Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij vaste afstanden Verordening geurhinder en veehouderij vaste afstanden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij vaste afstanden Verordening geurhinder en veehouderij vaste afstanden 2016
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij vaste afstanden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 Wet geurhinder en veehouderij
  2. artikel 8 Wet geurhinder en veehouderij
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2016nieuwe regeling

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 137225

Raadsbesluit, 2016, 1128335

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ VASTE AFSTANDEN 2016

De raad van de gemeente Helmond;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en gelet op de bij het voorstel behorende gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

 

besluit:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij:  inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurgevoelig object: een geurgevoelig object zoals omschreven in de Wet.

Artikel 2: Andere waarden voor de geurbelasting

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de vaste afstand van veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld (met uitzondering van nertsen) tot  voor geur gevoelige objecten, de in onderstaande tabel aangegeven waarde.

 Aantal dieren

 1 tot en met 60

 Vanaf 61

 Bebouwde kom

 50

 100

 Buitengebied

 50

 50

Artikel 3: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij vaste afstanden 2016”.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 september 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

30 september 2016

de gemeentesecretaris,

Mr. drs. A.P.M. Ter Voert