Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening Marktprecariobelasting Helmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Marktprecariobelasting Helmond 2012
CiteertitelVerordening Marktprecariobelasting Helmond 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening Verordening Marktprecariobelasting Helmond 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

03-11-2011

Gemeenteblad, 2011, 87

Raadsbesluit, 2011, 1106288

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING MARKTPRECARIOBELASTING HELMOND 2012

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

besluit:

Vast te stellen de Verordening Marktprecariobelasting Helmond 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bij de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de bij of krachtens de Marktverordening Helmond 2006 vastgestelde dag, tijd en plaats;

 • b.

  Standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening Helmond 2006;

 • c.

  Vaste plaats: een standplaats, die voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  Dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  Vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • f.

  Marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college, die belast is met de algehele leiding en supervisie over de markt;

 • g.

  Abonnement: als sprake is van een vergunninghouder met een vaste plaats, dan wordt de belasting per kwartaal in rekening gebracht;

 • h.

  m1 frontlengte: het totale aantal ingenomen strekkende meters frontlengte, daaronder begrepen de plaats voor kisten, aanhangwagens of motorvoertuigen;

 • i.

  m2 oppervlakte: het werkelijk in gebruik genomen aantal vierkante meters van een standplaats;

 • j.

  een gedeelte van een strekkende of vierkante meter wordt als een volle strekkende of vierkante meter aangemerkt.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'marktprecariobelasting' wordt een belasting geheven voor het, in verband met het innemen van een standplaats op de markt, hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond op de dag, de plaats en gedurende de tijd dat ter plaatse een markt wordt gehouden.

 • 2.

  Deze verordening is niet van toepassing op staan- of standplaats tijdens de jaarlijkse kermis.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene van wie of ten behoeve van wie de in artikel 2 bedoelde voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2.

  Ter zake van een vaste plaats wordt als belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt de vergunninghouder.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De belasting voor het hebben van voorwerpen als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

  • a.

   voor kramen, tenten, tafels of andere soortgelijke opstallen, alsmede voor gronduitstallingen, per werkelijk in gebruik genomen vierkante meter oppervlakte:

 

per dag

of gedeelte

daarvan

per kwartaal

I.voor de zaterdagse marktdag

€ 0,86

€ 8,60

II. voor de dinsdagse marktdag

€ 0,32

€ 3,20

III. voor de woensdagse marktdag

€ 0,50

€ 5,90

IV. voor de vrijdagse marktdag

€ 0,29

€ 2,90

b.voor zgn. standwerkers, indien niet meer dan 2

b. m2 marktruimte in beslag wordt genomen;

b. voor iedere m2 meer

€ 12,00

€ 1,75

€ 120,00

€ 17,50

c.voor het wandelend te koop aanbieden van

c. voorwerpen of goederen

€ 3,50

€ 35,00

d.voor alle andere niet onder a. tot en met c

d. genoemde gevallen, waaronder begrepen het

d. door bijzondere omstandigheden innemen van

d. een standplaats met voertuigen, per m2

d. ingenomen oppervlakte

€ 1,75

€ 17,50

e.de tarieven onder a.I en a.III worden,

e. ten behoeve van promotiedoeleinden,

e. per m2 ingenomen oppervlakte verhoogd met

€ 0,065

€ 0,650

 • 2.

  a. De ingevolge het eerste lid berekende marktprecariobelasting wordt verhoogd met € 4,61 per dag of gedeelte daarvan of € 46,06 per kwartaal, indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde elektriciteitsaansluiting op een dinsdagse, woensdagse, vrijdagse of daarmee gelijkgestelde marktdag.

  • b.

   Indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde elektriciteitsaansluiting op een zaterdagse of daarmee gelijkgestelde marktdag wordt de ingevolge het eerste lid berekende marktprecariobelasting verhoogd met € 6,01 per dag of gedeelte daarvan of

   € 60,96 per kwartaal.

Artikel 5 Abonnementen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan markten aanwijzen, waarvoor van vaste standplaatshouders de marktprecariobelasting uitsluitend bij wijze van abonnement wordt geheven.

 • 2.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk overdraagbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet ten volle gebruikt abonnement heeft niet plaats.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting voor een dagplaats wordt per dag geheven.

 • 2.

  De belasting voor een vaste plaats wordt per kwartaal geheven.

 • 3.

  De marktprecariobelasting wordt geheven:

  • a.

   bij wege van aanslag, indien het een vaste plaats betreft;

  • b.

   bij wege van schriftelijke, gedagtekende kennisgeving in de overige gevallen.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De bij wege van abonnement geheven marktprecariobelasting moet worden voldaan binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De marktprecariobelasting voor een standplaats moet worden voldaan op het tijdstip, waarop het gebruik van die staan- of standplaats aanvangt.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktprecariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktprecariobelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening Marktprecariobelasting Helmond 2011' vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Drs. A.A.M. Jacobs

De griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

11 november 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA