Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing artikel 2.1.5.1.b Algemene Plaatselijk Verordening Helmond 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing artikel 2.1.5.1.b Algemene Plaatselijk Verordening Helmond 2008
CiteertitelUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing artikel 2.1.5.1.b Algemene Plaatselijk Verordening Helmond 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageBijlage 1 en 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2008, art. 2.1.5.1.b, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-201201-07-201201-08-2015nieuwe regeling

19-06-2012

Gemeenteblad, 2012, 64

Collegebesluit, 2012, 1207597

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING ARTIKEL 2.1.5.1.B ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008

Burgemeester en wethouders van Helmond,

gelet op het bepaalde in artikel 2.1.5.1.b, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna te noemen: "APV")

besluiten:

 • I.

  Uitstallingen:

 • Aan te wijzen de volgende gebieden waar het verboden is om uitstallingen bij winkelpanden te plaatsen als bedoeld in artikel 2.1.5.1.b, eerste lid onder d APV:

 • a.

  Centrumgebied inclusief aanloopstraten

  Het gebied omsloten door Kanaaldijk N.O., Havenweg,Watermolenwal, Ameidewal, Noord Koninginnewal, Zuid Koninginnewal, N270, niet genoemde straten inbegrepen en de aanloopstraten voor het centrum: Molenstraat en Kluisstraat van Zuid resp. Noord Koininginnewal tot Zuidende, Marktstraat en de Steenweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1.

 • b.

  Centrumgebied Brandevoort

  Het gebied beter bekend als het concentratiegebied de Veste. De gebiedsbegrenzing wordt gevormd door het winkelgebied van De Veste waaronder de straten: De Plaetse en deels de Laan door de Veste, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van maximaal 1 decoratief object per winkel met de maximale afmeting van 1 m² x 1.8 m

  (opp x h), geen koop- of handelswaar bevattende, met uitzondering van bloemen, planten groente of fruit.

  De voorschriften in artikel 2.1.5.1b lid d onder 1º tot en met 4º en 7º en lid e van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, zijn eveneens en dus ook voor het uitstallen van bloemen, planten, groente en fruit van toepassing.

  • -

   deze worden aangebracht op het trottoir of een voetgangersgedeelte;

  • -

   deze niet verder dan 1 meter uit de gevel worden geplaatst;

  • -

   (nood)uitgangen niet worden belemmerd;

  • -

   er tenminste 1.5 meter ruimte overblijft om een vrije doorgang van verkeer te waarborgen;

  • -

   de uitstallingen niet buiten de vastgestelde openingstijden van het pand worden geplaatst;

  • -

   plantenbakken bij winkelpanden voor zover:

  • -

   er niet meer dan twee worden geplaatst;

  • -

   deze zijn uitgevoerd in Belgisch hardsteen (of vergelijkbaar) zijn en van een afmeting van

   ongeveer 0.6 x 0.6 x 0.6 meter;

 • II.

  Hoogwerkers, steigers, stortbakken, containers ed.

 • III.

  Aan te wijzen als gebied waar het verboden is om hoogwerkers, steigers, stortbakken, containers d.d. als bedoeld in artikel 2.1.5.1.b., eerste lid onder e. APV tijdelijk op de weg te plaatsen. 

  Het gebied omsloten door Kanaaldijk N.O., Havenweg, Watermolenwal, Ameidewal, Noord Koninginnewal, Zuid Koninginnewal, N270, niet genoemde straten inbegrepen en de aanloopstraten voor het centrum: Molenstraat en Kluisstraat van Zuid resp. Noord Koninginnewal tot Zuidende, Marktstraat en de Steenweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1.

 • III.

  Overige stoffen in verband met particuliere (bouw)werkzaamheden 

  Aan te wijzen als gebied waar het verboden is om stoffen als bedoeld in artikel 2.1.5.1. b, eerste lid, onder f, APV tijdelijk op de weg te plaatsen. 

  Het gebied omsloten door Kanaaldijk N.O., Havenweg, Watermolenwal, Ameidewal, Noord Koninginnewal, Zuid Koninginnewal, N270, niet genoemde straten inbegrepen en de aanloopstraten voor het centrum: Molenstraat en Kluisstraat van Zuid resp. Noord Koninginnewal tot Zuidende, Marktstraat en de Steenweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 1.

 • IV.

  In te trekken het uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing uitstallingenverbod Helmond (collegebesluit 2007, 0756247).

 • V.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2012.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

 

Besloten in de vergadering van 19 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

7 september 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage 1 en 2

Bijlage 1 en 2