Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING PEEL 6.1 2015 - 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING PEEL 6.1 2015 - 2018
CiteertitelBeleidsregel schuldregeling Peel 6.1 2015-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, art. 2
 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, art. 3
 3. Kadernota schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201606-04-2019nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad, 2016, 12413

Collegebesluit, 2015, 814696

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING PEEL 6.1 2015 - 2018

Beleidsregels schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018

Burgemeesters en wethouders van de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren), gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Kadernota schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018 en artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten vast te stellen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de

  Peelgemeenten.

 • b.

  inwoner: een ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke

  basisadministratie persoonsgegevens bij één van de Peelgemeenten is ingeschreven.

 • c.

  de wet: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • d.

  schulddienstverlening: het trachten een schuldregeling te treffen door de unit Zorg en Ondersteuning van Peel 6.1 indien redelijkerwijs is te voorzien dat een inwoner niet in staat is zijn (of haar) schulden te betalen of is opgehouden te betalen. Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg.

 • e.

  intakekompas: een digitaal hulpmiddel om de (financiële) problemen en gewenste ondersteuning van inwoners in kaart te brengen. Hieruit komt naar voren of er sprake is van geen, lichte (lokale ondersteuning) of zware financiële problemen (regionale ondersteuning via schulddienstverlening).

 • f.

  maatwerk: het afstemmen van de schulddienstverlening op de situatie van een specifieke inwoner.

 • g.

  aanvrager: persoon die zich tot de unit Zorg en Ondersteuning heeft

  gewend voor schulddienstverlening, danwel een wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Tot de doelgroep van de gemeentelijke schulddienstverlening behoren alle in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven inwoners van de Peelgemeenten die 18 jaar of ouder zijn, rechtmatig in Nederland verblijven, waarbij (op grond van het intakekompas) sprake is van zware financiële problematiek.

 • 2.

  Inwoners die een aanvraag hebben lopen in het kader van het bijstandbesluit zelfstandigen en/of ingeschreven staan bij de Kamer van Koophand komen niet in aanmerking voor een schulddienstverleningstraject.

Artikel 3. Aanbod

 • 1.

  Het streven van schulddienstverlening is het bieden van passende lokale of regionale ondersteuning aan inwoners met zware schulden, binnen de kaders van de wet.

 • 2.

  De unit Zorg en Ondersteuning van Peel 6.1 verleent een aanvrager behorend tot de doelgroep ondersteuning bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden.

 • 3.

  De vorm waarin de unit Zorg en Ondersteuning deze ondersteuning aanbiedt, is maatwerk, afhankelijk van meerdere factoren en kan dus per situatie verschillen. Factoren die een rol spelen zijn: a. het inkomen van de aanvrager

  • b.

   de zwaarte en/of omvang van de schulden van de aanvrager, alsmede de regelbaarheid ervan

  • c.

   de motivatie en vaardigheden van de aanvrager, waaronder de psychische leefsituatie

  • d.

   eventueel eerder gebruik van schulddienstverlening door de aanvrager

 • 4.

  Het aanbod van de schulddienstverlening bestaat uit een schulddienstverleningstraject vastgelegd in een schuldregelingsovereenkomst met één, of een combinatie, van de volgende (wettelijke) producten en diensten:

  • a.

   minnelijke schuldregeling (duur: in principe drie jaar tot vijf jaar)

  • b.

   dwangakkoord (artikel 287a Faillisementswet)

  • c.

   moratorium (duur: in principe zes maanden) (artikel 287b Faillisementswet)

  • d.

   verklaring Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) (artikel 285 Faillisementswet)

  • e.

   voorlopige voorziening (artikel 287 lid 4 Faillisementswet)

  • f.

   budgetbeheer en coachingstraject

Artikel 4. Verplichtingen

 • 1.

  Op grond van artikel 6 van de wet is de aanvrager gedurende het hele schulddienstverleningstraject verplicht aan de unit Zorg en Ondersteuning op verzoek of onverwijld uit eigen beweging inlichtingen te geven over alle feiten en omstandigheden waarvan hem of haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die, gedurende de gehele looptijd, van invloed kunnen zijn op schulddienstverlening.

 • 2.

  Op grond van artikel 7 van de wet is de aanvrager verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor het laten slagen van de schulddienstverlening via de unit Zorg en Ondersteuning. De medewerking bestaat onder andere uit:

  • a.

   het, binnen de kaders van de privacybescherming, verlenen van toestemming om de voor de schulddienstverlening van belang zijnde informatie in te winnen bij, te verstrekken aan derden en te registreren bij derden

  • b.

   het volledig meewerken aan het onderzoek naar de mogelijkheden van schulddienstverlening

  • c.

   het (tijdig) verschijnen op afspraken in het kader van schulddienstverlening

  • d.

   het zich tot het uiterste inspannen betaald werk te behouden dan wel fulltime werk te verkrijgen

  • e.

   het zich tot het uiterste inspannen meer inkomsten te genereren om de afloscapaciteit te verhogen, waaronder het beroep doen op alle relevante inkomensondersteunende regelingen en het, waar nodig, verkopen van niet noodzakelijke bezittingen

  • f.

   het niet aangaan van nieuwe financiële verplichtingen

  • g.

   het stipt nakomen van afspraken en aflossingsverplichtingen

  • h.

   het zich houden aan eventuele nader opgelegde individuele verplichtingen uit de schuldregelingsovereenkomst

  • i.

   het nalaten van hetgeen de realisatie van het traject belemmert

 • 3.

  Alle verplichtingen zijn vermeld in de schuldregelingsovereenkomst en algemene voorwaarden zoals bepaald en opgesteld door de NVVK

Artikel 5. Weigeren en beëindigen

 • 1.

  Als de aanvrager niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 en lid 2 van deze beleidsregels, kan Zorg en Ondersteuning namens het college besluiten om schulddienstverlening te weigeren dan wel te beëindigen. Alvorens hiertoe over te gaan, wordt de aanvrager eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog, binnen de gestelde termijn, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

 • 2.

  De schulddienstverlening eindigt, indien met alle schuldeisers een akkoord tot afkoop van de vorderingen tegen gehele of gedeeltelijke betaling is bereikt (saneringskrediet).

 • 3.

  De overeenkomst tot schuldbemiddeling eindigt voorts:

  • a.

   op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt;

  • b.

   door het overlijden van de cliënt;

  • c.

   door een rechterlijke uitspraak tot voorlopige of definitieve toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de cliënt;

  • d.

   door faillissement van de cliënt;

  • e.

   door verhuizing van de cliënt naar het buitenland, dan wel doordat de cliënt Nederland feitelijk heeft verlaten;

  • f.

   door verhuizing naar een andere plaats buiten het werkgebied van de schuld regelende instelling indien:

   • 1.

    deze verhuizing plaatsvindt voordat de schuldeisers een voorstel tot afkoop van hun vordering hebben geaccepteerd;

   • 2.

    deze verhuizing plaatsvindt voordat één of meer schuldeisers hun medewerking aan de schuldregeling hebben geweigerd.

 • 4.

  Onverminderd de vorige bepalingen in deze beleidsregel, kan Zorg en Ondersteuning besluiten tot weigering of beëindiging van een schulddienstverleningstraject indien:

  • a.

   de aanvrager niet (langer) tot de doelgroep van artikel 2 behoort

  • b.

   sprake is van foutieve, onvolledige of onvoldoende informatie, waardoor een schuldregeling of Wsnp aanvraag niet tot de mogelijkheden behoort

  • c.

   de geboden dienstverlening door Zorg en Ondersteuning niet langer noodzakelijk of passend wordt geacht

 • 5.

  Alvorens te besluiten tot weigering dan wel beëindiging, wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden om alsnog binnen de door de unit Zorg en Ondersteuning gestelde termijn, de gevraagde informatie te verstrekken en/of medewerking te verlenen. Daarbij stelt de unit Zorg en Ondersteuning zo actief mogelijk de lokale ketenpartner (invullers intakekompas) in kennis van het voorgenomen besluit en geeft hen de ruimte om ondersteuning te bieden ter voorkoming van een besluit tot weigering dan wel beëindiging.

Artikel 6. Uitsluittermijnen

 • 1.

  De aanvrager is wettelijk verplicht om alle medewerking te verlenen die nodig is voor de toegang tot een schulddienstverleningstraject en tijdens de looptijd van de schuldregeling.

  • a.

   Bij ernstige en verwijtbare nalatigheid, fraude of andere strafbare feiten met betrekking tot de schuldsituatie, kan de unit Zorg en Ondersteuning inwoners uitsluiten van schulddienstverlening voor een periode van drie jaar. De unit informeert lokale ketenpartners hierover, zodat er lokaal passende ondersteuning geboden kan worden.

  • b.

   De aanvraag bevindt zich in een fase dat nog geen schuldregelingsovereenkomst is ondertekend en er nog geen afspraken zijn gemaakt met schuldeisers. In die gevallen wordt in principe een uitsluiting gehanteerd van één jaar wanneer:

   • I.

    de aanvrager niet tijdig de juiste documenten heeft verstrekt aan Peel 6.1 om het intakegesprek te houden (de aanvrager is in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op diensten van lokale ketenpartners om tijdig de juiste documenten in te leveren bij Peel 6.1)

   • II.

    de aanvrager niet verschijnt op het intakegesprek en daarvoor geen gegronde reden kan geven

 • 2.

  Op het moment dat een schuldregelingsovereenkomst is ondertekend en afspraken worden gemaakt met schuldeisers wordt een uitsluitingstermijn van drie jaar gehanteerd wanneer de aanvrager niet voldoet aan de wettelijke richtlijnen.

Artikel 7. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en is van toepassing op zowel lopende aanvragen en trajecten schulddienstverlening als toekomstige aanvragen en trajecten.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel schuldregeling Peel 6.1 2015-2018.

 

Besloten in de vergadering van 13 oktober 2015.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De secretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bekend gemaakt op:

3 februari 2016

De gemeentesecretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert