Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012
CiteertitelVerordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerk en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201201-07-201201-01-2014nieuwe regeling

02-10-2012

Gemeenteblad, 2012, 69

Raadsbesluit, 2012, 1210229

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN MINIMA HELMOND 2012

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

 • I.

  Vast te stellen de Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012.

 • II.

  In te trekken de Verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2006.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  de bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet;

 • d.

  huishoudtypen: de huishoudtypen als bedoeld in artikel 4 WWB.

Artikel 2 Doelgroep

Het college kan een bijdrage verstrekken:

 • 1.

  aan personen van 65 jaar en ouder die niet in aanmerking komen voor een vervoersregeling op grond van de Wet maatschappelijk ondersteuning : Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de vorm van zones;

 • 2.

  aan personen van 65 jaar en ouder of chronisch zieken en gehandicapten die vanwege medische, psychische of sociale redenen niet zelf in de bereiding van maaltijden kunnen voorzien in de vorm van een maaltijdservice;

 • 3.

  aan andere personen en andere kostensoorten: voor zover door het college aangewezen.

Artikel 3 Voorwaarden

De in artikel 2 genoemde personen komen voor een bijdrage in aanmerking voor zover:

 • a.

  het inkomen van het huishoudtype waartoe zij behoren op de peildatum maximaal 110% van de bijstandsnorm bedraagt én;

 • b.

  deze personen zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van, en daadwerkelijk verblijven in, de gemeente Helmond.

Artikel 4 Nadere regels

Het college kan nadere regels vaststellen:

 • a.

  voor de bijdrage in de vorm van OV zones collectief vervoer CVV;

 • b.

  voor de bijdrage in de maaltijdvoorziening;

 • c.

  voor de deelname aan de Collectieve aanvullende verzekering en;

 • d.

  voor bijdragen in eventueel nader te bepalen kostensoorten.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een bijdrage,moet uiterlijk 31 december van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt, worden ingediend.

 • 2.

  Een bijdrage wordt toegekend met ingang van de dag waarop de kosten zijn gemaakt.

 • 3.

  De aanvraag wordt in ieder geval geweigerd indien de bijdrage wordt gevraagd voor kosten die zijn gemaakt in voorgaande kalenderjaren.

 • 4.

  De bijdrage wordt aangevraagd middels een door of namens het college daarvoor vastgesteld formulier.

 • 5.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een volledige aanvraag op de aanvraag.

 • 6.

  De beslissing als bedoeld in het vorige lid kan eenmaal met ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inlichtingenplicht

Een aanvrager dan wel de persoon aan wie reeds een bijdrage op grond van deze verordening is verstrekt, is verplicht aan het college die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voortzetting van de bijdrage.

Artikel 8 Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten, genomen krachtens de Verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2006 en die golden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening blijven van kracht tot aan het moment zij vervallen, worden vervangen of ingetrokken.

 • 2.

  Op aanvragen ingediend voor het moment van inwerkingtreding van deze verordening en waar op dat moment nog geen besluitvorming over heeft plaats gevonden, wordt beslist met inachtneming van het bepaalde in de Verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2006.

 • 3.

  Op een aanhangig bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit dat is genomen voor de inwerkingtreding van deze verordening, wordt beslist met inachtneming van het bepaalde in de Verordening

  inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2006.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 juli 2012.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 oktober 2012.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Drs. A.A.M. Jacobs

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

5 oktober 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

TOELICHTING

Met deze verordening wordt beoogd om een aantal afzonderlijk bestaande inkomensondersteunende

regelingen voor minima te bundelen en de nadere uitvoering op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders middels door het college vast te stellen nadere regels. Het gaat hier om de uitvoering van bestaande regelingen als het ouderenvervoer Helmond en de meerkosten die verbonden zijn aan een maaltijdvoorziening voor ouderen, zieken en / of gehandicapten. Voorts kan middels deze verordening geregeld worden dat ook voor eventueel nader te bepalen kostensoort een bijdrage toegekend kan worden.

Wanneer door het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld die bedoeld zijn als tegemoetkoming in

kostensoorten, kan dit middels deze bepaling in de verordening geregeld worden. Deze bepaling moet dan gezien worden als een “kapstokartikel” waarmee tegemoetkomingen in allerlei kostensoorten uitgewerkt worden.

Ouderenvervoer

In Helmond is al meerdere jaren sprake van speciaal vervoer voor ouderen. Het ( aangepast ) vervoer voor ouderen en gehandicapten is in 2000 overgegaan naar het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Het CVV in Helmond kent meerdere groepen reizigers.

In Helmond is het CVV binnen de gemeentegrenzen als Openbaar Vervoer ( OV ) opengesteld voor iedere reiziger. Iedereen kan in Helmond ( zonder pas ) van het CVV gebruikmaken tegen een gesubsidieerd reizigerstarief van € 4,--.

De vervoersvoorziening geldt voor personen met een Wmo-indicatie en voor ouderen vanaf 75 jaar die zonder een Wmo-indicatie tot de Wmo vervoersvoorziening CVV worden toegelaten.

Met deze regeling kunnen ouderen tussen de 65 en 75 jaar die niet voor een Wmo voorziening in aanmerking komen met een minimum inkomen via de Zorgpoort toegang krijgen tot het ouderenvervoer middels Taxbus.

Maaltijdvoorziening

Gebruikers van een maaltijdservice kunnen voor een bijdrage van de gemeente in aanmerking komen afhankelijk van hun inkomen. Wanneer de maaltijden worden afgenomen bij de SWOH dan wordt de bijdrage betaald aan de SWOH, die dit verrekent in het tarief van de maaltijd van de gebruiker. Bij alle andere organisaties waar maaltijden worden afgenomen zal de gebruiker de facturen moeten overleggen. De bijdrage wordt dan rechtstreeks aan de gebruiker uitbetaald.

In de beleidsregel B085 “Maaltijdvoorziening” is het gemeentelijk beleid opgenomen inzake de verlening van bijstand voor de kosten van een maaltijdvoorziening.

In verband met de maaltijdservice geeft de invulling van deze beleidsregel aan dat er geen recht bestaat op bijzondere bijstand voor een maaltijdvoorziening omdat de Verordening Inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond als een passende en toereikende voorliggende voorziening geldt.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 begripsbepalingen

Onder c: De inkomsten die ingevolge artikel 31, tweede lid, WWB niet tot de middelen behoren, blijven buiten beschouwing.

Artikel 2 Doelgroep

Lid 1 onder a: Collectief vervoer voor personen ouder dan 65 jaar wordt verzorgd in opdracht van de

gemeente door een vervoersbedrijf, dat ook zorg draagt voor het CVV aan reizigers in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo).

Artikel 6 Hardheidsclausule

Dit artikel bepaalt dat het college in bijzondere gevallen kan afwijken van de bepalingen van deze

verordening of van de bepalingen die krachtens deze verordening zijn gesteld, zo nodig na het inwinnen van advies. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste van de betrokkene en nooit ten nadele. Verder is met nadruk gemeld: in bijzondere gevallen. Gedacht kan worden aan situaties waarbij bijzondere sociale omstandigheden spelen of waarbij sprake is van extra kosten. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet beschouwd worden als een uitzondering en niet als een regel. De gemeente moet in verband met precedentwerking duidelijk aangeven waarom in een bepaalde situatie van de verordening wordt afgeweken.

Artikel 7 Inlichtingenplicht

De bepaling in dit artikel spreekt voor zich; het is duidelijk dat gegevens inzake het inkomen, de woonsituatie en allerlei andere gegevens noodzakelijk kunnen zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen. Uiteraard moet er niet meer worden opgevraagd dan noodzakelijk is voor het nemen van een besluit op de aanvraag, zie hieromtrent ook artikel 4:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Weigert de aanvrager echter de voor het nemen van het besluit noodzakelijke gegevens te verstrekken, dan rest het college niets anders dan de aanvraag volgens de procedure van artikel  4:5 Awb buiten behandeling te laten.

Ten aanzien van het omgaan met de – vaak privacygevoelige – gegevens moet de gemeente rekening houden met de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).