Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING GEBIEDSONTZEGGING HELMOND 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING GEBIEDSONTZEGGING HELMOND 2014
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing gebiedsontzegging Helmond 2014
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid
Externe bijlageTekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebiedsontzegging Helmond 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 2.1.1.2a, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-201423-06-2017nieuwe regeling

15-05-2014

Gemeenteblad, 2014, 27877

Besluit Burgemeester, 2014, --

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING GEBIEDSONTZEGGING HELMOND 2014

De burgemeester van de gemeente Helmond,

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.1.2a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

 

Besluit:

 • I.

  Aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 2.1.1.2a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008:

  Centrum:

  Het gebied omsloten door: de Prins Hendriklaan, Steenweg, Beatrixlaan, Kanaaldijk N.W., Kanaaldijk N.O., (Stadspark), Torenstraat, Watermolenwal, Marktstraat, Zuidende, Molenstraat, Noord-Koninginnewal, Zuid Koninginnewal, Weg op de Heuvel, Beugelsplein, Kerkstraat Zuid, De Wiel, kasteeltuin (gedeelte tussen het kasteel en de Vlisco), Kanaaldijk N.W., Kasteel-Traverse, genoemde (delen van de) straten inbegrepen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, nummer 06.0254;

 • II.

  In te trekken het op 26 januari 2010 door het college vastgestelde Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebiedsontzegging Helmond 2010;

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan: De burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar.

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s- Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar.

Besloten door de burgemeester van Helmond op 15 mei 2014.

De burgemeester van Helmond,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

Bekend gemaakt op:

16 mei 2014

De gemeentesecretaris,

dhr. A.A.M. Marneffe RA

Uitvoeringsbesluit aanwijzing gebiedsontzegging Helmond 2014

Tekening