Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
CiteertitelVerordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Heiloo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWIJ werkleeraanbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 11 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12 lid, 1a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201101-01-2012nieuwe regeling

07-03-2011

Uitkijkpost,06-04-2011

11-2542

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet investeren in jongeren;

  • b.

   Algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegen de openbare orde of goede zeden;

  • c.

   Startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • d.

   Jongeren; (niet) uitkeringsgerechtigde personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 27 jaar

  • e.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Hoofdstuk 2 BELEID EN FINANCIËN

Artikel 2 Opdracht college

 • 1

  Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan.

 • 2

  Het college kan het werkleeraanbod ook invullen met een combinatie van algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling dan wel één of meerdere voorzieningen

 • 3

  In afwijking van het tweede lid kan een werkleeraanbod ook bestaan uit een voorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf, als bedoeld in artikel 17, zesde lid van de wet.

 • 4

  Het college stemt het werkleeraanbod af op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de jongere, wiens recht op een werkleeraanbod is vastgesteld. Bij de invulling van het werkleeraanbod onderzoekt het college de mogelijkheden en omstandigheden van de jongere. Zij beziet daarbij tevens in hoeverre de wensen van de jongere bij de invulling van het werkleeraanbod kunnen worden betrokken.

Artikel 3 Aanspraak op ondersteuning

 • 1

  Jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod komen in aanmerking voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte en beschikbare voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2

  Het college doet een werkleeraanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening en het in artikel 4 genoemde beleidskader. 

Artikel 4 Beleidskader

 • 1

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een beleidskader vast.

 • 2

  Dit beleidskader omvat in elk geval:

  • a.

   een omschrijving van het beleid ten aanzien van de arbeidsinschakeling van jongeren en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan verschillende doelgroepen:

  • b.

   een omschrijving van de beschikbare voorzieningen;

  • c.

   een omschrijving van de beschikbare instrumenten ter ondersteuning van de arbeidsinschakeling;

  • d.

   de wijze waarop de voorzieningen worden ingezet voor de verschillende doelgroepen;

  • e.

   een omschrijving van de maatregelen die worden genomen om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan.

 • 3

  Het beleidskader, bedoeld in het eerste lid, bevat het advies van de cliëntenraad.

Artikel 5 De voorzieningen

 • 1

  Onverminderd artikel 4 kan het college één of meer van de voorzieningen, bedoeld in de paragrafen 3 en 4 van de re-integratieverordening WWB aanbieden.

Artikel 6 Verplichtingen van de jongere

 • 1

  Een jongere die gebruik maakt van een voorziening is gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoering werk en inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden. 

Artikel 7 Intrekking werkleeraanbod

 • 1

  Het college kan het werkleeraanbod intrekken of herzien, indien wijziging optreedt in de omstandigheden, krachten of bekwaamheden van de jongere dan wel indien de jongere niet voldoet aan een of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet en hem dit te verwijten valt.

Hoofdstuk 3 SUBSIDIE EN VERGOEDINGEN

Artikel 8 Subsidies

 • 1

  De artikelen 10 en 12 van de re-integratieverordening WWB zijn van overeenkomstige toepassing

Artikel 9 Vergoedingen

 • 1

  Het college kan aan een jongere die ten behoeve van de uitvoering van een werkleeraanbod noodzakelijke kosten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken.

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

 • 1

  In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet beslist het college.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jongeren afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente Heiloo.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 7 februari 2011.