Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels
CiteertitelTelecommunicatieverordening gemeente Heiloo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpTelecommunicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-199901-01-2015nieuwe regeling

06-09-1999

Uitkijkpost, 15-09-1999

10-15242

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Telecommunicatiewet;

  • b.

   openbaar telecommunicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder g van de wet;

  • c.

   omroepnetwerk: omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1.1, onder o van de wet;

  • d.

   kabels: kabels als bedoeld in artikel 1 .1, onder r van de wet;

  • e.

   openbare gronden: openbare wegen en wateren als bedoeld in artikel 1.1, onder s van de wet;

  • f.

   aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

  • g.

   werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

  • h.

   gedoogplichtige:degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

  • i.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • j.

   melding: melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a van de Wet;

  • k.

   instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bi] het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

 • 1

  Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier:

 • 2

  Bij de aanmelding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de door de Onafhankelijke Post en telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  • b.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  • d.

   een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • e.

   welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:- een opgave van het gewenste tracé;- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;- een omschrijving van eventuele opbrekingen;- de doorsnede van de kabel of kabelgoot;- de lengte en de breedte van de kabelsieuf;- de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;- het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;- naam, adres, telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt bij de melding als genoemd in het eerste lid, een door de gedoogplichtige ondertekende schriftelijke verklaring gevoegd, waaruit blijkt dat de gedoogplichtige instemt met de uitvoering van de werkzaamheden, zoals beschreven in de melding, over diens grondgebied.

 • 4

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van schade of verlies;

  • c.

   de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  • d.

   het veilig en doelmatig gebruik van openbare gronden;

  • e.

   het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • f.

   de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • g.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • h.

   de bescherming van groenvoorzieningen.

 • 2

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de bij het instemmingsbesluit gevoegde voorwaarden.

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

 • 1

  Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

 • 1

  De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 6 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Telecommunicatieverordening gemeente Heiloo”.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 6 september 1999