 1

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een juiste vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden zodat het behoud ervan is gewaarborgd.

 • 2

  Dit geldt tevens voor de bescheiden die bestemd zijn voor een ander overheidsorgaan of belanghebbenden, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 4  

 • 1

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden. (art. 30 lid 2 van de wet)

Artikel 5  

 • 1

  Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Genoemde voorschriften staan in het Besluit Informatiebeheer Heiloo 2008.

Artikel 6  

 • 1

  Burgemeester en wethouders doen tenminste één keer per twee jaar verslag aan de Raad over hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht i.v.m. het beheer en het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbeschieden, bedoeld in Artikel 9.

Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 7  

 • 1

  De beheerder doet aan de archivaris tenminste tijdig mededeling van het voornemen om aan burgemeester en wethouders een voorstel te doen tot:

  • a.

   opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

  • b.

   bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruiknemening van ruimten als archiefruimte;

  • c.

   verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

  • d.

   ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

  • e.

   voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 8  

 • 1

  De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerders, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders.

  De archivaris doet tenminste eenmaal per twee jaar verslag aan burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening van het toezicht.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1

  De Archiefverordening Heiloo 1996 vastgesteld bij besluit van de raad van 6 januari 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 10  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 9 juni 2008.

Artikel 11  

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening van Heiloo 2008.

Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente 9 juni 2008.