Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRegels grafbedekking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200701-01-2018nieuwe regeling

12-02-2007

Onbekend.

07-1876

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

 

 

Paragraaf 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  De Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Heiloo verstaat onder:

  • a.

   grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

  • b.

   gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

  • c.

   grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

  • d.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • e.

   eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken, of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, of het doen verstrooien van as;

  • f.

   eigen urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • g.

   eigen kindergraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:1. het doen begraven en begraven houden van lijken van personen beneden de leeftijd van 12 jaar;2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • h.

   algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van personen beneden de leeftijd van 12 jaar.

  • i.

   eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

Paragraaf 1 AANVRAAG VERGUNNING

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1

  Bij algemene graven vragen belanghebbenden schriftelijk vergunning aan voor het hebben van een grafbedekking.

 • 2

  Bij eigen graven vraagt de rechthebbende van een eigen graf schriftelijk de vergunning aan voor het hebben van een grafbedekking.

 • 3

  Indien als onderdeel van de grafbedekking een gedenkteken wordt aangebracht, behoort bij de aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking een werktekening te worden ingediend.Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Beslissing

 • 1

  De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Paragraaf 1 MATERIAALKEUZE EN MAATVOERING

Artikel 4 Afdekking urnennissen

 • 1

  Bij urnennissen is het uitsluitend toegestaan de natuursteensoort Nero Afrika toe te passen om in de uitsparing in de aanwezige columbaria aan te brengen.

 • 2

  Afmetingen van de afdekplaat dienen gelijk te zijn aan 38 x 28 x 2 cm (l x b x h).

Artikel 5 Maatvoering en materiaalgebruik grafbedekking en gedenktekens

 • 1

  Eigen graven

  • a.

   De maximale afmetingen van grafbedekking zijn 190x80x90 cm (l x b x h);

  • b.

   Er mag naar keuze een liggend of staand gedenkteken worden geplaatst;

  • c.

   Maximale afmetingen van een gedenkteken zijn 190x80x90 cm (l x b x h);

  • d.

   Gedenktekens van natuursteen mogen niet dunner zijn dan 6 cm;

  • e.

   Liggende gedenktekens met een bovenoppervlakte van 1 m2 of meer dienen ten minste 10 cm dik zijn.

 • 2

  Algemene graven

  • a.

   De maximale afmetingen van grafbedekking zijn 60x80x30 cm (l x b x h);

  • b.

   Er mag naar keuze een liggend of staand gedenkteken worden geplaatst;

  • c.

   Maximale afmetingen van een gedenkteken zijn 40x60x20 cm (l x b x h) of 30x60x30cm (l x b x h) wanneer gedenkteken in voorste helft van de plek voor de grafbedekking wordt geplaatst;

  • d.

   Gedenktekens van natuursteen mogen niet dunner zijn dan 6 cm.

 • 3

  Kindergraven

  • a.

   De maximale afmetingen van grafbedekking zijn 120x60x90 cm (l x b x h);

  • b.

   Er mag naar keuze een liggend of staand gedenkteken worden geplaatst;

  • c.

   Maximale afmetingen van een gedenkteken zijn 120x60x90 cm (l x b x h).

 • 4

  Urnengraf

  • a.

   De lengte en breedte van grafbedekking op een urnengraf mag maximaal 50x50 cm bedragen;

  • b.

   Maximale afmetingen van een gedenkteken zijn 50x50x20 cm (l x b x h).

 • 5

  Bij gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. De verschillende onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 6

  Los grind, steenslag, etc. is niet toegestaan.

 • 7

  Grind, steenslag, etc. opgesloten tussen vaste randen is toegestaan.

Artikel 6 Maatvoering en materiaalgebruik grafbedekking en gedenktekens voor het beschermde gedeelte van de begraafplaats aan de Holleweg

 • 1

  Voor nieuw toe te voegen grafbedekking en gedenktekens in het beschermde gedeelte van de begraafplaats aan de Holleweg gelden de regels als genoemd in artikel 5, uitgezonderd het bepaalde in het vierde lid. Hiervoor in de plaats geldt dat bij gedenktekens alleen duurzame materialen mogen worden gebruikt zoals grijze of blauwe hardsteen, ook wel Belgische of Namense steen genoemd.

Paragraaf 1 GRAFBEPLANTING

Artikel 7 Losse bloemen en planten

 • 1

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst.

 • 2

  Het is toegestaan op een graf losse bloemen en /of bloemen in kransen te leggen.

 • 3

  Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.

Artikel 8 Winterharde gewassen

 • 1

  De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden (l x b x h = 190 x 80 x 90 cm).

 • 2

  De hoogtemaat van winterharde gewassen dient binnen de maximale hoogtemaat van een grafmonument (90 cm) te blijven.

 • 3

  Indien deze gewassen de genoemde maximale afmetingen niet van nature reguleren dienen rechthebbenden en /of nabestaanden dit in eerste instantie zelf door besnoeiing binnen de oppervlakte te houden.

 • 4

  Indien rechthebbenden en /of nabestaanden winterharde gewassen niet zelf binnen de genoemde afmetingen houden, is de beheerder gerechtigd dit zonder verdere kennisgeving zelfstandig te (doen) uitvoeren.

Paragraaf 1 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum van bekendmaking.

 • 2

  Zij kunnen worden aangehaald als: “Regels grafbedekkingen”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op .. februari 2007.

Toelichting 1 Toelichting nadere regels voor de grafbedekkingen

Artikel 1Het vereiste van een vergunning geldt mede voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende op het graf en de beheerder van de begraafplaats voor de keuze van een winterharde beplanting is gewenst.

Artikel 2Op de werktekeningen zullen ook andere gegevens moeten worden vermeld, zoals de naam van de rechthebbende op het graf, de plaats van het graf (vak en nummer) met het oog op de juiste plaatsing. De soort letters verdient aandacht omdat sommige bevestigingen kunnen loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarna kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn. De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking, in ieder geval aan de aanvrager (artikel 3.5.2 voorstel van Wet algemeen bestuursrecht.

Artikel 3Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 4Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5Op een graf kunnen eenjarige of winterharde gewassen worden geplant. De eenjarige beplantingen worden verwijderd, wanneer zij in verwaarloosde staat verkeren evenals de bloemen die zijn verwelkt. Winterharde planten worden gesnoeid en als zij dood zijn gegaan, worden ze vervangen.