Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Nadere regels subsidie gebruik electrische bromfietsen en scooters Helmond 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie gebruik electrische bromfietsen en scooters Helmond 2011
CiteertitelNadere regels subsidie gebruik electrische bromfietsen en scooters Helmond 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot 27 november 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Helmond 2009, art. 1.5, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201127-11-2012nieuwe regeling

15-11-2011

Gemeenteblad, 2011, 97

Collegebesluit, 2011, --

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIE GEBRUIK ELEKTRISCHE BROMFIETSEN EN SCOOTERS HELMOND 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

 

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie gebruik elektrische bromfietsen en scooters Helmond 2011.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  bromfiets/ scooter: een motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig;

 • c.

  elektrische bromfiets/ scooter: bromfiets of scooter aangedreven met behulp van een elektromotor in combinatie met een lithium-ion, een siliciumaccu of loodaccu.

 • d.

  detailhandelaar: een bedrijf dat elektrische bromfietsen/scooters aan particulieren verkoopt;

 • e.

  erkende detailhandelaar: de detailhandelaar als bedoeld in onderdeel e die door het college erkend is als bedoeld in artikel 1.4 van deze regeling;

 • f.

  aanvrager: een natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder die woonachtig is in de gemeente Helmond, die in bezit is van een geldig rijbewijs voor het besturen van een elektrische bromfiets/scooter (minimaal AM) en die bij een erkende detailhandelaar een elektrische bromfiets/scooter koopt.

Artikel 1.2 Reikwijdte en doelstelling

 • 1.

  Voor subsidie op basis van deze regeling komen uitsluitend aanvragers als bedoeld in artikel 1, onder f, van deze regeling in aanmerking.

 • 2.

  Met deze regeling wordt beoogd het stimuleren van de aanschaf en gebruik van (schone) elektrische bromfietsen en scooters als bedoeld i n artikel 1, onder c, ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Helmond.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

De ASV Helmond 2009 is van toepassing op deze regeling behoudens het bepaalde in de artikelen:

- 2.1, eerste en tweede lid, 2.3 en 2.10 van hoofdstuk 2;

- 3.1 en 3.2, eerste lid, van hoofdstuk 3.

Artikel 1.4 Erkenning detailhandelaren

 • 1.

  Het college kan voor de uitvoering van deze regeling besluiten tot erkenning van een detailhandelaar.

 • 2.

  Een detailhandelaar dient om voor erkenning in aanmerking te komen schriftelijk een verzoek in bij het college. Een dergelijk verzoek gaat vergezeld van bescheiden waaruit blijkt dat sprake is van een bedrijf

  als bedoeld in artikel 1, onder d. Voorts dient de detailhandelaar die erkent wil worden te voldoen aan het bepaalde in de navolgende leden.

 • 3.

  Een detailhandelaar dient om voor erkenning in aanmerking te komen:

  • a.

   ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   aangesloten te zijn bij BOVAG en/of RDW erkent te zijn;

  • c.

   bij voorkeur te beschikken over een online-verbinding met de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor het onder meer aanmelden en controleren van kentekens in verband met geldende

   registratieverplichtingen;

  • d.

   te beschikken over een werkplaats voor het repareren van de defecte elektrische bromfietsen/scooters.

 • 4.

  Een detailhandelaar die erkend wil worden dient op verzoek van het college nadere gegevens te overleggen, voor zover dat voor een zorgvuldige beoordeling van het erkenningverzoek nodig wordt geacht.

 • 5.

  De detailhandelaar die erkend wil worden moet bereid zijn met de gemeente Helmond een overeenkomst af te sluiten ter zake van de uitvoering van deze regeling.

 • 6.

  Door of namens het college wordt op het verzoek als bedoeld in het tweede lid binnen vier weken na ontvangst beslist.

Artikel 1.5 Subsidiabele kosten e.d.

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt in verband met de aanschafkosten van een nieuwe elektrische bromfiets of elektrische scooter. Accessoires en additionele kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  De aan aanvrager te verstrekken subsidie voor een elektrische bromfiets/ scooter bedraagt 30% van de aanschafkosten (inclusief BTW) tot een maximum van € 750,00.

 • 3.

  Gedurende de looptijd van deze regeling wordt per aanvrager maximaal éénmaal subsidie verstrekt.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Het moment van aanvraag

In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kunnen subsidieaanvragen gedurende de gehele subsidiabele periode bij het college worden ingediend.

Artikel 2.2 Subsidiabele periode, subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  De subsidiabele periode begint op 27 november 2011 en eindigt op 27 november 2012.

 • 2.

  Voor de subsidiabele periode ingevolge deze regeling geldt een subsidieplafond van € 30.000,--.

 • 3.

  De ingevolge deze regeling beschikbare subsidie wordt verdeeld in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat, indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet

  bestuursrecht gelegenheid tot aanvulling van de aanvraag heeft gekregen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

Artikel 2.3 Formele vereisten subsidieaanvraag

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een aanvraag te worden ingediend:

  • a.

   voor 27 november 2012;

  • b.

   bij voorkeur voorafgaand aan de aanschaf van de elektrische bromfiets / scooter doch uiterlijk binnen twee weken na de verkoopdatum die op de factuur vermeld staat;

  • c.

   door middel van een standaard formulier, dat bij de (deelnemende) erkende detailhandelaren beschikbaar is en te downloaden op www.helmond.nl en 

  • d.

   ondertekend te worden door de aanvrager (of, ingeval deze minderjarig is, diens wettelijk vertegenwoordiger).

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt tenminste gevoegd een kopie van:

  • a.

   een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • b.

   een geldig, niet ingevorderd, rijbewijs van de aanvrager voor het besturen van een elektrische bromfiets/ scooter (minimaal AM);

  • c.

   een kopie van de koopovereenkomst, waaruit de specificaties (soort/merk elektrische bromfiets/scooter, prijs, kenteken e.d. en type accu, lithium ion, siliciumaccu of loodaccu) voldoende blijken,

   en/of een kopie van de factuur.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.5 ASV Helmond 2009 kan op basis van deze regeling subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 1.2 van deze regeling;

 • b.

  de detailhandelaar die de elektrische bromfiets / scooter levert niet door het college is erkend;

 • c.

  niet voldaan is aan de formele vereisten als bedoeld in artikel 2.3 van deze regeling;

 • d.

  de aanvraag buiten de subsidiabele periode is ingediend;

 • e.

  door verstrekking het subsidieplafond wordt of dreigt te worden overschreden of

 • f.

  er eerder subsidie is verleend op basis van deze regeling;

Artikel 2.5 Beslistermijn, aard besluitvorming en uitbetaling subsidie

 • 1.

  Op de aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de aanschaf van een elektrische bromfiets / scooter wordt door of namens het college beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, derde lid. Deze termijn kan met ten hoogste zes weken worden verlengd.

 • 2.

  Het verleningbesluit geldt tevens als vaststellingsbesluit van de subsidie.

Artikel 2.6 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Toekenning van de subsidie geschiedt op voorwaarde dat de elektrische bromfiets / scooter niet wordt vervreemd binnen een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst vermelde dag van aankoop.

 • 2.

  De aanvrager verstrekt in verband met het bepaalde in het eerste lid op verzoek van het college na afloop van die periode een kopie van het kenteken- en verzekeringsbewijs. Ingeval de tenaamstelling gedurende die periode blijkt te zijn gewijzigd of de gevraagde gegevens niet (volledig of tijdig) worden verstrekt, kan de subsidie onder intrekking van de beslissing worden teruggevorderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 27 november 2011.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot 27 november 2012.

Besloten in de vergadering van 15 november 2011.

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

25 november 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Toelichting

Artikelsgewijs

Artikel 1.1

In de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009 staan diverse begrippen omschreven. In de onderhavige regeling worden deze aangevuld met een aantal specifieke begrippen.

Deze regeling heeft betrekking op bromfietsen en scooters. De Wegenverkeerswet (WVW) hanteert het begrip “bromfiets”. In artikel 1, eerste lid onder e WVW treft men de volgende definitie aan:

 • a.

  motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan

  45 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een

  elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een

  gehandicaptenvoertuig;

 • b.

  motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan

  45 km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, uitgerust met:

  • 1.

   een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

  • 2.

   een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW

   voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

  • 3.

   een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; dan wel

 • c.

  motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een door de constructie

  bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg,

  de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met:

  • 1.

   een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3,

  • 2.

   een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW

   voor andere dan onder 1° genoemde motoren, of

  • 3.

   een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW.

In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid.

Onder de definitie van bromfiets vallen dus bijvoorbeeld snorfietsen en bromscooters, maar ook brommobielen en fietsen met hulpmotor van minder dan 50cc. Omdat deze subsidieregeling alleen van toepassing is op bepaalde tweewielers, is gekozen voor de omschrijving in artikel 1, eerste lid sub e onder a van de Wegenverkeerswet. De aanschaf van andere voertuigen, zoals een Segway of elektrische step, zijn niet subsidiabel. Dat geldt ook voor de fietsen met hulpmotor, in de Wegenverkeerswet omschreven als “fietsen met trapondersteuning: fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen”. De regeling is – gelet op de hier gekozen definiëring en aansluiting zoekend bij het dagelijks spraakgebruik – uitsluitend van toepassing op bromfietsen en (brom)scooters.

De overige begrippen in deze regeling behoeven geen nader toelichting.

Artikel 1.2

In dit artikel is onder meer het doel van de regeling vastgelegd. Het gaat om subsidies ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteiten het verminderen van de geluidhinder door bromfietsen en scooters in Helmond. De regeling is bedoeld om het gebruik van elektrische bromfietsen en scooters in Helmond te stimuleren.

Artikel 1.4

Er geldt een eenvoudige erkenningsregeling voor detailhandelaren. Voor de subsidiëring van de aanschaf van elektrische bromfietsen/scooters geldt dat het om een betrouwbare onderneming moet gaan, die voldoende waarborgen biedt voor de levering van deugdelijke producten. Dat kan blijken uit het feit, dat de detailhandelaar bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven en BOVAG-dealer is.

Verder geldt als voorwaarde, dat de detailhandelaar beschikt over een online-verbinding met de Rijksdienst voor het wegverkeer in verband met tenaamstelling of doorhaling van kentekens, zodat aanschaf gepaard gaat met een deugdelijke registratie bij de RDW.

De onderneming, die erkend wil worden, verzoekt dit door retourzending van een antwoordformulier dat hij namens het college heeft ontvangen.

Erkenning vindt alleen plaats als de detailhandelaar bereid is aan deze voorwaarden te voldoen.

Artikel 1.5

De regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe elektrische bromfietsen/scooters. De aanvrager kan 30% van de aanschafkosten, met een maximum van € 750,-- vergoed krijgen. Het betreft alleen de aanschafkosten van de bromfiets/scooter, niet van andere met de aanschaf samenhangende zaken zoals additionele kosten (denk aan verzekering, rijklaarmaken, de afleverkosten, verwijderingsbijdrage, kentekenleges en aanvraag kentekenwijs) en accessoires (denk aan slot, helm, winscherm, spiegels, etc.)

Verder kan een aanvrager niet onbeperkt profiteren van de subsidieregeling. Gedurende de subsidieperiode kan de betreffende ingezetene van Helmond maximaal één nieuwe elektrische bromfiets/scooter aanschaffen.

Artikel 2.2

Er is een totaal bedrag van € 30.000,-- beschikbaar voor de periode vanaf de inwerkingtreding van deze regeling tot 27 november 2012. Verdeeld wordt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Wanneer het plafond bereikt is of met de aanvraag het budget dreigt te worden overschreden, wordt de subsidie (geheel of gedeeltelijk) geweigerd (zie artikel 2.4).

Artikelen 2.3 t/m 2.5

De regeling kent twee stappen voor subsidiëring van de aanschafkosten van een elektrische bromfiets/scooter:

 • -

  aanvraag van de subsidie (door aanvrager) en

 • -

  de beslissing op de aanvraag (bevoegdheid college)

De aanvraag

De aanvrager is verplicht gebruik te maken van een standaard aanvraagformulier. Is de aanvrager minderjarig, dan moet de wettelijke vertegenwoordiger (onder vermelding van personalia) de aanvraag ondertekenen. Verdere algemene vereisten, waaraan een aanvrager moet voldoen: minimaal 16 jaar oud en ingezetene van de gemeente Helmond.

Daarnaast moeten enkele bewijzen/bescheiden in kopie worden bijgevoegd. Welke stukken er voor welke premie meegestuurd moeten worden, staat in artikel 2.3. Deze informatie is nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen. Mocht deze onvoldoende blijken, dan kan het college nadere informatie vragen.

Wil iemand met subsidie een elektrische bromfiets/scooter kopen, dan kan het betreffende aanvraagformulier bij de deelnemende / erkende detailhandelaar worden ingevuld en verstuurd naar de gemeente Helmond. Ook kunnen de formulieren worden aangevraagd of worden gedownload via www.helmond.nl. Een actuele lijst van erkende detailhandelaar is te vinden op de gemeentelijke website www.helmond.nl.

Na invulling en ondertekening (eventueel door de wettelijk vertegenwoordiger), laat men het formulier ondertekenen door de gekozen (erkende) detailhandelaar. Vervolgens wordt het formulier met de benodigde kopieën van de eerdergenoemde bescheiden door de aanvrager of het betreffende bedrijf naar het op het formulier vermelde adres gezonden.

Belangrijk bij aanschaf van een elektrische bromfiets/scooter is, dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Het verdient de voorkeur dit te doen vóór dat de bromfiets/scooter wordt gekocht. In dat geval is de kans groot dat er definitief uitsluitsel komt omtrent de subsidietoekenning gedurende de levertijd van een bromfiets/scooter. Gaat het bijvoorbeeld om de verkoop van een bromfiets/scooter die op voorraad is, dan kan de aanvraag tot uiterlijk twee weken na de verkoopdatum, als blijkend uit de factuur, worden ingediend. Vraagt men de subsidie na de aanschaf aan, dan wordt deze per definitie geweigerd.

Artikel 2.6

Belangrijk is ook, dat een met subsidie gekochte elektrisch bromfiets/scooter tenminste een jaar in eigendom en bezit van de koper moet blijven. Om oneigenlijk gebruik van de subsidieregeling tegen te gaan, dient de tenaamstelling op het kenteken- en verzekeringsbewijs gedurende tenminste één jaar ongewijzigd te blijven. Wordt de elektrische bromfiets/scooter binnen het jaar vervreemd, dan wordt de subsidie bij de aanvrager teruggevorderd. Dit wordt gecontroleerd doordat na een jaar een kopie van het kenteken- en verzekeringsbewijs naar de gemeente moet worden opgestuurd. Worden deze gegevens niet, niet volledig of niet op tijd verstrekt, dan volgt eveneens terugvordering van de subsidie.