Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Parkeerfondsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerfondsverordening
CiteertitelParkeerfondsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpParkeerbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2010nieuwe regeling

10-05-2010

Onbekend.

10-6240

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerfondsverordening

 

 

Artikel 1 Algemeen

 • 1

  Door de gemeente Heiloo wordt een reserve geadministreerd onder de naam parkeerfonds.

 • 2

  Het parkeerfonds heeft tot doel om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook als dit binnen een bouwplan niet past. Bij bouwplannen of wijzigingen van de bestemming worden initiatiefnemers geacht om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Als hieraan niet kan worden voldaan, kan onder voorwaarden vrijstelling worden verleend. Aan deze vrijstelling is een financiële verplichting gekoppeld, de zogenaamde afkoopregeling. Met deze financiële verplichting wordt de gemeente Heiloo in staat gesteld alsnog het benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren of onderhoud aan te plegen.

Artikel 2 Toepassingsbereik parkeerfonds

 • 1

  Het parkeerfonds geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Heiloo.

Artikel 3 Beheer van het parkeerfonds

 • 1

  De gelden van het parkeerfonds worden door het college beheerd.

 • 2

  Het is uitsluitend aan het college om besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit het parkeerfonds in het kader van:

  • a.

   Het nakomen van op de gemeente Heiloo rustende verplichtingen die voortvloeien uit de met de gemeente Heiloo gesloten overeenkomsten over het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Heiloo;

  • b.

   Uitgaven als gevolge van artikel 9 lid 3 van deze verordening.

 • 3

  Het college neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht.

Artikel 4 Inkomsten van het parkeerfonds

 • 1

  Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

  • 1.

   Gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Heiloo gesloten overeenkomst over het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 (lid) van de Bouwverordening gemeente Heiloo.

  • 2.

   Overige gelden die bij besluit van het college uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds.

  • 3.

   Rente-inkomsten over de onder sub a en b van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 5 Hoogte bijdrage aan het parkeerfonds

 • 1

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (de parkeerplaatsverplichting).

 • 2

  Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen van de gemeente Heiloo gehanteerd. De gemeente Heiloo maakt hiervoor gebruik van de gemiddelde parkeerkencijfers voor weinig stedelijke gebieden van de CROW-uitgave ‘Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 2004’(ASVV 2004).

 • 3

  Het bepaalde in lid 2 geldt voor nieuwe situaties en voor sloop/nieuwbouw onverkort. Bij verbouw en/of functiewijziging geldt het principe ‘oud voor nieuw’. In dat geval wordt de parkeereis alleen bepaald op basis van de toename van de brutovloeroppervlakte van de nieuwe functie. Dit betekent dat voor de bestaande functie(s) ervan uit gegaan wordt dat bestaande capaciteit is afgestemd op huidige/oude voorziening. Daarom leidt alleen de toename in brutovloeroppervlakte of in aantallen tot een nieuwe parkeereis. Het aantalbestaande parkeerplaatsen blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid met de nieuwe parkeereis. Indien de herberekening leidt tot een negatief saldo, mag het negatief aantal parkeerplaatsen op eigen terrein in mindering worden gebracht.

 • 4

  Voor de storting in het parkeerfonds kan vrijstelling worden verleend indien naar oordeel van het college het belang van de realisatie zwaarder weegt dan het voldoen van de storting in het parkeerfonds.

 • 5

  In de onderstaande tabel zijn de tarieven voor de stortingen in het parkeerfonds opgenomen (prijspeil 2009).

   

  Tarieven parkeerfonds

  kosten

  realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeerplaatsverplichting, maar gebruik van restcapaciteit langs de openbare weg is mogelijk (op eigen terrein onvoldoende parkeerruimte). Bij deze regeling is het gebruik van de bermen als parkeerplaatsen uitgezonderd.

  € 5.000,- per parkeerplaats

  realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeerplaatsverplichting (op eigen terrein en in de omgeving is onvoldoende parkeerruimte)

  € 10.000,- per parkeerplaats

Artikel 6 Uitgaven ten laste van het parkeerfonds

 • 1

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan voor de nakoming van de op de gemeente Heiloo rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de onder artikel 4, sub a bedoelde overeenkomsten.

 • 2

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de openbare parkeercapaciteit en aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit. Hiervoor geldt de beperking dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet die zijn ingebracht in het parkeerfonds op basis van artikel 4, sub b en c.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1

  De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Heiloo om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, te storten in het parkeerfonds.

 • 2

  De gemeente Heiloo zal na ontvangst van het te storten bedrag, berekend op grond van artikel 5 overgaan tot de besluitvorming inzake de verlening van de bouwvergunning

 • 3

  De gemeente Heiloo aanvaardt de onder artikel 7, lid 1 genoemde gelden en verplicht zich om binnen een periode van 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van vrijstellingverlening:

  Het uit artikel 5, lid 1 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen een straal van 500 meter, met het betreffende bouwinitiatief als middelpunt.

 • 4

  Indien de gemeente Heiloo binnen 10 jaar niet aan de verplichting conform artikel 7, lid 3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, het recht tot restitutie van het gestorte bedrag inclusief rente of indexering.

Artikel 8 Administratieve bepalingen

 • 1

  De afdeling Ingenieursbureau van de gemeente Heiloo draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Deze afdeling houdt een overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het parkeerfonds. Het college krijgt hiervan jaarlijks een overzicht.

Artikel 9 Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds

 • 1

  Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2

  De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de met particulieren gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 3

  Indien artikel 9, lid 2 niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het college.

 • 4

  Als na afwikkeling van de met particulieren gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo overblijft wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Heiloo

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 mei 2010.