Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de behandeling van bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de behandeling van bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2011.

Versie 1 van deze regeling is gerectificeerd op 6 oktober 2017 in Gemeenteblad 2017, 174139.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2. artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2018artikel 1

04-09-2018

gmb-2018-195385

Raadsvoorstel 58
05-08-201721-09-2018nieuwe regeling

27-06-2017

Gemeenteblad 2017, 136269

Raadsvoorstel 48

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent de behandeling van bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017

De raad van de gemeente Helmond;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

 • 2.

  In te trekken de Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2011.

 • 3.

  Beide besluiten in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking.

Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  bestuursorgaan: één van de volgende bestuursorganen die het bestreden besluit heeft genomen:

  • 1.

   een gemeentelijk bestuursorgaan;

  • 2.

   de bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten;

  • 3.

   enig ander door het college bij nader besluit aangewezen bestuursorgaan.

 • b)

  commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, als bedoeld in artikel 2;

 • c)

  bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift heeft ingediend bij dit bestuursorgaan;

 • d)

  belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij het door het bestuursorgaan te nemen besluit is betrokken;

 • e)

  kamer: kamer van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 3

 • f)

Artikel 2 Commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend bij een bestuursorgaan op grond van de Algemene wet bestuursrecht of enige andere wettelijke regeling.

 • 2.

  Van het bepaalde in het eerste lid zijn uitgesloten de bezwaarschriften waarvoor een specifieke regeling is betreffende de behandeling van het bezwaar.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal zes leden, verdeeld over twee kamers. Elke kamer bestaat uit minimaal twee leden en een voorzitter.

 • 2.

  De leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan in Helmond, mogen geen banden hebben bij een in Helmond werkzame belangenorganisatie en mogen geen deel uitmaken van de Helmondse advocatuur.

 • 3.

  De leden en de voorzitter worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders. Deze besluiten worden ter kennis gebracht van de raad.

 • 4.

  Alle commissieleden kunnen optreden als plaatsvervanger in kamer 1 en kamer 2.

Artikel 4 Secretariaat

In het secretariaat van de commissie wordt voorzien door de afdelingsmanager van Bestuurs – en Juridische Ondersteuning van de gemeente Helmond.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd voor de duur van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

 • 2.

  Een lid treedt af indien hij een of meer van de functies vervult als genoemd in artikel 3, derde lid van deze verordening.

 • 3.

  De leden van de commissie kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop het ontslag is genomen of zoveel eerder als in de opvolging is voorzien.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen te allen tijde een lid, anders dan op eigen verzoek, ontslag verlenen op zwaarwegende gronden en een ander lid in zijn plaats benoemen.

 • 5.

  Voor de voorzitter en de leden die op het ogenblik van het in werking treden van deze verordening zitting hebben in de bezwaarschriftencommissie geldt het rooster van aftreden zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Toezending bezwaarschrift aan commissie en bemiddeling

 • 1.

  Het bezwaarschrift met de daarbij behorende stukken wordt door het bestuursorgaan onverwijld in handen van de secretaris van de commissie gesteld.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor het bericht van ontvangst aan de bezwaarmaker, als bedoeld in artikel 6:14 van de wet.

 • 3.

  Na ontvangst van een bezwaarschrift kan een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid het geschil in der minne te schikken. De secretaris van de commissie of de vertegenwoordiger van het verwerend orgaan verrichten daartoe de benodigde handelingen.

 • 4.

  Als de zaak in de minne wordt geschikt, worden de gemaakte afspraken vastgelegd door de secretaris of door de vertegenwoordiger van het verwerend orgaan.

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De secretaris van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen. De gevraagde inlichtingen worden onverwijld verstrekt.

 • 2.

  De secretaris kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en deze zo nodig uitnodigen om in verband daarmede ter zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

 • 3.

  Indien in het bezwaarschrift gesteld wordt dat het is ingediend namens of mede namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en daarbij geen schriftelijke machtiging van die andere natuurlijke persoon of rechtspersoon is overgelegd, kan de secretaris de bezwaarmaker wijzen op dit verzuim en kan hij hem  in de gelegenheid stellen dit verzuim te herstellen, binnen een door de secretaris te stellen termijn.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing in het geval de gemachtigde als advocaat of procureur is ingeschreven.

 • 5.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om de indiener van het bezwaarschrift een termijn te stellen, waarbinnen het verzuim als bedoeld in artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld.

 • 6.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven om stukken naar de gemachtigde te zenden.

 • 7.

  Aan de secretaris wordt de bevoegdheid gegeven alle op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen.

Artikel 8 Hoorzitting

 • 1.

  De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting, waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet de secretaris daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 9 Oproeping belanghebbenden

De secretaris nodigt belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting als bedoeld in artikel 8 is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 11 Niet deelneming aan de behandeling

De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien zij, direct of indirect persoonlijk belang hebben bij het te nemen besluit.

Artikel 12 Openbaarheid van de zitting

 • 1.

  De hoorzitting is openbaar.

 • 2.

  De voorzitter, een van de aanwezige leden of de belanghebbende kan een verzoek doen om de hoorzitting met gesloten deuren te laten plaatsvinden.

 • 3.

  De voorzitter beslist op verzoek als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 13 Verslaglegging

 • 1.

  Van het verhandelde ter zitting wordt een verslag gemaakt.

 • 2.

  Het verslag wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.

Artikel 14 Opnieuw horen

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek gewenst is, dan kan de voorzitter dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op het verzoek.

Artikel 15 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar aan het bestuursorgaan uit te brengen advies. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Van minderheidsstandpunten wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dit verlangt.

 • 2.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 16 Uitbrengen van het advies

 • 1.

  Het advies wordt schriftelijk aan het bestuursorgaan uitgebracht.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de secretaris de termijn, die in artikel 7:10 van de wet voor de afhandeling van een bezwaarschrift is gesteld, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing door het bestuursorgaan, verdaagt hij namens het bestuursorgaan tijdig de beslissing.

Artikel 17Jaarverslag  

 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks een verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het verslag wordt ter kennis gebracht aan de raad.

 • 2.

  De burgemeester brengt desgewenst, op eigen initiatief of op verzoek van de raad, één of meerdere rapportages uit aan de gemeenteraad.

Artikel 18 Inwerkingtreding en overgangsrecht

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier