Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Antidiscriminatievoorzieningen verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAntidiscriminatievoorzieningen verordening
CiteertitelVerordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Heiloo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAntidiscriminatievoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2010nieuwe regeling

01-02-2010

Onbekend.

10-1138

Tekst van de regeling

Intitulé

Antidiscriminatievoorzieningen verordening

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.Antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorzieningen

 • 1

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

  • 1.

   De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoenaan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

  • 2.

   De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:- per post;- per e-mail;- telefonisch;- op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

 • 1

  Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

  • a.

   de afdoeningstermijn van klachten;

  • b.

   de wijze van afdoening van klachten;

  • c.

   de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening kan aangehaald worden als: “Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Heiloo”.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Heiloo in zijn openbare vergadering van 1 februari 2010.