Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BELEIDSREGEL EENMALIGE TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO HELMOND 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL EENMALIGE TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO HELMOND 2014
CiteertitelBELEIDSREGEL EENMALIGE TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO HELMOND 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201431-12-2015nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 67960

Collegebesluit, 2014, 591460

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL EENMALIGE TEGEMOETKOMING EIGEN RISICO HELMOND 2014

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 35 Wet werk en bijstand,

Besluit

Vast te stellen de Beleidsregel eenmalige tegemoetkoming eigen risico Helmond 2014.

Artikel I

Deze beleidsregel wordt als volgt ingevuld:

Omschrijving eigen risico

Het verplicht eigen risico als bedoeld in artikel 19 , eerste lid van de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Doelgroep

Een persoon heeft recht op een eenmalige tegemoetkoming in het verplicht eigen risico 2014 indien hij:

 • 1.

  op grond van artikel 35, zesde lid Wet werk en bijstand in kalenderjaar 2014 een tegemoetkoming heeft ontvangen voor deelname aan de Collectief Aanvullende Verzekering;

 • 2.

  op de peildatum is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van, en daadwerkelijk verblijft in, de gemeente Helmond;

 • 3.

  het volledige eigen risico voor het jaar 2014 heeft opgebruikt én;

 • 4.

  op de peildatum een inkomen als bedoeld in artikel 32 Wet werk en bijstand heeft van ten hoogste 110% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm

Vermogen

Bij de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming in het eigen risico 2014 wordt het vermogen, als bedoeld in artikel 34 Wet werk en bijstand, buiten beschouwing gelaten.

Peildatum

 • 1.

  Voor de vaststelling van het recht op de eenmalige tegemoetkoming voor het verplicht eigen risico 2014, geldt als peildatum de datum waarop dit volledig eigen risico is verbruikt.

 • 2.

  De peildatum is tevens bepalend voor de vaststelling van de huishoudsituatie (gehuwd, alleenstaande ouder of alleenstaand) en de woonplaats.

 • 3.

  Om vast te stellen of de persoon, gelet op zijn inkomen, tot de doelgroep behoort, wordt gekeken naar zijn inkomen in de maand waarin de peildatum valt.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de eenmalige tegemoetkoming eigen risico 2014 bedraagt € 100,00 per persoon die zijn volledig verplicht eigen risico heeft verbruikt.

Indienen aanvraag

Een aanvraag om de tegemoetkoming eigen risico 2014 kan worden ingediend tot 1 juli 2015. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel II

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en komt te vervallen op 31 december 2015.

Besloten in de vergadering van 11 november 2014.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

De secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bekend gemaakt op:

14 november 2014

De secretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert