Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

LEGESVERORDENING HELMOND 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLEGESVERORDENING HELMOND 2017
CiteertitelLegesverordening Helmond 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening Helmond 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 lid 1 Gemeentewet
 2. artikel 156 lid 2 Gemeentewet
 3. artikel 229 lid 1 Gemeentewet
 4. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
 5. artikel 7 Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201601-01-2018bijlage 1

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 181625

Raadsbesluit, 2016, 1240585
03-12-201601-01-2017Nieuwe regeling

03-11-2016

Gemeenteblad, 2016, 170838

Raadsbesluit, 2016, 1215100

Tekst van de regeling

Intitulé

LEGESVERORDENING HELMOND 2017

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

vast te stellen de Legesverordening Helmond 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)-de dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  leges: het recht als bedoeld in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 • g.

  gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de burgemeester zoals omschreven in de Gemeentewet;

 • h.

  Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten, wachtgelden of andere (periodieke) uitkeringen;

 • b.

  het afgeven van beslissingen op verzoek of bezwaarschriften betreffende plaatselijke belastingen;

 • c.

  beschikkingen of afschriften daarvan, betrekking hebbende op de uitvoering van rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel;

 • d.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om gemeentelijke subsidie;

 • e.

  een of meer krachtens besluit van het college aangewezen stukken als bedoeld in 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover deze aan nieuwsmedia en stedelijke informatiecentra worden verstrekt;

 • f.

  de diensten, andere dan die genoemd onder Titel 2 en de artikelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, in het openbaar belang aangevraagd door openbare besturen, ambtenaren of instellingen;

 • g.

  het verstrekken van een door het college te bepalen aantal exemplaren van het verslag van de handelingen van de gemeenteraad met inbegrip van de bijlagen, voor zover verstrekt aan in de raad van deze gemeente vertegenwoordigde groeperingen;

 • h.

  het ten behoeve van een civiele procedure verstrekken van een afschrift uit de Basisregistratie Personen voor één persoon met extra vermeldingen zoals burgerlijke staat, nationaliteit, datum aanvang adreshouding e.d. onder voorwaarde dat belanghebbende in het bezit is van een zogenaamde toevoegingsbewijs, waarop de eigen bijdrage overeenkomt met het ten hoogste het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor het recht op rechtsbijstand;

 • i.

  evenementenvergunningen verleend in verband met de viering van erkende nationale feestdagen;

 • j.

  de diensten, genoemd onder Titel 2, hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover het de kosten van gewoon onderhoud, als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet, van een object betreft, dat is aangewezen als gemeentelijk, provinciaal of Rijksmonument;

 • k.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • l.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • m.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • n.

  huisartsen en verloskundigen, gevestigd of werkzaam in Helmond, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep in noodgevallen, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1.

 • o.

  hulpdiensten, waarde-transporten en storingsdiensten (van algemeen belang), uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1 voor zover deze bedoeld is om toegang te krijgen tot het voetgangersgebied.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 5 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 6 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.5.1 en 1.4.5.2 (verstrekkingen uit Basisregistratie Personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   onderdeel 1.7.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerktreding

 • 1.

  De Legesverordening Helmond 2016, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2015, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 september 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2016.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

De griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

2 december 2016

De gemeentesecretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert