Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Nadere regels subsidie aanschaf elektrische auto's veelrijders Helmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie aanschaf elektrische auto's veelrijders Helmond 2012
CiteertitelNadere regels subsidie aanschaf elektrische auto's veelrijders Helmond 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Helmond 2009, art. 1.5, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201231-12-2013nieuwe regeling

03-07-2012

Gemeenteblad, 2012, 54

Collegebesluit, 2012, 1208362

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIE AANSCHAF ELEKTRISCHE AUTO’S VEELRIJDERS HELMOND 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie aanschaf elektrische auto’s veelrijders Helmond 2012.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  aanvrager: een rechtspersoon gehuisvest in de gemeente Helmond.

 • c.

  bedrijfsmatig gebruik: het gebruik van de elektrische auto ten behoeve van de primaire economische activiteiten die de subsidieontvanger uitvoert;

 • d.

  bestelauto: voertuig van de voertuigcategorie N1 met vier of meer wielen, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker, kampeerauto of een vierwielige bromfiets, gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid waarbij in ieder geval als bestelauto wordt aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen met een technisch toegestane maximummassa tot 3.500 kg met een carrosserie geïntegreerde cabine, zoals bedoeld in de Regeling voertuigen;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • f.

  concern: een economische eenheid waarin rechtspersonen onder centrale leiding organisatorisch zijn verbonden en waarbij de eenheid is gericht op een duurzame deelneming aan het economisch verkeer;

 • g.

  de-minimis-verklaring: de verklaring van de aanvrager dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren minder dan € 200.000 aan subsidies of andere voordelen van overheden heeft ontvangen, zoals bepaald in de Verordening (EG) 1998/2006, L379/5, betreffende de-minimissteun;

 • h.

  elektrische auto: een equivalent van een personen-, bestelauto of een vrachtauto met vier of meer wielen die minimaal 60 kilometer volledig elektrisch wordt aangedreven;

 • i.

  groepsvrijstellingsverordening: verordening nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (PBEU L 214/3); j. grote onderneming: een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is;

 • k.

  kleine onderneming: een onderneming met minder dan 50 werknemers, een jaaromzet en/of een jaarlijks balanstotaal van minder dan € 10 miljoen, zoals bepaald in bijlage I van de

  groepsvrijstellingsverordening;

 • l.

  middelgrote onderneming: een onderneming met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van minder dan € 43 miljoen, zoals bepaald in

  bijlage I van de Groepsvrijstellingsverordening;

 • m.

  onderneming: een rechtspersoon die een economische activiteit uitvoert ongeacht de wijze van financiering of de rechtsvorm;

 • n.

  personenauto: in ieder geval een voertuig met vier wielen of meer van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 of M2, zoals bedoeld in de Regeling voertuigen, niet zijnde een

  gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid zoals bedoeld in de Regeling voertuigen;

 • o.

  regeling voertuigen: Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994;

 • p.

  taxi: een personenauto met vier wielen of meer van de voertuigcategorie M met de voertuigclassificatie M1 zoals bedoeld in de Regeling Voertuigen, die ingericht is voor het vervoer tegen betaling van ten hoogste acht personen in de gemeente, zoals bedoeld in de Wet personenvervoer 2000, dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een taxi is en waarvoor een taxi-vergunning is afgegeven;

 • q.

  vaste standplaats: een fysieke plaats in de gemeente waar de elektrische auto’s mede op basis van verleende vergunningen 24 uur per dag mogen staan;

 • r.

  vrachtauto: een gemotoriseerd voertuig met vier of meer wielen van de voertuigcategorie N met de voertuigclassificatie N2, zoals bedoeld in de Regeling voertuigen, niet zijnde een motorrijtuig met

  beperkte snelheid, landbouw- of bosbouwtrekker, kampeerauto of een vierwielige bromfiets dat uitsluitend of hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen met een

  toegestane maximummassa van niet meer dan 12.000 kilogram.

Artikel 1.2 Reikwijdte en doelstelling

 • 1.

  Voor subsidie op basis van deze regeling komen uitsluitend aanvragers als bedoeld in artikel 1, onder b, van deze regeling in aanmerking.

 • 2.

  Met deze regeling wordt beoogd het stimuleren van de aanschaf en gebruik van (schone) elektrische auto’s als bedoeld in artikel 1, onder h, ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Helmond.

 • 3.

  Subsidie kan worden verstrek ten behoeve van:

  • a.

   de aanschaf van nieuwe elektrische personen-, bestel-, vrachtauto’s of taxi’s ter vervanging van auto’s met een conventionele brandstofaandrijving en die voor de primaire bedrijfsactiviteiten van de subsidieaanvrager in de gemeente worden ingezet. Accessoires en additionele kosten komen niet voor subsidie in aanmerking;

  • b.

   de ombouw van een conventionele brandstofauto naar een elektrische auto en voor zover het gaat om bestelauto’s en vrachtauto’s waarbij de omgebouwde elektrische auto voor de primaire bedrijfsactiviteiten van de subsidieaanvrager in de gemeente Helmond worden ingezet.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

De ASV Helmond 2009 is van toepassing op deze regeling behoudens het bepaalde in de artikelen:

- 2.1, eerste en tweede lid, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2;

- 3.1 en 3.2, eerste lid, van hoofdstuk 3.

Artikel 1.4 Criteria met betrekking tot de elektrische auto

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient:

  • a.

   de elektrische auto’s waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn aan te merken als een personen-, bestel-, vrachtauto of een taxi;

  • b.

   de elektrische auto te voldoen aan alle vereisten die ook aan een vergelijkbare auto met een dieselof benzine motor worden gesteld;

  • c.

   de elektrische auto ingezet te worden binnen de gemeente voor de primaire bedrijfsactiviteiten van de subsidieaanvrager of de gebruiker van de elektrische auto;

  • d.

   de elektrische auto minimaal 60 kilometer volledig elektrisch te kunnen worden aangedreven volgensde NEDC meetmethodiek;

  • e.

   de elektrische auto vier of meer wielen te hebben en;

  • f.

   de elektrische auto een topsnelheid te hebben van ten minste 75 kilometer per uur.

 • 2.

  Een elektrische auto is als nieuw aan te merken als voldaan is aan alle van de volgende criteria:

  • a.

   voor de auto is niet eerder een kentekenbewijs afgegeven;

  • b.

   de auto is niet eerder geregistreerd geweest om gebruikt te worden op de openbare weg en

  • c.

   de subsidieaanvrager is de eerste eigenaar van de elektrische auto is. Aan dit criterium wordt voldaan als de datum van eerste toelating overeenkomt met de datum van eerste tenaamstelling zoals opgenomen op het kentekenbewijs. De subsidieaanvrager is niet aan te merken als de eerste eigenaar als de elektrische auto al eerder binnen het concern waar de subsidieaanvrager toe behoort is aangeschaft.

 • 3.

  Het college kan subsidie verstrekken voor een om te bouwen bestel- of vrachtauto naar een elektrische auto, als in aanvulling op de criteria zoals gesteld in lid 1, voldaan is aan alle van de volgende criteria:

  • a.

   de om te bouwen auto en de omgebouwde auto zijn een bestel- of vrachtauto;

  • b.

   de subsidieaanvrager heeft de bestel- of vrachtauto voorafgaand aan het moment van het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening een aaneengesloten periode van 2 (zegge: twee) jaar in eigendom;

  • c.

   de auto die wordt omgebouwd wordt door een conventionele brandstofmotor aangedreven en;

  • d.

   er is voor de om te bouwen auto geen nieuw aan te schaffen elektrisch model op de markt.

Artikel 1.5 Criteria voor de aanvrager als veelrijder

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan ondernemingen die met de elektrische auto veel zakelijke kilometers in de gemeente rijden.

 • 2.

  De subsidieaanvrager gebruikt de elektrische auto voor de uitvoering van de primaire bedrijfsactiviteiten in de gemeente.

Artikel 1.6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidiabele kosten bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto of bij ombouw van een conventionele auto naar een elektrische auto zijn 50% van de extra kosten die nodig zijn voor het aanschaffen en onderhouden van een elektrisch auto ten opzichte van het aanschaffen en onderhouden van een vergelijkbare conventionele auto.

 • 2.

  De in het eerste lid gestelde kosten dienen te worden verminderd met eventueel te ontvangen belastingvoordelen (zoals Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en/of Variabele Afschrijving

  MILieuinvesteringen (VAMIL)) en andere premies die zijn verstrekt voor de aanschaf van het voertuig.

 • 3.

  Voor de ombouw van een elektrische auto komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   loonkosten van derden, niet zijnde de subsidieaanvrager of een onderneming die binnen het concern van de subsidieaanvrager valt;

  • b.

   loonkosten van de subsidieaanvrager, personen die een arbeidsovereenkomst met de subsidieaanvrager hebben tot een maximum van € 1.500,-. Tot de kosten die de subsidieaanvrager

   maakt worden ook gerekend de kosten die worden gemaakt door andere concernonderdelen waar de subsidieaanvrager toe behoort;

  • c.

   kosten voor de onderdelen en het materiaal.

 • 4.

  Gedurende de looptijd van deze regeling wordt per aanvrager maximaal één maal subsidie verstrekt.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Moment van de aanvraag

1.In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kunnen subsidieaanvragen gedurende de gehele subsidiabele periode bij het college worden ingediend.

Artikel 2.2 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Voor de subsidiabele periode ingevolge deze regeling geldt een subsidieplafond van € 50.000,--. Het college stelt jaarlijks afzonderlijke subsidieplafonds vast voor de volgende categorieën.

 • 2.

  Het college kan besluiten om het subsidieplafond van de ene categorie over te hevelen naar een andere categorie:

  • a.

   personenauto’s die niet zijn aan te merken als taxi’s, taxi’s en bestelauto’s;

  • b.

   vrachtauto’s.

 • 3.

  Voor zover aanvragen een gelijke ontvangstdatum hebben en gezamenlijk het subsidieplafond overschrijden, geniet bij de verdeling van het beschikbare bedrag die activiteit voorrang die het meest

  overeenkomt met het doel van deze regeling.

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks de maximale subsidiebedragen per categorie auto vast. Het maximale subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de datum van aanschaf of daadwerkelijk ombouw van de elektrische auto, waarbij de volgende criteria gelden:

  • a.

   voor het bepalen van de datum van aanschaf geldt de datum zoals die is vermeld op het afgegeven kentekenbewijs;

  • b.

   voor het bepalen van de daadwerkelijke datum van de ombouw geldt de datum waarop door de rijksdienst voor wegverkeer een nieuw kentekenbewijs is afgegeven voor de omgebouwde auto.

 • 2.

  Voor zover de subsidieaanvrager geen de-minimisverklaring kan overleggen wordt de subsidie beperkt tot het percentage van de kosten zoals door het college is vastgesteld.

Artikel 2.4 Algemene voorwaarden

Voor de aanvrager gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager schaft de elektrische auto’s aan of bouwt de elektrische auto om binnen een half jaar na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening;

 • 2.

  De aanvrager meldt onverwijld aan de gemeente als blijkt dat de aanvrager de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geheel of gedeeltelijk niet binnen de daarvoor gestelde termijn uit kan voeren;

 • 3.

  De aanvrager heeft de elektrische auto minimaal één jaar in eigendom na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening;

 • 4.

  De aanvrager zet de elektrische auto’s minimaal één jaar binnen de gemeente Helmond in voor primaire bedrijfsactiviteiten;

 • 5.

  De aanvrager houdt gedurende twee jaren na aanschaf of ombouw van de elektrische auto steeds op 1 januari en 1 juli de actuele kilometerstand van de betreffende auto bij en overlegt deze gegevens op verzoek voor aan de gemeente.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Naast het bepaalde in artikel 2.5 ASV Helmond 2009 kan op basis van deze regeling subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 1.2 van deze regeling;

 • b.

  niet is voldaan aan de criteria en voorwaarden zoals in deze regeling zijn vastgesteld;

 • c.

  de aanvraag buiten de subsidiabele periode is ingediend;

 • d.

  de subsidieaanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;

 • e.

  door verstrekking het subsidieplafond wordt of dreigt te worden overschreden;

 • f.

  er eerder subsidie is verleend op basis van deze regeling;

 • g.

  als er ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel geldt tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidievaststelling in uiterlijk 8 weken na de aanschaf of ombouw van de elektrische auto(’s).

 • 2.

  Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie overlegt de subsidieontvanger de factuur dan wel facturen van de aangeschafte elektrische auto(’s), de betalingsbewijzen en een kopie van het

  kentekenbewijs.

Artikel 3.2 Beslistermijn en aard besluitvorming

Op de aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de aanschaf van een elektrische auto(’s) wordt door of namens het college beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid. Deze termijn kan met ten hoogste zes weken worden verlengd.

Artikel 3.3 Algemene voorwaarden

Toekenning van de subsidie geschiedt op voorwaarde dat de elektrische auto(’s) niet wordt vervreemd binnen een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst vermelde dag van aankoop.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2013.

Besloten in de vergadering van 3 juli 2012

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

13 juli 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage I bij de Nadere regels aanschaf elektrische auto’s veelrijders Helmond 2012

Subsidieplafonds per categorie (artikel 2.2, eerste lid)

In artikel 2.2, eerste lid is opgenomen dat het college voor een aantal categorieën subsidieplafonds vaststelt. De subsidieplafonds worden als volgt vastgesteld:

 • a.

  Het subsidieplafond voor personenauto’s die niet zijn aan te merken als taxi’s, taxis en besteldauto’s

  bedraagt € 30.000,--.

 • b.

  Het subsidieplafond voor vrachtauto’s bedraagt € 20.000,--.

Maximale subsidiebedragen per aangeschafte of omgebouwde elektrische auto (artikel 2.3, eerste lid)

In artikel 2.3 eerste lid is opgenomen dat het maximale subsidiebedrag afhankelijk is van de aanschaf of de daadwerkelijke ombouw van de elektrische auto. De maximale subsidiebedragen voor elke

elektrische auto bedragen:

 • 1.

  Voor elektrische auto’s die voor 31 december 2012 zijn aangeschaft of omgebouwd:

  • a.

   € 5.000 voor een elektrische personenauto niet zijnde een taxi, taxi of een bestelauto,

  • b.

   € 20.000 voor een elektrische vrachtauto.

 • 2.

  Voor elektrische auto’s die voor 31 december 2013 zijn aangeschaft of omgebouwd:

  • a.

   € 4.000 voor een elektrische personenauto niet zijnde een taxi, taxi of bestelauto,

  • b.

   € 20.000 voor een elektrische vrachtauto.

Maximale subsidiepercentages (artikel 2.3, derde 3)

In artikel 2.3, derde lid is aangegeven dat voor zover de subsidieaanvrager geen de-minimisverklaring

kan overleggen de subsidie wordt beperkt tot het percentage van de kosten zoals door het

college is vastgesteld. Hieronder staan de percentages die gelden:

 • -

  50% van de subsidiabele kosten als de subsidieaanvrager een grote onderneming is,

 • -

  60% van de subsidiabele kosten als de subsidieaanvrager een middelgrote onderneming is,

 • -

  70% van de subsidiabele kosten als de subsidieaanvrager een kleine onderneming is.

Toelichting

Algemeen

In het document “Visie op de toekomst van Elektrisch Vervoer in Helmond” (vastgesteld 19 april 2011) zijn de ambities van de gemeente Helmond ten aanzien van EV vastgelegd. Deze visie is richtinggevend voor de invoering van EV in de gemeente Helmond. Om de ambities succesvol tot uitvoering te brengen is een integrale aanpak nodig en afstemming op regionaal, provinciaal en (inter)nationaal niveau.

Aansluitend is een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld (vastgesteld 15 november 2011). Dit is een uitwerking van de “Visie op de toekomst van Elektrisch Vervoer in Helmond”. Het benoemt de maatregelen die de gemeente neemt om het stimuleren van EV vorm te geven. Het programma behelst de periode 2010-2014.

 

Eén van de uitwerkingen hiervan is een nieuwe subsidieregeling voor de aanschaf van elektrisch vervoer, waarbij de subsidie vooral gericht is op veelrijders. Veelrijders die in de gemeente bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren maken met hun conventionele brandstofauto’s immers veel ‘vieze’ kilometers en door de subsidieregeling hierop te richten kan een groot effect worden bereikt. De strategie is daarbij om zakelijke veelrijders die in lichte voertuigen rijden (personenauto’s en

bestelauto’s) te stimuleren elektrisch te gaan rijden. Bij elektrisch vervoer is de verwachting dat de komende jaren veel nieuwe voertuigen op de markt komen en dat de aanschafprijs zal dalen. Het nadeel blijft echter de beperkte actieradius van de auto’s en de relatief hoge investeringslast. De inzet van de subsidieregeling is gericht om de aanschafprijs van elektrische auto’s te verlagen waarbij de doelgroep bestaat uit veelrijders, zoals taxi’s, zakelijke rijders en bestelvoertuigen. Om veelrijders te stimuleren om elektrische auto’s in de gemeente te gaan gebruiken is deze subsidieregeling opgesteld. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf en de ombouw van elektrische auto’s door ondernemingen die voor de uitvoering van hun primaire bedrijfsactiviteiten veel zakelijke kilometers in de gemeente maken.

Staatssteun

Op grond van deze nadere regels kan subsidie worden verstrekt aan ondernemingen. De subsidie die wordt verstrekt voldoet aan de formele criteria voor staatssteun en de subsidie is dus aan te merken als staatssteun (artikel 107 lid 1 VWEU). Om staatssteun te kunnen geven moet worden voldaan aan de regels en voorwaarden die door de Europese Commissie zijn gesteld. De gemeente maakt bij deze nadere regels gebruik van twee mogelijkheden binnen het staatssteunregime, te weten de ‘de-minimussteun’ en het ‘Milieusteunkader’.

De-minimissteun

Er is steun mogelijk als de subsidieontvanger kan verklaren dat de subsidieontvanger in de afgelopen drie belastingjaren in totaal minder dan € 200.000 aan subsidies heeft ontvangen. Hiervoor moet de zogenoemde de-minimisverklaring worden overgelegd. Het gaat dan om alle subsidies die de onderneming binnen het hele concern heeft gekregen. Voor ondernemingen die in het wegvervoer actief zijn geldt een grens van € 100.000.

Milieusteunkader

In het zogenoemde Milieusteunkader (Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (PBEU 2008/C 83/01) heeft de Europese Commissie voor een aantal categorieën bepaald dat steun geoorloofd is en niet aan de Europese Commissie ter goedkeuring hoeft te worden voorgelegd. Voor zover aanvragers geen ‘de-minimisverklaring’ kunnen overleggen (zie hierboven) kan de subsidie op grond van het milieusteunkader worden verleend. Op grond hiervan is subsidie mogelijk voor de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen die verder gaan dan de Europese milieunormen die voor vervoermiddelen gelden en voor het vervangen van het wagenpark. Het is dan mogelijk subsidie te verlenen voor de extra kosten die, ten opzichte van vergelijkbare benzine- of dieselauto’s nodig zijn om elektrische auto’s aan te schaffen. De maximale subsidie bedraagt 50% van die extra investeringskosten voor grote ondernemingen, 60% voor middelgrote ondernemingen en 70% voor kleine ondernemingen. De subsidie moet dan wel een stimulerend effect hebben en mag niet worden verleend als de elektrische auto’s al zijn aangeschaft voordat een subsidieaanvraag is ingediend. Daarnaast moet de subsidie leiden tot een wezenlijke toename van de milieuvriendelijke activiteiten. Conform de voorwaarden van het Milieusteunkader is deze nadere regels ter goedkeuring

voorgelegd aan de Europese Commissie.

Artikelsgewijs

Artikel 1.1 Algemene bepalingen

De definities van de personen-, bestel- en vrachtauto’s zijn ontleend aan de ‘Regeling voertuigen’. Deze regeling sluit aan bij de voertuigcategorie die in de ‘Regeling voertuigen’ zijn opgenomen. In de ‘Regeling voertuigen’ zijn de eisen voor voertuigen van de voertuigclassificatie in een tabel opgenomen. Deze eisen worden van toepassing voor elektrische auto’s gesteld. De regeling is bedoeld voor een aantal categorieën auto’s:

 • 1.

  Personenauto’s voor het vervoer van minder dan acht personen (voertuigclassificatie M1),

 • 2.

  Personenauto’s voor het vervoer van meer dan acht personen (voertuigclassificatie M2),

 • 3.

  Bestelauto’s (voertuigclassificatie N1),

 • 4.

  Taxi’s en,

 • 5.

  Vrachtauto’s (voertuigclassificatie N2).

 

Bij het begrip onderneming is aansluiting gezocht bij het begrip rechtspersonen onder 1.F. van de ASV Helmond 2009.

 

Het onderscheid is van belang, omdat in deze subsidieregeling een maximale hoogte van de subsidiebedragen en een subsidieplafond per categorie auto is vastgesteld. Voor een taxi is een aparte definitie opgenomen. Het gaat om een personenauto die is ingericht voor het vervoer tegen betaling van personen en ten behoeve waarvan een vergunning is afgegeven. Uit de definitie komt naar voren dat de taxi moet zijn ingericht voor het vervoer van personen tegen betaling. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de meter die is geïnstalleerd. Ook kan het blijken uit het ‘taxi-daklicht’ dat is geplaatst op het de auto. Daarnaast is opgenomen dat er ten behoeve van de taxi een vergunning is afgegeven en dat de taxi in de gemeente wordt ingezet. Kern van deze nadere regels is dat de subsidie alleen bedoeld is voor elektrische auto’s die bedrijfsmatig worden ingezet. Dit betekent dat de auto’s alleen mogen worden gebruikt ten behoeve van de primaire economische activiteiten die door de onderneming worden uitgevoerd. Het bedrijfsmatig gebruik is in een definitie opgenomen.

 

Het begrip concern is niet wettelijk bepaald. Vandaar dat er in deze nadere regels een definitie van is opgenomen. De centrale leiding is een kernbegrip bij een concern. In hoeverre hier sprake van is kan worden bepaald aan de hand van de volgende factoren:

 • -

  de centrale leiding heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van

  andere ondernemingen;

 • -

  de centrale leiding heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of

  toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;

 • -

  de centrale leiding heeft een directe of indirecte overheersende invloed.

 

In de definitie van de elektrische auto is opgenomen dat de elektrische auto een equivalent moet zijn van een ‘conventionele’ auto. De reden hiervoor is dat de gemeente wil aantonen dat de elektrische auto een volwaardig alternatief is. Uit het kentekenbewijs moet blijken dat de dezelfde eisen moeten worden gesteld aan een elektrische auto dan aan een ‘conventionele’ auto.

 

Uit bijlage I van de Groepsvrijstellingsverordening is op te maken dat van een grote onderneming sprake is bij minimaal 250 werknemers, bij een jaaromzet van minimaal € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van minimaal € 43 miljoen. Deze definities zijn overgenomen.

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening Helmond

De Algemene subsidieverordening Helmond 2009 (ASV) is te vinden op:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Helmond/60358/60358_2.html.

 

De ASV Helmond 2009 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

De subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt, zijn aan te merken als ‘incidentele subsidies’, zoals bedoeld in artikel 1:1 onder h. van de ASV Helmond 2009.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Lid 1:

Het college verleent alleen subsidie ten behoeve van ondernemingen bij de uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten in de gemeente. In de gemeente betekent in dit geval dat het aantal gereden kilometers voor minimaal 60% binnen de grenzen van de gemeente zullen worden verreden.

Deze nadere regels is niet bedoeld voor subsidieverlening ten behoeve van particuliere doeleinden of personeelsgebonden leaseauto’s. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s. De subsidie is echter wel beperkt tot personen-, bestel- en vrachtauto’s.

 

Lid 2:

Daarnaast is subsidie mogelijk voor de ombouw van een conventionele brandstofauto naar een elektrische auto. Deze categorie staat alleen open voor bestel- en vrachtauto’s.

Artikel 1.4 Criteria met betrekking tot het voertuig

Lid 1:

Er is een criterium opgenomen dat de elektrische auto aan alle vereisten voldoet, die ook aan een conventionele auto worden gesteld. Er is daarom opgenomen dat de elektrische auto aan vergelijkbare criteria moet voldoen dan andere auto’s die met een benzine- of een dieselmotor rijden. Het moet bijvoorbeeld gaan om auto’s die op grond van het kentekenbewijs ook op de openbare weg mogen rijden. Op deze manier kan de gemeente laten zien dat de elektrische auto een volwaardig alternatief is voor een conventionele auto. In dit artikel is opgenomen dat de ondernemingen de elektrische auto’s dienen in te zetten voor hun bedrijfsmatige activiteiten binnen de gemeente.

Het criterium van het bedrijfsmatig gebruik is opgenomen, omdat op deze manier kan worden gewaarborgd dat elektrische kilometers worden vervangen door ‘vieze’ kilometers. Een elektrische auto wordt alleen bedrijfsmatig ingezet als dat voor de onderneming uit kan. De onderneming zal geen elektrische auto aanschaffen als de ondernemer al voldoende andere auto’s heeft. De elektrische auto’s die via deze nadere regels worden ingezet zullen dus nooit extra autokilometers in de stad veroorzaken.

 

Er is expliciet opgenomen dat de elektrische auto minimaal 60 kilometer volledig elektrisch moeten word aangedreven. Ook deze bepaling is opgenomen om te zorgen dat alleen auto’s worden gesubsidieerd die een redelijk alternatief vormen. De grens van 60 kilometer is gebaseerd op het bereik van de all electric range (AER) en de lengte van de gemiddelde ritten.

 

Lid 2:

Er is subsidie mogelijk voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s. Subsidie voor tweedehands auto’s is dus niet mogelijk. IN dit lid wordt een aantal criteria geformuleerd op grond waarvan kan worden aangetoond dat het daadwerkelijk om een nieuwe elektrische auto gaat. Als de elektrische auto in concernverband wordt doorverkocht dan is dat niet aan te merken als een nieuwe auto. Bepalend is of voor de auto niet eerder een kentekenbewijs is afgegeven of niet eerder op de openbare weg is gebruikt.

 

Lid 3:

In dit lid is bepaald dat er alleen subsidie mogelijk is als de elektrische auto een conventionele brandstofauto vervangt. Alleen bij vervanging van een conventionele brandstofauto worden er immers ‘vieze’ kilometers vervangen door schone. In dit lid is een aantal criteria opgenomen om te bepalen of sprake is van vervanging van een conventionele brandstofauto. Als het gaat om een nieuwe elektrische bestel- of vrachtauto dan wordt aangenomen dat er inderdaad sprake is van vervanging van een conventionele brandstof. Dergelijke auto’s rijden conventioneel immers altijd op conventionele brandstof. Bij de aanschaf van een elektrische personenauto ligt er een zwaardere bewijslast voor de aanvrager. Dit moet dan aantonen dat er daadwerkelijk een conventionele brandstofauto wordt vervangen.

 

Lid 4:

In dit lid zijn nadere voorwaarden opgenomen voor de ombouw. Belangrijk hierbij is dat de omgebouwde auto een conventionele brandstofauto is. Verder moet de auto minimaal twee jaar in eigendom zijn geweest. Bovendien zal het college geen subsidie verstrekken voor de ombouw als er een elektrisch model op de markt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestelauto als de Renault Kangoo.

Artikel 1.5 Criteria voor de aanvrager als veelrijder

Lid 1:

In dit artikel is geregeld dat de subsidieaanvrager een veelrijder moet zijn. Het gaat dan om een onderneming die voor de uitvoering van de primaire bedrijfsactiviteiten veel zakelijke kilometers in de gemeente gaat rijden met de elektrische auto. Er sprake van een veelrijder als de subsidie is bedoeld voor een bestel- of vrachtauto. Daarnaast wordt aangenomen dat er sprake is van ene veelrijder als de primaire bedrijfsactiviteiten zijn ogenomen op een lijst die door het College is vastgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een taxi of een koeriersdienst. De lijst is tot stand gekomen aan de hand van de statistische indeling van het Centraal Bureau van de Statistiek volgens de SBI. Het belangrijkste criterium voor het samenstellen van de lijst is dat op voorhand zeer aannemelijk is dat er in deze categorieën veel met auto’s gereden wordt. De voorwaarde is uiteraard wel dat de elektrische auto waarvoor subsidie wordt aangevraagd wel voor deze bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt. Als de bedrijfsactiviteit niet op de lijst voorkomt wil dat nog niet zeggen dat er geen subsidie mogelijk is. De subsidieaanvrager moet dan zelf aantonen dat de subsidieaanvrager de elektrische auto veel gaat gebruiken in de stad. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een rittenadministratie.

 

Lid 2:

In het bijzonder is deze nadere regels bedoeld voor ondernemers die binnen de gemeente veel zakelijke kilometers rijden, voor de uitvoering van hun primaire bedrijfsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld taxiritten en goederendistributie. De gemeente geeft in dit lid aan deze zakelijk elektrisch gereden kilometers binnen de gestelde kaders van deze nadere regels te kunnen subsidiëren. De subsidie is in de eerste plaats bedoeld voor ondernemingen die in de stad zijn gevestigd en in de gemeente de primaire bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Hiermee wordt gewaarborgd dat de elektrische auto’s ook in de stad gaan rijden. De ondernemer zal immers niet snel buiten de gemeente gaan rijden als dat bedrijfsmatig niet uitkan. Dit brengt een belangrijk uitstralingseffect met zich mee. Het laat zien dat een elektrische auto een volwaardig alternatief is voor een conventionele auto. Ondernemers zijn immers bereid om zelf in elektrische auto’s te investeren. Voor anderen kan dit een reden zijn om ook op een elektrisch auto over te gaan.

 

Er zijn ook andere manieren om aan te tonen dat de subsidieaanvrager de elektrische auto voor bedrijfsmatige activiteiten in de stad gebruikt. Op de vestigingseis voor Helmond kunnen dus uitzonderingen gelden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat sommige veelrijders tot een concern behoren waarbij het wagenpark in een concernonderdeel buiten Helmond is ondergebracht. Deze veelrijders kunnen van de nadere regels gebruik maken als concernonderdelen in Helmond actief zijn. Er

kan dan worden getoetst aan de volgende criteria:

 • -

  de subsidieaanvrager is een rechtspersoon die behoort tot een concern;

 • -

  de subsidieaanvrager heeft statutair en feitelijk ten doel een wagenpark ten behoeve van het concern in

  eigendom te hebben en te exploiteren;

 • -

  het concern is een grote onderneming;

 • -

  tenminste één concernonderdeel, niet zijnde de subsidieaanvrager, is in de gemeente feitelijk gevestigd

  en voert in de gemeente primaire bedrijfsactiviteiten uit;

 • -

  de elektrische auto wordt daadwerkelijk ingezet bij het concernonderdeel dat feitelijk in de gemeente is

  gevestigd.

 

Een andere argumentatie kan gelden voor leasemaatschappijen of verhuur ondernemingen die niet in Helmond zitten, maar wel voor klanten in Helmond elektrische auto’s leasen of verhuren. Ook op deze manier zullen er meer elektrische auto’s in Helmond gaan rijden. De leasemaatschappij of de verhuurder moet dan wel kunnen aantonen dat de elektrische auto’s worden ingezet voor klanten in Helmond. Verder is als eis opgenomen dat de elektrische auto’s voor minimaal één jaar worden geleased of verhuurd. Alleen dan is aannemelijk dat de auto’s ook daadwerkelijk in de stad gaan rijden. De subsidieaanvrager kan aantonen dat de geleasde of gehuurde auto’s in Helmond worden ingezet door bijvoorbeeld overlegging van de contracten met de klanten. De volgende criteria kunnen dan leidend zijn:

 • -

  de subsidieaanvrager is een rechtspersoon;

 • -

  de subsidieaanvrager is een onderneming die de elektrische voertuigen in eigendom heeft of na de

  subsidieverlening gaat krijgen;

 • -

  de subsidieaanvrager heeft statutair en feitelijk ten doel auto’s te leasen of verhuren aan andere

  ondernemingen;

 • -

  de subsidieaanvrager gaat de elektrische auto’s voor minimaal 1 (zegge: één) jaar leasen of verhuren

  aan ondernemingen die feitelijk in de gemeente zijn gevestigd en in de gemeente primaire

  bedrijfsactiviteiten uitvoeren.

 

Een laatste uitzondering op de vestigingseis is dat de subsidieaanvrager kan aantonen dat de elektrische auto zonder twijfel in de gemeente ingezet kan worden. Hiervoor zijn voorwaarden opgenomen zoals een vast standplaats in de gemeente en wordt gekeken naar het volgende:

 • -

  de subsidieaanvrager is een rechtspersoon en een onderneming;

 • -

  de elektrische auto’s wordt zonder twijfel voor primaire bedrijfsactiviteiten van de subsidieaanvrager in

  de gemeente gebruikt gaan worden;

 • -

  de elektrische auto tenminste 1 (zegge: één) jaar in de gemeente een vaste standplaats heeft.

Artikel 1.6 Subsidiabele kosten

In deze nadere regels gaat het om de extra kosten voor het aanschaffen en onderhouden van elektrische auto’s ten opzichte van conventioneel auto’s. De aanvrager zal hiervoor een berekening van de Total Cost of Ownership en Operations (TCO) voor overleggen. Eventueel eerder ontvangen subsidies, premies (bijv. de regeling voor taxi of bestelauto (ministerie van I&M) en belastingteruggaven of -voordelen (MIA/VAMIL) worden in mindering gebracht op de koopprijs voor de berekening van de TCO.

De auto waarmee wordt vergeleken moet in technisch opzicht vergelijkbaar zijn. De bepalingen zijn ontleend aan de staatssteunregels. Het gaat om kosten die uitstijgen boven de kosten van de aanschaf en onderhouden van een conventioneel voertuig.

 

Voor zover de subsidie wordt verleend op grond van de groepsvrijstellingsverordening mogen exploitatiebaten en –lasten niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend. Daarnaast zijn er voorwaarden opgenomen als de gebruiker niet zelf in de elektrische auto gaat investeren, bijvoorbeeld in geval van lease. De kosten die de leasemaatschappij dan maakt komen voor subsidie in aanmerking. Voor de ombouw van een auto is gespecificeerd welke kosten in aanmerking komen. Uit de bepalingen van het artikel volgt dat de volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • -

  kosten voor certificeringen;

 • -

  kosten voor keuringen;

 • -

  kosten die niet direct betrekking hebben op de ombouw van de auto, zoals projectbegeleiding of

  uitvragen van offertes;

 • -

  leges of kosten met betrekking tot het aanvragen van vergunningen of wijziging ervan;

 • -

  kosten voor het aanvragen van het kentekenbewijs, rijklaarmaken, onderhoud;

  te betalen BTW.

Artikel 2.1 Aanvraag

Bij de aanvraag worden in ieder geval de gegevens en bescheiden overlegd, zoals die in het aanvraagformulier zijn opgenomen (art. 2.1, vierde lid van de ASV Helmond 2009).

In het aanvraagformulier kan de gemeente nog nadere gegevens en bescheiden opnemen. Verder kan het zijn dat de gemeente meer informatie nodig heeft om de aanvraag goed te kunnen beoordelen en meer gegevens en bescheiden vraagt. Deze dient de subsidieaanvrager op verzoek te overleggen.

 

Mogelijk moet de subsidieaanvrager een ‘de-minimisverklaring’ overleggen. Een concept hiervan zal bij het aanvraagformulier beschikbaar zijn. Er is opgenomen dat een vergunning moet worden overgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een taxivergunning.

Artikel 2.2 Subsidieplafond en verdeelcriteria

In dit artikel is opgenomen dat er een subsidieplafond geldt van € 50.000,--. Dit betekent dat er geen subsidie meer kan worden verstrekt als er meer dan € 50.000,-- aan subsidies is verstrekt of als de datum van 31 december 2013 is verstreken. Daarnaast stelt het college jaarlijks een apart subsidieplafond voor elke categorie auto weer. Op deze wijze kan het college sturen in de subsidie voor bepaalde categorieën en wordt voorkomen dat er alleen subsidie gaat naar bijvoorbeeld personenauto’s.

Artikel 2.3 Hoogte subsidie

Lid 1:

Wanneer de subsidieaanvrager een de-minimisverklaring kan overleggen dan wordt een vast bedrag aan subsidie gegeven. De hoogte van het bedrag hangt af van het typeauto en het moment van aanschaf of ombouw van de auto. Er is meer subsidie mogelijk bij een eerdere aanschaf of ombouw. De subsidiebedragen zijn opgenomen in een bijlage en worden door het College vastgesteld.

 

Lid 2:

Per subsidieaanvraag geldt een maximum van € 20.000,-. Als de subsidieaanvrager tot een concern behoort dan geldt dit maximum voor het hele concern. Het is dus niet mogelijk subsidie door meerdere project B.V.’s aan te vragen om op die manier een hoger subsidiebedrag te krijgen. In artikel 2.5 is opgenomen dat de subsidie zal worden geweigerd als blijkt dat de aanvrager of het concern waar de aanvrager toe behoort al eerder op grond van deze nadere regels subsidie heeft gekregen.

Lid 3:

Als de subsidieaanvrager geen de-minimisverklaring kan overleggen dan wordt de subsidie beperkt tot een percentage van de subsidiabele kosten. De percentages zijn als bijlage bij de subsidieregeling opgenomen. De reden van deze beperking is opgenomen in de Europese regels over staatssteun.

Artikel 2.4 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

In dit artikel is een aantal verplichtingen opgenomen. Als niet aan deze verplichtingen wordt voldaan kan dat een reden zijn de subsidie te verlagen of in te trekken. De aanvrager moet binnen een half jaar de elektrische auto aanschaffen of ombouwen. Wanneer de aanvrager verwacht dat hij de auto’s niet binnen de termijn die in de subsidiebeschikking is opgenomen gaat aanschaffen, is de aanvrager verplicht dit aan de gemeente te melden. De aanvrager mag de elektrische auto alleen inzetten voor de uitvoering van de primaire bedrijfsmatige activiteiten en niet voor particulier gebruik. Met deze nadere regels wil de gemeente zich met name op ondernemers richten. Verder moet de auto minimaal een jaar in eigendom blijven of door de subsidieaanvrager worden gebruikt. Ook is als verplichting opgenomen dat de aanvrager twee keer per jaar de actuele kilometerstand aan de gemeente moet doorgeven.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

In dit artikel zijn de gronden opgenomen die als basis dienen voor een weigering van de subsidie. De gemeente acht deze gronden van dermate belang dat zij in die gevallen geen subsidie wil verstrekken. Als blijkt bijvoorbeeld dat de auto’s toch voor particulier gebruik ingezet gaan worden. De subsidieaanvrager gebruikt de subsidie niet waarvoor deze uitdrukkelijk is bedoeld. Oftewel er is sprake van oneigenlijk gebruik van de subsidie. Wanneer de subsidieaanvrager de intentie wekt de subsidie voor een ander doeleinde te gebruiken dan waarvoor de subsidie is bedoeld, namelijk anders dan voor bedrijfsmatige activiteiten, dan kan de subsidie worden geweigerd.

Artikel 3.1 Subsidievaststelling

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling moeten documenten worden overgelegd waaruit blijkt dat de kosten voor het aanschaffen van de elektrische auto’s zijn gemaakt. De grondslag hiervan ligt al vast in de ASV Helmond 2009. De gemeente wil hiermee voorkomen dat subsidie wordt verstrekt aan activiteiten waarvoor geen toestemming van het bevoegde gezag is gegeven. Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie overlegt de subsidieontvanger in ieder geval de facturen van de gemaakte kosten.

Artikel 3.3 Algemene voorwaarden

De aanvrager verstrekt in verband met het bepaalde in het eerste lid op verzoek van het college na afloop van die periode een kopie van het kenteken- en verzekeringsbewijs. Ingeval de tenaamstelling gedurende die periode blijkt te zijn gewijzigd of de gevraagde gegevens niet (volledig of tijdig) worden verstrekt, kan de subsidie onder intrekking van de beslissing worden teruggevorderd.

 

Hogere regelgeving geeft aan dat het in die gevallen mogelijk is de subsidie op € 0,-- vast te stellen, dan wel in te trekken en daarna ook terug te vorderen.