Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2014
CiteertitelVerordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201424-02-2017nieuwe regeling

03-12-2013

Gemeenteblad, 2013, 110

Raadsbesluit, 2013, 1309519

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN MINIMA HELMOND 2014

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

 • 1.

  de Verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2014 vast te stellen

 • 2.

  de Verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2012 in te trekken

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  de bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet.

 • d.

  huishoudtypen: de huishoudtypen als bedoeld in artikel 4 WWB.

Artikel 2 Doelgroep

Het college kan een bijdrage verstrekken:

 • 1.

  aan personen van 65 jaar en ouder of chronisch zieken en gehandicapten die vanwege medische, psychische of sociale redenen niet zelf in de bereiding van maaltijden kunnen voorzien in de vorm vaneen maaltijdservice.

 • 2.

  aan andere personen en andere kostensoorten: voor zover door het college aangewezen.

Artikel 3 Voorwaarden

De in artikel 2 genoemde personen komen voor een bijdrage in aanmerking voor zover:

 • a.

  het inkomen van het huishoudtype waartoe zij behoren op de peildatum maximaal 110% van de bijstandsnorm bedraagt én;

 • b.

  deze personen zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van,

  en daadwerkelijk verblijven in, de gemeente Helmond.

Artikel 4 Nadere regels

Het college kan nadere regels vaststellen:

 • a.

  voor de bijdrage in de maaltijdvoorziening;

 • b.

  voor de deelname aan de Collectieve aanvullende verzekering; en

 • c.

  voor bijdragen in eventueel nader te bepalen kostensoorten.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een bijdragemoet uiterlijk 31 december van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt, worden ingediend.

 • 2.

  Een bijdrage wordt toegekend met ingang van de dag waarop de kosten zijn gemaakt.

 • 3.

  De aanvraag wordt in ieder geval geweigerd indien de bijdrage wordt gevraagd voor kosten die zijn gemaakt in voorgaande kalenderjaren.

 • 4.

  De bijdrage wordt aangevraagd middels een door of namens het college daarvoor vastgesteld formulier.

 • 5.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag op de aanvraag.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inlichtingenplicht

Een aanvrager dan wel de persoon aan wie reeds een bijdrage op grond van deze verordening is verstrekt, is verplicht aan het college die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voortzetting van de bijdrage.

Artikel 8 Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten, genomen krachtens de Verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2006 en 2012 en die nog gelden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening blijven van kracht tot het moment zij vervallen, worden vervangen of ingetrokken.

 • 2.

  Op aanvragen ingediend voor het moment van inwerkingtreding van deze verordening en waar op dat moment nog geen besluitvorming over heeft plaats gevonden, wordt beslist met inachtneming van het

  bepaalde in de Verordening inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2012

 • 3.

  Op een aanhangig bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit dat is genomen voor de inwerkingtreding van deze verordening, wordt beslist met inachtneming van het bepaalde in de Verordening

  inkomensondersteunende maatregelen voor minima Helmond 2012.

Artikel 9 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014 of indien besluitvorming later plaatsvindt, de dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 december 2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

6 december 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA