Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2018
CiteertitelGRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-203529

Raadsbesluit 71N

Tekst van de regeling

Intitulé

GRONDPRIJZEN VOOR WONINGEN EN BEDRIJVENTERREINEN HELMOND 2018

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Grondprijzen voor Woningen en Bedrijventerreinen Helmond 2018

1. Woningbouw sociale sector

 • 1.1.

  Sociale huurwoningen

  Onder een sociale huurwoning wordt verstaan een huurwoning onder de onderscheiden aftoppingsgrenzen van de wet op de Huurtoeslag.

  De grondprijs voor sociale huurwoningen vast te stellen op € 275,00 per m² grond en/of per m2 BVO gebouw (excl. belastingen).

2. Woningbouw vrije sector

 • 2.1.

  Grondgebonden woningen

  De verkoopprijs voor kavels voor grondgebonden woningbouw als volgt vast te stellen:

  A. Individuele vrije sector

  De verkoopprijs voor individuele vrije sector woningbouw op bijgaand kaartje (bijlage 2) aangegeven met streeparcering vast te stellen op € 275,00 (excl. belastingen) per m2 tot en met 750 m2. Boven de 750 m2 de grondprijs vast te stellen op € 137,50 (excl. belastingen) per m2.

  De verkoopprijs voor individuele vrije sector woningbouw voor de rest van Helmond vast te stellen op € 322,50 (excl. belastingen) per m2 tot en met 750 m2. Boven de 750 m2 de grondprijs vast te stellen op € 161,25 (excl. belastingen) per m².

  B. Projectmatige vrije sector

  • De grondprijs voor de gebieden die op bijgaand kaartje (bijlage 2) met streeparcering zijn aangegeven vast te stellen op € 275,00 (excl. belastingen) per m².

  • Voor de overige locaties de grondprijs vast te stellen op € 322,50 (excl. belastingen) per m2.

 • 2.2

  Gestapelde bouw

  De verkoopprijs voor kavels voor gestapelde woningbouw als volgt vast te stellen:

  A. Ongesubsidieerde koop- en huurwoningen (m.u.v. Brandevoort)

  De grondprijs bij gestapelde bouw vast te stellen als volgt:

bij een v.o.n. prijs tussen:

bedraagt de grondprijs:

 

 

€ 180.000,00 en € 208.000,00

tussen 15% en 17,5%

€ 208.000,00 en € 272.000,00

tussen 17,5% en 20%

€ 272.000,00 en € 325.000,00

tussen 20% en 22,5%

€ 325.000,00 en € 375.000,00

tussen 22,5% en 25%

bij een v.o.n. prijs boven € 375.000,00

25% van de v.o.n. prijs.

 • Hierbij wordt de systematiek van glijdende schalen toegepast.

  Bovenstaande prijzen zijn inclusief belastingen.

  B. Ongesubsidieerde koop- en huurwoningen in Brandevoort

  De grondprijs bij gestapelde bouw vast te stellen op € 322,50 per m2 BVO appartement.

  Bovenstaande prijs is exclusief belastingen.

3. Bedrijventerreinen

 • 3.1.

  Verkoopprijs kavels

  De verkoopprijs voor kavels op bedrijventerreinen als volgt vast te stellen:

Bedrijventerreinen (prijzen excl. belastingen)

Naam bedrijventerrein

Prijzen per m2

Rietbeemd

€ 146,25

Zuid I en II

€ 146,25

De Weijer

€ 146,25

BZOB

€ 146,25

Rijpelberg bedrijventerrein

€ 158,75

Businesspark Brandevoort

€ 176,75

Bedrijvenpark Schooten

€ 176,75

Automotive

€ 176,75

 • 3.2.

  Woning op een bedrijventerrein

  Bij een woning op een bedrijventerrein, in het bedrijf geïntegreerd, ofwel separaat dient 250 m2 toegerekend te worden aan de woning tegen een grondprijs van € 322,50 per m2 (excl. belastingen)

 • 3.3.

  Huur van gronden op bedrijventerreinen

  De huurprijs voor gronden op bedrijventerreinen vast te stellen op 3,5% per jaar van de verkoopprijs van de betreffende grond zoals die hiervoor is bepaald (excl. belastingen).

4. Kantoren en commercieel vastgoed

 • 4.1.

  Kantoren

  De grondprijs voor kantoren vast te stellen op € 200,00 per m2 BVO (excl. belastingen).

 • 4.2.

  Huur van gronden bij kantoren

  De huurprijs voor gronden bij kantoren vast te stellen op 3,5% per jaar van de verkoopprijs van de betreffende grond zoals die hiervoor is bepaald (excl. belastingen).

 • 4.3.

  Commercieel vastgoed

  Het bepalen van de grondwaarde voor commercieel vastgoed is maatwerk, aangezien de te hanteren bouwkosten, huurprijzen en bruto aanvangsrendementen per bouwproject kunnen verschillen. De grondprijs wordt per project door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld middels een separaat collegebesluit. Onder commercieel vastgoed vallen o.a. hotel, leisure, winkels, supermarkten, horeca, kinderdagverblijf, benzinepompen en commercieel sport en -zorg.

 • 4.4.

  Huur van gronden bij commercieel vastgoed

  De huurprijs voor gronden die gebruikt worden door commercieel vastgoed vast te stellen op 3,5% per jaar van de verkoopprijs van de betreffende gronden (excl. belastingen) zoals die in het bij punt 4.3 genoemde collegebesluit is bepaald. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

  Indien er geen directe koppeling is met een specifieke verkoop van grond voor commercieel vastgoed, en er dus geen separaat collegebesluit voorhanden is, wordt de huurprijs voor gronden bij commercieel vastgoed bepaald door de wethouder grondbedrijf.

5. Maatschappelijke voorzieningen

 • 5.1.

  Openbare Bijzondere Gebouwen (OBG)

  De grondprijs van O.B.G. (met verplichting tot parkeren op eigen terrein) vast te stellen op € 200,00 per m2 ( excl. belastingen). Bij meerdere bouwlagen geldt een prijs van € 200,00 per m2 BVO met als minimum de oppervlakte uitgeefbaar terrein. Onder OBG vallen o.a. onderwijsgebouwen, sporthallen en gymzalen, buurt- en gemeenschapshuizen, culturele gebouwen, peuterspeelzaal, zwembad en niet-commerciële zorg.

 • 5.2.

  Huur van gronden bij OBG

  De huurprijs voor gronden bij OBG vast te stellen op 3,5% per jaar van de verkoopprijs van de betreffende grond zoals die hiervoor is bepaald (excl. belastingen).

 • 5.3.

  Openbare Bijzondere Terreinen (OBT)

  De grondprijs voor O.B.T. vast te stellen op € 25,00 per m² (excl. belastingen). Onder OBT vallen o.a. sportterreinen en sportaccommodaties (incl. was en kleedruimten) en niet voor commerciële doeleinden bedoelde sport en vrije tijdvoorzieningen.

 • 5.4.

  Huur van gronden bij OBT

  De huurprijs voor gronden bij OBT vast te stellen op 3,5% per jaar van de verkoopprijs van de betreffende grond zoals die hiervoor is bepaald (excl. belastingen).

6. Overige bestemmingen.

 • 6.1.

  Nutsvoorzieningen

  De grondprijs voor de oprichting van een nutsvoorziening vast te stellen op € 200,00 per m2 (excl. belastingen). Onder nutsvoorzieningen vallen o.a. zend- en ontvangstinstallaties, transformatorstations, gasregulateurstations en glasvezelstations. In geval van een uitgifte in erfpacht dient de koopsom als uitgangspunt voor de vaststelling van de canon. De hoogte van de rente wordt bepaald door de vigerende omslagrente plus 1%.

 • 6.2.

  Erfpacht brandstofverkooppunt

  De hoogte van de canon bij het recht van erfpacht voor brandstofverkooppunten is gerelateerd aan de omzet. Het literbedrag is vastgesteld op € 0,0103 per liter (prijspeil 2012) en wordt jaarlijks geïndexeerd met 3% of, indien lager, het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (2012=100).

 • 6.3.

  Huurprijs terreinen honden- en ponyverenigingen

  De huur voor terreinen ten behoeve van honden- en ponyverenigingen e.d. vast te stellen op de pachtwaarde als agrarische grond, waarbij de pachtwaarde gesteld wordt op € 1.300,00 per ha. per jaar.

 • 6.4.4

  Bijdrage parkeerplaatsen

  Het bedrag, als bijdrage per parkeerplaats op basis van de bouwverordening van de gemeente Helmond of op basis van een bestemmingsplan vast te stellen op:

  • voor binnenstedelijk gebied (zie bijgaande tekening): € 7.500,00 per parkeerplaats (excl. belastingen)

  • voor de rest van Helmond: € 3.500,00 per parkeerplaats (excl. belastingen)

 • Indien er sprake is van kamerbewoning (eigenaar van pand verhuurt kamers) geldt een korting van 50% op het normale tarief.

7. Overhoeken

 • 7.1.

  Huurprijs overhoekenvoor particulieren

  De huurprijs voor zgn. overhoeken voor particulieren vast te stellen op € 3,00 per m2 per jaar met een minimum van € 50,00 per jaar.

 • 7.2.

  Verkoopprijs overhoeken

  De verkoopprijs voor zgn. overhoeken te bepalen op 50% van de originele kavelprijs zoals die bij de overige onderdelen van dit grondprijzenbesluit is bepaald (excl. belastingen).

  Voor bovenstaande grondprijzen (1 t/m 7) geldt dat deze het uitgangspunt zijn voor de verkoop.

  Binnen ieder plangebied zijn er evenwel kavels die aantrekkelijker zijn dan andere kavels. De aantrekkelijkste kavels zullen bij gelijke grondprijs als eerste verkocht zijn. De minder aantrekkelijke kavels blijven dan over. Bij die kavels zal een druk op de grondprijs ontstaan met negatieve exploitatiegevolgen. Door wat te differentiëren met grondprijzen en de aantrekkelijke kavels wat duurder te maken, ontstaat financiële ruimte om minder aantrekkelijke kavels in prijs wat te verlagen. Het mandaat om dergelijk differentiatie toe te passen ligt bij de wethouder Grondbedrijf.

  Als uitzondering hierop gelden die gevallen waarbij op basis van bepaalde contractuele afspraken uit het verleden een lagere grondprijs gehanteerd moet worden.

8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2018.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 november 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier