Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel
CiteertitelReglement bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het bestaande reglement.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Gemeentewet
 2. artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-01-2016nieuwe regeling

05-04-2016

Gemeenteblad 2016, 52417

Collegebesluit, 2016, 923305

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE WERKBEDRIJF ATLANTDE PEEL 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond:

Collegevoorstel d.d. 16 maart 2016, nummer 923305,

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit

Vast te stellen het Reglement bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel 2016.

 

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders, namens wie het bestreden besluit is genomen;

 • b.

  deelnemende gemeenten: de gemeenten waarvan het college deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling werkbedrijf Atlant De Peel;

 • c.

  werkbedrijf Atlant De Peel: het krachtens artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingestelde openbaar lichaam door de colleges van de deelnemende gemeenten, inclusief de daarbij horende uitvoeringsorganisatie;

 • d.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam werkbedrijf Atlant De Peel;

 • e.

  commissie: de bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel;

 • f.

  bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van het college een bezwaarschrift heeftingediend bij dit bestuursorgaan;

 • g.

  belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij het door het college te nemen besluit is betrokken;

 • h.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

   

Artikel 2 Bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel

 • 1.

  Per 1 januari 2016 wordt ingesteld een bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel (hierna te noemen; de commissie).

 • 2.

  De commissie heeft tot taak het adviseren van het college ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften op grond van een namens haar genomen primair besluit in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW),de Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en aanverwante wet- en regelgeving, waarvan de uitvoering is opgedragen aan het werkbedrijf Atlant De Peel.

 • 3.

  De commissie is bevoegd ook andere colleges te adviseren over bezwaarschriften die bij hen zijn ingediend tegen besluiten inzake toepassing van de in lid 1 genoemde wetten, mits die colleges deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel.

   

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste 2 leden.

 • 2.

  De leden en de voorzitter worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur benoemt overeenkomstig het tweede lid een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4.

  De voorzitter en de leden mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van een van de deelnemende gemeenten of van het werkbedrijf Atlant De Peel.

 • 5.

  Evenmin mogen de voorzitter en leden lid zijn van een ten behoeve van de deelnemende gemeenten of het werkbedrijf Atlant De Peel, werkzame belangenorganisatie of advocatenkantoor.

 • 6.

  De commissie wijst de vervanger van de voorzitter aan.

   

Artikel 4 Secretariaat

In het ambtelijk secretariaat van de commissie wordt voorzien door het dagelijks bestuur.

 

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie worden in beginsel gelijktijdig benoemd voor de duur van 4 jaar en kunnen één keer herbenoemd worden.

 • 2.

  Een lid treedt af indien hij een of meer van de functies vervult als genoemd in artikel 3, vierde lid van dit reglement.

 • 3.

  De leden van de commissie kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop het ontslag is ingediend of zoveel eerder als in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan te allen tijde een lid, anders dan op eigen verzoek, ontslag verlenen op zwaarwegende gronden en een ander lid in zijn plaats benoemen.

 • 5.

  Tussentijdse benoeming vindt plaats voor een zittingsduur van vier jaar, eveneens met een mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming.

   

Artikel 6 Toezending bezwaarschrift aan commissie

 • 1.

  Het bezwaarschrift met de daarbij behorende stukken worden door het bestuursorgaan onverwijld in handen van de secretaris van de commissie gesteld.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor het bericht van ontvangst aan de bezwaarmaker, als bedoeld in artikel 6:14, van de wet.

   

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De secretaris van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van hetbezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. De gevraagde inlichtingen worden onverwijld verstrekt.

 • 2.

  De secretaris kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen om in verband daarmede ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van of namens het college vereist.

 • 3.

  De secretaris onderzoekt of het bezwaarschrift zonder hoorzitting in der minne kan worden geschikt. De secretaris verricht hiertoe de nodige handelingen.

 • 4.

  Indien in het bezwaarschrift gesteld wordt dat het is ingediend namens of mede namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en daarbij geen schriftelijke machtiging van die andere natuurlijke persoon of rechtspersoon is overgelegd, wijst de secretaris de bezwaarmaker op dit verzuim en stelt hij hem in de gelegenheid dit verzuim te herstellen, binnen een door de secretaris te stellen termijn.

 • 5.

  Het vierde lid is niet van toepassing in het geval de gemachtigde als advocaat of procureur isingeschreven.

 • 6.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter de indiener van hetbezwaarschrift een termijn te stellen, waarbinnen het verzuim in de zin van het niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld (artikel 6:6 Awb).

 • 7.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter stukken naar degemachtigde te zenden (artikel 6:17 Awb).

 • 8.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter alle op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen (artikel 7:4, tweede lid Awb).

 • 9.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter stukken niet ter inzage te leggen als geheimhouding geboden is (artikel 7:4, zesde lid Awb).

 • 10.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om namens de voorzitter te besluiten om bijafzonderlijk horen belanghebbenden niet op de hoogte te brengen van het verhandelde tijdens de zitting (artikel 7:6, vierde lid Awb).

   

Artikel 8 Hoorzitting

 • 1.

  De secretaris bepaalt in overleg met partijen plaats en tijdstip van de hoorzitting, waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvanmededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

   

Artikel 9 Oproeping belanghebbenden

De secretaris nodigt belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zittingschriftelijk uit.

 

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting als bedoeld in artikel 9 is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 

Artikel 11 Niet deelneming aan de behandeling

De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien zij, direct of indirect persoonlijk belang hebben bij het te nemen besluit.

 

Artikel 12 Openbaarheid van de zitting

 • 1.

  De hoorzitting is openbaar.

 • 2.

  De voorzitter beslist uit eigen beweging of op het verzoek van een van de aanwezige leden of van de belanghebbende om de hoorzitting met gesloten deuren te laten plaatsvinden.

   

Artikel 13 Verslaglegging

 • 1.

  Van het verhandelde ter zitting wordt een digitale opname gemaakt.

 • 2.

  Op verzoek van belanghebbende of indien beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op hetbezwaarschrift, wordt van de digitale opname een schriftelijk verslag gemaakt.

   

Artikel 14 Opnieuw horen

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, dan kan de voorzitter dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op het verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen van dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 15 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar aan hetbestuursorgaan uit te brengen advies. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dit verlangt.

 • 2.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

   

Artikel 16 Uitbrengen van het advies

 • 1.

  Het advies wordt schriftelijk aan het college uitgebracht.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de secretaris de termijn, die in artikel 7:10 van de wet voor de afhandeling van een bezwaarschrift is gesteld, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing door het bestuursorgaan, verdaagt hij namens het college tijdig de beslissing.

   

Artikel 17 Beslissing

Het college zendt de secretaris een afschrift van zijn beslissing op het bezwaarschrift.

 

Artikel 18 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks een verslag uit aan het college van haar werkzaamheden.

 

Artikel 19 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016 en werkt terug tot 1 januari 2016.

 • 2.

  Dit reglement is van toepassing op alle op 1 januari 2016 en daarna ingekomen bezwaarschriften en op alle voor die datum ingekomen bezwaarschriften waarvoor nog geen hoorzitting heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Dit reglement vervangt het bestaande reglement, dat door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van het Reglement bezwaarschriftencommissie werkbedrijf Atlant De Peel 2016, met dien verstande dat het van toepassing blijft op bezwaarschriften die niet onder het overgangsrecht van het tweede lid van dit artikel vallen.

Vastgesteld door het college van de gemeente Helmond op 5 april 2016.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

De secretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bekend gemaakt op:

15 april 2016

De secretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert