Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent toeristenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent toeristenbelasting
CiteertitelVerordening Toeristenbelasting Helmond 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Hoofdstuk XIX Gemeentewet
 2. artikel 224 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201601-01-2018nieuwe regeling

03-11-2016

Gemeenteblad 2016, 170834

Raadsbesluit, 2016, 1215100

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TOERISTENBELASTING HELMOND 2017

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016; gelet op de het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 224 van die wet in het bijzonder;

besluit:

vast te stellen de Verordening Toeristenbelasting Helmond 2017.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  Toerist: personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht.

 • b.

  arbeidsmigranten: buitenlanders die in Nederland komen werken en betaald worden door mensen, organisaties of bedrijven in Nederland. Arbeidsmigranten hebben zich daarbij (tijdelijk) in Nederland gevestigd met ‘werk’ als motief.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven.

Artikel 3. Belastingplicht
 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • a.

  Van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • b.

  Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 , die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h van voornoemde wet , en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • c.

  degene die als arbeidsmigrant als bedoeld in artikel 1, lid b werkzaam is binnen het grondgebied van de gemeente Helmond;

 • d.

  degene die verblijf houdt aan boord van een vaartuig, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, lid 1, letter a of b van de Gemeentewet, of waarvoor een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • e.

  als scout door leden van scoutingverenigingen aangesloten bij de Vereniging Scouting Nederland in niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, die door Helmondse scoutingverenigingen ter beschikking worden gesteld voor het houden van verblijf met overnachting dan wel in mobiele kampeeronderkomens van scoutingverenigingen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,50

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien overnacht wordt op een camping, behoudens een recreatiewoning per persoon per overnachting: € 1,00

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Aanslaggrens

Belastingaanslagen van minder dan € 25,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid genoemde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 13 Inwerkintreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2016.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

2 december 2016

De gemeentesecretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert