Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Tarieven Parkeergarages Helmond 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven Parkeergarages Helmond 2013
CiteertitelTarieven Parkeergarages Helmond 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de tarieven parkeergarages Helmond 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201201-01-2014nieuwe regeling

08-11-2012

Gemeenteblad, 2012, 91

Raadsbesluit, 2012, 1211070

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVEN PARKEERGARAGES HELMOND 2013

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2012

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

kennis te nemen van de door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde “Tarieven parkeergarages Helmond 2013”.

 

Artikel 1

De tarieven voor parkeergarages (inclusief BTW) zijn als volgt vastgesteld:

I Voor parkeergarages Boscotondo, City en Doorneind bedraagt het tarief:

 • a.

  per 15 minuten € 0,50

 • b.

  met een maximum per etmaal van € 12,50

 • c.

  verloren kaart

  Indien een automobilist zijn/haar parkeerkaart niet meer heeft dan wordt het volledige etmaal tarief in rekening gebracht

 • d.

  per maand per plaats met een garagegebonden abonnement (1)

  geldig op ma t/m vr van 7.30 tot 19.00 uur € 56,00

 • e.

  per maand per plaats met een garagegebonden abonnement (1)

  geldig tijdens alle openingstijden van de garage € 62,50

  (1) Hiertoe behoren ook de groepskaarten: bij een afname van minimaal 10 parkeerplaatsen kunnen maximaal twee maal zoveel toegangspasjes worden verkregen.

II In afwijking tot het bepaalde onder I bedraagt het tarief voor leden van “Parkeren Helmond”:

 • a.

  Per 4 minuten parkeren € 0,10

 • b.

  Tijdens winkeltijden op maandag tot en met donderdag is het 2e uur parkeren gratis.

 • c.

  Avondtarief: buiten winkeltijden op alle dagen vanaf het 2e uur (tot de volgende ochtend 08.00 uur) gratis.

 • d.

  Voor een kentekengebonden flexibel abonnement (Max-flex) per maand (2): € 10,00

  aangevuld met een dagtarief op:

  • -

   zondag tot en met vrijdag van: € 2,50

  • -

   zaterdag van: € 4,00

   (2) Het Max-flex-abonnement maakt het mogelijk om gebruik te maken van kentekengebonden parkeren, tegen de tarieven als genoemd onder II.d. Dit abonnement is geldig in zowel de

   parkeergarages Boscotondo, City en Doorneind.

III voor parkeergarage Doorneind / 24-uurs gedeelte:

De tarieven voor een parkeerabonnement op de daarin aangegeven plaats en wijze bedragen:

1 abonnement voor bewoners per maand € 36,00

2 abonnement voor zakelijk belanghebbenden per maand € 75,00

IV voor parkeergarage ‘t Cour:

De tarieven voor een parkeerabonnement op de daarin aangegeven plaats en wijze bedragen:

 • a.

  per maand per plaats met een abonnement voor bewoners

  geldig 24 uur per dag € 32,50

 • b.

  per maand per plaats met een abonnement voor zakelijk belanghebbenden

  geldig 24 uur per dag € 60,00

V Bij vervanging ten gevolge van verlies, diefstal, beschadiging of het op andere wijze onbruikbaar worden van een geldig abonnement wordt een bedrag van € 15,- als kosten in rekening gebracht.

VI De kosten voor opening van parkeergarages en fietsenstallingen na sluitingstijd, de zgn. ‘nood’-openingen t.b.v. abonnementhouders en kortparkeerders bedragen : € 50,--

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit " Tarieven Parkeergarages Helmond 2012", vastgesteld bij B&W-besluit van 6 september 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 november 2012.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel 

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

16 november 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Toelichting Tarieven parkeergarages Helmond 2013

De genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Omdat de in dit besluit genoemde locaties niet openbaar zijn in de zin van de wegenwet, kunnen alleen privaatrechtelijke tarieven worden geheven. Hiervoor is de gemeente BTW-plichtig. Dit geldt zowel voor de kortparkeertarieven als de abonnementen. Het BTW-tarief is vanaf 1 oktober 2012 vastgesteld op 21%.

Artikel 1 onderdeel II:

Het Max-flex-abonnement is een abonnementsvorm, waarbij tegen betaling van een vast tarief per maand een sterk gereduceerd tarief moet worden betaald per dag, dat ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van een parkeerplaats.